Η ρύθμιση για τους συντονιστές για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου προβλέπεται από το πδ 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια» 

Α. Η βασική ρύθμιση είναι ότι στα εργοτάξια κατά την εκτέλεση του έργου, όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία, πρέπει να ορίζεται ένας ή περισσότεροι Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, από τον εργολάβο του έργου και εάν δεν υπάρχει από τον κύριο του έργου, για να αναλάβει τα παρακάτω καθήκοντα (παρ. 2 άρθρου 3). 

Σημείωση 1

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, οφείλει να μεριμνήσει για την εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας και για την κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας.

Σημείωση 2

Στους συντονιστές ασφάλειας και υγείας είναι δυνατόν να ανατεθούν το έργο και οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας. 

Β. Το έργο των Συντονιστών κατά την εκτέλεση του έργου

Οι συντονιστές για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου

α. Συντονίζουν την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.

β. Συντονίζουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε οι εργολάβοι και υπεργολάβοι, α) να εφαρμόζουν τις γενικές αρχές πρόληψης από τον εργοδότη του άρθρου 7 του Π.Δ. 17/96, β) όποτε απαιτείται, να εφαρμόζουν το σχέδιο ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου.

γ. Αναπροσαρμόζουν ή μεριμνούν ώστε να αναπροσαρμοστεί το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.

δ. Οργανώνουν μαζί με τον τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό εργασίας τη συνεργασία, μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωσή τους,  όταν πολλές επιχειρήσεις μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, μεριμνώντας για τη συμμετοχή εφόσον υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολουμένων.

ε. Συντονίζουν την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών.

στ. Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια.

ζ. Συνεργάζονται με τον τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό εργασίας καθ όλη τη διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και ζητούν τη γνώμη τους κάθε φορά που κρίνουν απαραίτητο (άρθρο 6 παρ. 3).

Σημείωση 3

Κατά την εκτέλεση του έργου,  οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης, για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων.

Σημείωση 4

Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους πρέπει ενημερώνονται για όλα τα μέτρα τα σχετικά με την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των, με τρόπο κατανοητό.

Σημείωση 5

Οι συντονιστές για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ευθύνονται σε ολόκληρο μετά των υπολοίπων ευθυνομένων σε αποζημίωση του παθόντος και σε περίπτωση θανάτου του της οικογένειας του κατά την εργατική νομοθεσία και τα άρθρα 297, 300, 330 και 914 ΑΚ, όταν  δηλαδή  από υπαιτιότητά τους ακόμη και στην  περίπτωση  αμέλειας των, δεν κατέβαλαν την επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, μολονότι έχουν ιδιαίτερη προς τούτο νομική υποχρέωση, αρκεί η πράξη η παράλειψη να είναι παράνομη και να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της πράξης, ή της παράληψης, και της ζημίας.