Α. Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή, σε περίπτωση θανάτου του, οι συγγενείς του χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν, με την έννοια του άρθρου 914 του ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνο η ειδική αμέλεια ως προς την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 του κ.ν. 551/1915 (ΑΠ 425/2018, ΑΠ 376/2018, ΑΠ 80/2016, ΑΠ 876/2014, ΑΠ 19/2014, ΑΠ 412/2008). Πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν μπορεί να θεμελιωθεί και στο ότι δεν τηρήθηκαν απ` αυτούς οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών, που επιβάλλουν τους όρους ασφαλείας για τη διαφύλαξη της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 662 Α.Κ (ΑΠ 1577/2014, 906/2012).

Β. Τέτοιες διατάξεις είναι και αυτές του π.δ 1073/1981, που διέπουν την λειτουργία των γερανών και κάθε είδους ανυψωτικών μηχανημάτων, του ν. 1568/1985 ν. 1568/1985 "Υγιεινή-Ασφάλεια εργαζομένων" που εφαρμόζονται, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 1 παρ. 2 αυτού εξαιρέσεων, για τις οποίες δεν πρόκειται στην εξεταζόμενη περίπτωση, του π.δ. 395/1994, του ν. 1418/1984, του ν. 3669/2008 και του π.δ. 609/1985. Ειδικότερα 1) στο νόμο 1568/1985 ορίζονται και τα εξής: α) ότι η μελέτη και η διαρρύθμιση του χώρου εργασίας, πρέπει να εξασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον και την ακώλυτη ροή της εργασίας(άρθρο 17 παρ. 1 ), β) ο εργοδότης οφείλει να μεριμνά, ώστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος, ώστε κάθε εργαζόμενος να μπορεί να κινείται ανεμπόδιστα με ασφάλεια κατά την εκτέλεση της εργασίας του (άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 1568/1985, 1.1.του παραρτήματος ΙΙ του π.δ 395/1994 και 12 του Α' μέρους του παραρτήματος ΙV του π.δ 305/1996. 2) στο π.δ. 1073/1981 ορίζονται πλην άλλων και τα εξής: α) ο χειριστής του γερανού πρέπει να έχει πλήρη ορατότητα και εποπτεία της περιστροφικής κίνησής του καθ' όλη την διαδρομή του (άρθρο 64 εδ. γ'), β) στην περίπτωση, που ο χειριστής δεν έχει πλήρη ορατότητα και εποπτεία της περιστροφικής κίνησης του γερανού καθ 'όλη την διαδρομή του, αλλά υπάρχουν σημεία, τα οποία δεν είναι ορατά, η περιστροφική κίνηση του γερανού επιτρέπεται μόνο υπό την καθοδήγηση του βοηθού χειριστή, ο οποίος οφείλει να εποπτεύει τον γερανό και το χώρο γύρωθέν του, να κατευθύνει το χειριστή δια των πρόσφορων οπτικών και ηχητικών σημάτων και να αποτρέπει κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο (άρθρα 64 εδ.γ' & δ' και 66 εδ.α' & γ'), γ) ο χειριστής και ο βοηθός χειριστή οφείλουν να απομακρύνουν κάθε πρόσωπο από το χώρο του γερανού και να βεβαιώνονται για την απομάκρυνση του προ οποιασδήποτε περιστροφής του (άρθρο 66 εδ.γ' ), δ) η θέση, στην οποία έχει εγκατασταθεί ο γερανός, πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και να μην εγκυμονεί κινδύνους ατυχημάτων (άρθρα 46 στοιχ.β' π.δ.1073/1981 & 1.1. του παραρτήματος II τουπ.δ.395/1994), ε) η είσοδος και η κίνηση του προσωπικού στους χώρους εγκατάστασης και λειτουργίας του γερανού πρέπει να απαγορεύονται ή τουλάχιστον να μπορούν να πραγματοποιηθούν σε προκαθορισμένες ασφαλείς διαδρομές (άρθρα 46 στοιχ. γ'), στ') ο χώρος κίνησης και περιστροφής του γερανού πρέπει να απομονώνεται με κατάλληλο περίφραγμα, που να αποκλείει τη διέλευση των προσώπων, που δεν έχουν σχέση με την εργασία του μηχανήματος (άρθρο 55) ζ') οι εργοδότες του προσωπικού ή οι εκπρόσωποί τους οφείλουν να παρίστανται ανελλιπώς στο χώρο εκτέλεσης του έργου για τη διαρκή επίβλεψη και επιμέλεια της εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων (άρθρο 111 εδ. α'), η') οι ανάδοχοι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι οφείλουν να επιβλέπουν τους εργαζόμενους και να τους καθοδηγούν διαρκώς σε σχέση με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία τους (άρθρο 111 ). Ενώ στο π.δ. 395/1994 ορίζεται μεταξύ άλλων: α) ο γερανός και ο χώρος λειτουργίας του πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι καταλλήλως και σύμφωνα με τις αρχές της εργονομίας, ώστε να διασφαλίζουν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων κατά τη χρήση τους (άρθρα 3 παρ.1 & 5α ), β) δεν πρέπει να υπάρχουν θέσεις εργασίες εντός του κύκλου περιστροφής του γερανού (άρθρο 2.2. του παραρτήματος Ι του π.δ.395/1994), γ) ο γερανός πρέπει να εκπέμπει αυτόματα πριν από τη θέση του σε λειτουργία (ιδίως στην περίπτωση περιορισμένου πεδίου ορατότητας του χειριστή του) οποιοδήποτε πρόσφορο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα σε τέτοια χρονική απόσταση, που να επιτρέπει στους εργαζόμενους να απομακρύνονται εγκαίρως από τη ζώνη περιστροφής του (άρθρο 2.3. του παραρτήματος Ι του π.δ.395/1994), δ) ο γερανός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με συστήματα, που να εμποδίζουν την πρόσβαση στη ζώνη περιστροφής του ή να σταματούν την κίνησή του πριν την πρόσβαση στην παραπάνω ζώνη (άρθρο 2.13. του παραρτήματος Ι τουπ.δ.395/1994). Τέλος ότι οι κύριοι των έργων οφείλουν να επιβλέπουν την τήρηση των μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων από τους αναδόχους εργολάβους και τους υπεργολάβους (άρθρα 6 παρ.1 & 7 παρ.1 του ν.1418/1984 και 36 παρ.1 & 37 παρ.1 του ν.3669/2008 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ.4 του π.δ.609/1985, 5 παρ.6 εδ.γ' του ν.1418/1984 και 37 παρ.7 και 65 παρ.2 εδ.α' του ν.3669/2008) (ΑΠ 408/2021).