Σύμφωνα με τον ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 3996/2011, ν. 4144/2013 και ν. 4174/2013, οι επιχειρήσεις, που απασχολούν από 50 και άνω εργαζόμενους, πρέπει να έχουν Γιατρό Εργασίας. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι επιχειρήσεις και αν απασχολούν ένα εργαζόμενο, εφ όσον η εργασία είναι σχετική µε μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικούς ή καρκινογόνους παράγοντες (Ν. 1568/85, Ν. 3144/2003,  ΠΔ. 94/1987, ΠΔ.  212/2006, ΠΔ. 186/1995, ΠΔ. 399/1994).  Σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 άτομα, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να συνιστούν επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, αποτελούμενη από εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στην επιχείρηση. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι 20 έως 50 άτομα, ορίζεται εκλεγμένος αντιπρόσωπος των εργαζομένων, για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στην επιχείρηση.

Τα καθήκοντά του Ιατρού Εργασίας  

α) Επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας.

β) Πρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα μέτρα, που πρέπει να λαμβάνονται για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

γ) Ερευνά τις αιτίες ασθενειών, που οφείλονται στην εργασία.

δ) Συντάσσει, σε συνεργασία µε τον Τεχνικό Ασφαλείας, γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων και να την θέτει στη διάθεση του εργοδότη.

ε) Συμβουλεύει τον εργοδότη σε θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού της παραγωγικής διαδικασίας στην χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, όπως χρήση ατομικών μέσων προστασίας.

στ) Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

ζ) Οργανώνει υπηρεσία παροχής Α Βοηθειών.

η) Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικά µε την θέση εργασίας.

θ) Τηρεί ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο.

ι) Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζόμενων µε εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγιεινής, όπου εδρεύει η επιχείρηση.

ια) Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών, που οφείλονται στην εργασία.

ιβ) Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος, ή αιφνίδιας νόσου.

ιγ) Καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο γραπτές υποδείξεις των οποίων ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως.