Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 551/1915, του άρθρου 8 του Α.Ν 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και των διατάξεων του ΚΙΝΔ, εργοδότης του ναυτικού είναι  κατά περίπτωση, ο πλοιοκτήτης, ο εφοπλιστής, ο κύριος του πλοίου, η ναυτική εταιρεία, ο αντιπρόσωπος της ναυτικής εταιρείας. Σε αποζημίωση του ναυτικού, που υπέστη ναυτεργατικό ατύχημα, εκτός των παραπάνω, ευθύνονται και όσοι έχουν έναντι του ναυτικού ιδιαίτερη νομική υποχρέωση τήρησης μέτρων υγιεινής και ασφαλείας. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση τήρησης μέτρων υγιεινής και ασφαλείας έχουν ο πλοίαρχος και τα λοιπά μέλη του πληρώματος, ή και ο γιατρός του πλοίου, εφ όσον βαρύνονται με ίδιο πταίσμα (δόλο ή αμέλεια) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.