Για εργασίες, έργα και δραστηριότητες, που απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι, βλ.

α) Υ.Α. οικ. 130621/2003 (ΦΕΚ 875/Β` 2.7.2003) Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι,

β) Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ 119/Α` 15.6.2001) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους και

γ) Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67/Α` 26.3.1998) Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ