Σύμφωνα με τον  Ν. 551/1915, Ν. 762/1978 (Διεθνής Σύμβαση περί «προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα» (SOLAS) και τον Κανονισμό με αριθμό 3522.2/08/2013 ΚΥΑ «για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006, μετά το ατύχημα, ο πλοίαρχος συντάσσει έκθεση περί του ναυτικού ατυχήματος με σχετική εγγραφή, που καταχωρείται στο ημερολόγιο γέφυρας. Την έκθεση διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό και με κάθε πρόσφορο μέσο στον πλοιοκτήτη για την τήρηση εκ μέρους του σχετικού αρχείου. Το πλοίο, δηλαδή ο πλοιοκτήτης, ή ο πλοίαρχος, έχει υποχρέωση άμεσης (αμελλητί) αναγγελίας του ναυτικού ατυχήματος στις αρμόδιες Λιμενικές, ή Προξενικές αρχές και, σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν στο ΥΝΑ, ώστε αυτές να επιμεληθούν για τον εντοπισμό και παροχή βοηθείας και διάσωσης του ναυτικού.

Το ατύχημα υποχρεούνται να το αναγγείλουν, α) Ο παθών. Σε περίπτωση αδυναμίας ή θανάτου του, τα οικεία του πρόσωπα, β) Ο γιατρός του πλοίου μέσα σε 24 ώρες από τότε που έμαθε το ατύχημα, γ) Οποιοσδήποτε τρίτος έλαβε γνώση αυτού, από την γνώση.

Ο εργοδότης, σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010 (Κώδικας Νόμων), εφ όσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία, που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος. Τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.