Το βασικό νομοθέτημα που καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις τήρησης μέτρων ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμού ατομικής προστασίας κατά την εργασία τους είναι το ΠΔ 396/1994 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/EOK».

(Μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων προβλέπονται και στον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, που κυρώθηκε με τον ν. 3850/2010 (βλ. σχ. αναρτήσεις «Ατομικά μέσα προστασίας, κατά εργατικών ατυχημάτων» και «Κώδικας Νόμων για την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων / Νόμος 3850/2010») και αφορούν, Προστασία Κεφαλιού, Κορμού, Ματιών και Προσώπου, Ακοής, Αναπνευστικών οδών, Χεριών, Ποδιών, Από Πτώσεις και Από Κινούμενα Οχήματα).

Οι διατάξεις του ΠΔ 396/1994 εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Ως εξοπλισμός ατομικής προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά, ή να φέρει, κατά την εργασία, για να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιούνται, εφ όσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν, ή να περιορισθούν επαρκώς, με τεχνικά μέτρα ή μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

Α. Χρησιμοποίηση εξοπλισμού ατομικής προστασίας

1) Η χρησιμοποίηση εξοπλισμού ατομικής προστασίας για την προφύλαξη από τον επαγγελματικό κίνδυνο επιτρέπεται, αλλά και απαιτείται, εφ όσον είναι αποτελεσματική, στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις

α) όταν έχει εξαντληθεί κάθε άλλης μορφής μέτρο για να εξαλειφθούν ή μετριασθούν οι κίνδυνοι και δεν υπάρχει άλλος λογικά εφικτός τρόπος για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που παραμένουν,

β) σαν προσωρινό μέτρο σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου,

γ) σαν προσωρινό μέτρο μέχρις ότου ολοκληρωθεί η λήψη μόνιμων μέτρων, και μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις:

2) Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας που διατίθεται, πρέπει να είναι κατάλληλος για τους κινδύνους, την περίσταση και τον χρήστη. Να είναι ακόμη κατάλληλα συντηρημένος, καθαρός και εφόσον απαιτείται να απολυμαίνεται.

3) Οι εργαζόμενοι που θα τον χρησιμοποιήσουν, πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί στη σωστή του χρήση και να έχουν αποδείξει ότι την ξέρουν και την εφαρμόζουν σωστά.

Β. Υποχρεώσεις των εργοδοτών

1) Ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων πρόληψης κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων εφαρμόζοντας υποχρεωτικά κατά σειρά τις πιο κάτω διαδικασίες

α) Καταγραφή, ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων.

β) Αποτροπή της εμφάνισης των κινδύνων.

γ) Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το λιγότερο επικίνδυνο.

δ) Εγκλεισμό του κινδύνου ή περιορισμό της περιοχής του κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι σε κανονική λειτουργία δεν εκτίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι.

ε) Περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων που εκτίθενται στον κίνδυνο ή του χρόνου έκθεσής τους.

στ) Χορήγηση κατάλληλου και κατάλληλα συντηρημένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

ζ) Επανέλεγχο για εκ νέου καταγραφή κινδύνων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί.

2) Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει

α) Επαρκή συντήρηση των εγκαταστάσεων και των μηχανισμών προστασίας.

β) Οτι οι εργαζόμενοι έχουν σαφή και πλήρη γνώση των κινδύνων που παραμένουν καθώς και των τρόπων αντιμετώπισής τους.

Γ. Ειδικά για τους εξοπλισμούς ατομικής προστασίας

1) Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει να είναι σύμφωνοι προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή τους, από πλευράς ασφάλειας και υγείας.

Σε κάθε περίπτωση οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει

α) να είναι κατάλληλοι για τους κινδύνους που πρέπει να προλαμβάνονται και να μη συνεπάγεται η χρήση τους νέους κινδύνους.

β) Να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας. γ) Να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

δ) Να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να ταιριάζουν στο χρήστη.

2) Στην περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, για τους οποίους απαιτείται να φορά ο εργαζόμενος ταυτόχρονα περισσότερους από έναν εξοπλισμούς προστασίας, οι εξοπλισμοί αυτοί πρέπει να είναι συμβατοί και να διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους έναντι των αντιστοίχων κινδύνων.

3) Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

4) Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι σαφείς ώστε να είναι κατανοητές από τους εργαζόμενους.

5) Οι όροι κάτω από τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιείται ένας εξοπλισμός ατομικής προστασίας, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά τον εξοπλισμό αυτό, θα καθορίζονται από τη σοβαρότητα του κινδύνου. τη συχνότητα της έκθεσης στον κίνδυνο, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας του κάθε εργαζόμενου, καθώς και από την απόδοση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

6) Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας χορηγούνται από τον εργοδότη δωρεάν στους εργαζόμενους και πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση. Εφόσον οι περιστάσεις απαιτούν χρησιμοποίηση ενός εξοπλισμού ατομικής προστασίας από περισσότερους του ενός εργαζόμενους, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε μια τέτοια χρησιμοποίηση να μη θέτει κανένα πρόβλημα υγείας ή υγιεινής στους διάφορους χρήστες.

7) Ο εργοδότης μεριμνά και παρέχει τις κατάλληλες διευκολύνσεις και μέσα για την καλή λειτουργία των εξοπλισμών ατομικής προστασίας και την ικανοποιητική κατάστασή τους από την άποψη της αποτελεσματικής προστασίας των εργαζομένων, με τις αναγκαίες συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς και με την άμεση αντικατάστασή τους στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους. Επίσης φροντίζει για τη φύλαξή τους σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.

8) Μέσα στην επιχείρηση ή/και στην εγκατάσταση, πρέπει, για κάθε εξοπλισμό ατομικής προστασίας, να παρέχονται και να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες πληροφορίες εξοπλισμού της ατομικής προστασίας.

9) Ο εργοδότης ενημερώνει εκ των προτέρων τους εργαζόμενους σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας.

10) Ο εργοδότης εξασφαλίζει την εκπαίδευση καθώς επίσης και την οργάνωση, ενδεχομένως, ασκήσεων για τη χρησιμοποίηση τον εξοπλισμών ατομικής προστασίας.

11) Πριν από την επιλογή ενός εξοπλισμού ατομικής προστασίας ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του την έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας και να αξιολογεί κατά πόσον ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας, τον οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει είναι κατάλληλος.

Δ. Ενημέρωση εργαζομένων

1) Στα πλαίσια της ενημέρωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι εργαζόμενοι ή/και εκπρόσωποί τους ενημερώνονται για όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την χρησιμοποίηση εξοπλισμών ατομικής προστασίας, λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των απαιτήσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

2) Για κάθε εξοπλισμό ατομικής προστασίας παρέχονται και είναι διαθέσιμες, μέσα στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση, οι κατάλληλες πληροφορίες.

3) Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται και όποτε απαιτείται από το είδος του εξοπλισμού και τη φύση και τις συνθήκες εργασίας εξασκούνται ειδικά στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των εξοπλισμών ατομικής προστασίας.

Ε. Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας

1) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

Κράνη προστασίας για τη βιομηχανία (κράνη ορυχείων, εργοταξίων, διαφόρων βιομηχανιών).

Ελαφρά προστατευτικά καλύμματα για την προστασία του τριχωτού του κεφαλιού [κασκέτα, σκούφοι, δίχτυα (φιλέδες) με ή χωρίς γείσο).

Προστατευτικά καλύμματα κεφαλιού [σκούφοι, κασκέτα, κουκούλες κ.λπ., από ύφασμα, από επιχρισμένο ύφασμα (μουσαμάς) κ.λπ.].

2) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

Σφαιρίδια και βύσματα για τα αυτιά.

Ωτοασπίδες που καλύπτουν πλήρως το πτερύγιο του αυτιού.

Ωτοασπίδες που προσαρμόζονται στα προστατευτικά κράνη της βιομηχανίας.

Ωτοασπίδες με δέκτη για βρόγχο επαγωγής χαμηλής συχνότητας.

Προστατευτικά μέσα κατά του θορύβου εξοπλισμένα με συσκευές ενδοεπικοινωνίας.

3) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Γυαλιά με βραχίονες.

Γυαλιά-προσωπίδες που καλύπτουν εν μέρει το πρόσωπο.

Γυαλιά προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ, τις ακτινοβολίες λέιζερ και τις υπεριώδεις, υπέρυθρες και ορατές ακτινοβολίες.

Οθόνες προσώπου.

Προσωπίδες και κράνη για ηλεκτροσυγκόλληση (προσωπίδες που κρατιούνται με το χέρι, που στηρίζονται με στεφάνι στο κεφάλι ή που προσαρμόζονται στα προστατευτικά κράνη).

4) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

Διηθητικές συσκευές που συγκρατούν τις σκόνες, τα αέρια και τις ραδιενεργές σκόνες.

Συσκευές που απομονώνουν από τον αέρα του περιβάλλοντος με τροφοδοσία σε αέρα.

Αναπνευστικές συσκευές που διαθέτουν κινητή προσωπίδα

συγκόλλησης.

Συσκευές και εξοπλισμοί για δύτες.

Σκάφανδρα για δύτες.

5) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ

1) Γάντια.

Κατά των φυσικών προσβολών, διατρήσεις, κοψίματα, κραδασμοί, κ.λπ..

Κατά των χημικών προσβολών.

Για ηλεκτρολόγους και για προστασία από τη θερμότητα.

Γάντια χωρίς διαιρέσεις για τα δάκτυλα εκτός από τον αντίχειρα.

Καλύπτρες δακτύλων.

Μανσέτες.

Περικάρπια διαφόρων ειδών.

Γάντια που αφήνουν ελεύθερα τα άκρα των δακτύλων.

Περιχειρίδα δερματεργατών.

6) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΝΗΜΩΝ

Σκαρπίνια, μποτίνια, χαμηλές μπότες, μπότες ασφάλειας.

Υποδήματα με σύστημα ταχείας απελευθέρωσης των κορδονιών ή των αγκραφών.

Υποδήματα με συμπληρωματική προστασία του άκρου του ποδιού.

Υποδήματα και καλύπτρες υποδημάτων με σόλα ανθεκτική στη θερμότητα.

Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τη θερμότητα.

Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από το κρύο.

Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τους κραδασμούς.

Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών για προστασία από τα ηλεκτροστατικά φορτία.

Υποδήματα, μπότες και καλύπτρες μποτών με ηλεκτρική μόνωση.

Μπότες προστασίας από τις αλυσίδες των αλυσοπρίονων.

Ξυλοπάπουτσα.

Επιγονατίδες.

Προσαρμόσιμα προστατευτικά μέσα της ράχης του ποδιού.

Γκέτες.

Αφαιρετές σόλες (κατά της θερμότητας, της διάτρησης ή της εφίδρωσης).

Βιδωτά καρφιά για πάγο, χιόνι, ολισθηρά εδάφη.

7) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Κρέμες προστασίας, αλοιφές.

8) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις μηχανικές προσβολές (διάτρηση, κοψίματα, εκσφενδόνιση λιωμένων μετάλλων, κ.λπ.).

Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις χημικές προσβολές.

Θερμαινόμενα γιλέκα.

Σωσίβια.

Ποδιές προστασίας από τις ακτινοβολίες Χ.

Ζώνες συγκράτησης του κορμού.

9) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1) Εξοπλισμός προστασίας από τις πτώσεις.

Εξοπλισμός "αντιπτωτικού τύπου" (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη χρήση του).

Εξοπλισμός με φρένο "απορρόφησης κινητικής ενέργειας" (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη χρήση του).

Συστήματα συγκράτησης του σώματος (εξαρτισμός ασφάλειας).

Ενδυμασίες προστασίας.

Ενδυμασίες εργασίας τύπου "ασφάλειας" (δύο κομματιών και φόρμες).

Ενδυμασίες προστασίας από τις μηχανικές προσβολές (διάτρηση, κοψιματα, κ.λπ.).

Ενδυμασίες προστασίας από τις χημικές προσβολές.

Ενδυμασίες προστασίας από τις εκσφενδονίσεις λιωμένων μετάλλων και από την υπέρυθρη ακτινοβολία.

Ενδυμασίες προστασίας από τη θερμότητα.

Ενδυμασίες προστασίας από το ψύχος.

Ενδυμασίες προστασίας από τη ραδιενεργή μόλυνση.

Ενδυμασίες προστασίας από τις σκόνες.

Ενδυμασίες προστασίας από τα αέρια.

Ενδυμασίες και εξαρτήματα (περιβραχιόνια, γάντια, κ.λπ.), με φθορίζουσα επισήμανση, με αντανάκλαση.

Κουβέρτες προστασίας.

ΣΤ. Επιπλέον  εξοπλισμοί ατομικής προστασίας

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ)

1) Προστατευτικά κράνη.

Οικοδομικά έργα, ιδίως δραστηριότητες επάνω, κάτω ή κοντά σε ικριώματα και θέσεις εργασίας σε μεγάλο ύψος από το έδαφος, έργα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ξυλοτύπων, συναρμολόγησης και τοποθέτησης, εγκατάσταση ικριωμάτων και κατεδαφίσεων.

Εργα σε μεταλλικές γέφυρες, κτίρια με μεταλλικό σκελετό μεγάλου ύψους, σε στύλους, σε πύργους, σε χαλύβδινα υδραυλικά έργα, σε εγκαταστάσεις υψικαμίνων, σε χαλυβουργεία, σε ελασματουργεία, σε μεγάλες δεξαμενές, σε αγωγούς μεγάλης διαμέτρου , σε εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Εργα σε τάφρους, ορύγματα, φρέατα και στοές.

Χωματουργικά και εκβραχισμοί.

Εργα σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις, σε λατομεία, σε επιφανειακές εκμεταλλεύσεις και σε μετατοπίσεις μπαζών.

Χειρισμός πιστολιών σφράγισης.

Εργασίες με εκρηκτικά.

Εργασίες σε ανελκυστήρες, σε ανυψωτικά μηχανήματα, σε γερανούς και μεταφορικά μέσα.

Εργασίες σε εγκαταστάσεις υψικαμίνων, σε εγκαταστάσεις απευθείας αναγωγής σε χαλυβουργεία, σε ελασματουργεία, σε μεταλλουργικά εργοστάσια, σε εργαστήρια σφυρηλάτησης, μορφοποίησης και σε χυτήρια.

Εργασίες σε βιομηχανικούς κλιβάνους, σε δεξαμενές, σε συσκευές, σε σιλό, σε χοάνες και σε σωληνώσεις.

Ναυπηγικά έργα.

Ελιγμοί σιδηροδρομικών συρμών.

Εργασίες σε σφαγεία.

2) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

Προστατευτικά υποδήματα με σόλα κατά της διάτρησης.

Βασικές οικοδομικές εργασίες, έργα ειδικότητας πολιτικού μηχανικού και οδοποιίας.

Εργα σε ικριώματα.

Εργασίες κατεδάφισης οικοδομικού σκελετού.

Οικοδομικές εργασίες με σκυρόδεμα και προκατασκευασμένα στοιχεία που περιλαμβάνουν τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ξυλοτύπων.

Εργασίες σε εργοτάξια και χώρους εναπόθεσης υλικών.

Εργασίες σε στέγες.

Προστατευτικά υποδήματα χωρίς σόλα κατά της διάτρησης.

Εργα σε μεταλλικές γέφυρες, κτίρια με μεταλλικό σκελετό μεγάλου ύψους, σε υποστυλώματα, σε πύργους, σε ανελκυστήρες, σε χαλύβδινες υδραυλικές κατασκευές, σε εγκαταστάσεις υψικαμίνων, σε χαλυβουργεία, σε ελασματουργεία, σε μεγάλες δεξαμενές, σε αγωγούς μεγάλης διαμέτρου, σε γερανούς, σε εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Εργα κατασκευής κλιβάνων, συναρμολόγηση εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και μεταλλικών σκελετών.

Εργα μετατροπών και συντήρησης.

Εργα σε εγκαταστάσεις υψικαμίνων, απευθείας αναγωγής, χαλυβουργεία, ελασματουργεία, μεταλλουργικά εργοστάσια, εργαστήρια σφυρηλάτησης, τύπωσης σε πιεστήρια εν θερμώ και σε συρματουργεία.

Εργα σε λατομεία, σε επιφανειακές εκμεταλλεύσεις και μετατοπίσεις μπαζών.

Εργασίες και μετατροπές σε λίθους.

Κατασκευή, χειρισμός και επεξεργασία επίπεδης και κοίλης υάλου.

Χειρισμός καλουπιών στην κεραμοποιία.

Εργασίες επικάλυψης κοντά στον κλίβανο στα κεραμοποιεία.

Εργασίες καλουπώματος στη βαριά βιομηχανία κεραμοποιίας και στη βιομηχανία οικοδομικών υλικών.

Μεταφορές και εργασίες εναποθήκευσης.

Διακίνηση μεγάλων κομματιών κατεψυγμένου κρέατος και μεταλλικών βαρελιών, κονσερβών.

Ναυπηγικές εργασίες.

Ελιγμοί σιδηροδρομικών συρμών.

Υποδήματα ασφάλειας με ειδικό τακούνι ή σόλα και σόλα κατά της διάτρησης.

Εργασίες πάνω σε στέγες.

Υποδήματα ασφάλειας με σόλα θερμικά μονωμένη.

Εργασίες πάνω ή με διάπυρες ή πολύ ψυχρές μάζες.

Υποδήματα ασφάλειας που βγαίνουν εύκολα.

Σε περίπτωση κινδύνου διείσδυσης τετηγμένων υλικών.

3) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προστατευτικά γυαλιά, διαφράγματα ή οθόνες προστασίας προσώπου.

Εργασίες συγκόλλησης, λείανσης και κοπής με τροχό.

Εργασίες διάτρησης και με κοπίδι.

Κοπή και επεξεργασία λίθων.

Χειρισμός πιστολιών σφράγισης.

Χειρισμός μηχανών που λειτουργούν με αφαίρεση των γρεζιών κατά τη μεταποίηση υλικών που παράγουν γρέζια μικρού μήκους.

Εργασίες τύπωσης.

Απομάκρυνση και θρυμματισμός συντριμμάτων από γυαλί ή κεραμικά υλικά.

Εργασία με συνεχή εκτόξευση κοκκωδών λειαντικών μέσων.

Χειρισμός όξινων και αλκαλικών προϊόντων, απολυμαντικών και διαβρωτικών απορρυπαντικών.

Χειρισμός συστημάτων με εκτοξευτήρα υγρού.

Χειρισμός λιωμένων μαζών και παραμονή στη γειτονιά τους.

Δραστηριότητες σε περιβάλλον με ακτινοβολούμενη θερμότητα.

Εργασίες με λέιζερ.

4) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

Συσκευές προστασίας των αναπνευστικών οδών.

Εργασίες μέσα σε εμπορευματοκιβώτια, σε αίθουσες μικρών διαστάσεων και σε βιομηχανικούς κλιβάνους που θερμαίνονται με αέριο, εφόσον είναι δυνατόν να υπάρξουν κίνδυνοι δηλητηρίασης από αέριο ή από ανεπάρκεια οξυγόνου.

Εργασίες στην κορυφή υψικαμίνου.

Εργασίες κοντά στους μεταλλάκτες και στους αγωγούς αέριων των υψικαμίνων.

Εργασίες κοντά στη χύτευση μέσα σε κάδο όταν υπάρχει έκλυση καπνών βαρέων μετάλλων.

Εργασίες στην πυρίμαχη επένδυση των κλιβάνων και των κάδων χύτευσης όταν μπορεί να εκλυθεί σκόνη.

Βαφή με πιστολέτο, χωρίς επαρκή αερισμό.

Εργασίες σε φρέατα, σήραγγες και άλλα υπόγεια στοιχεία του δικτύου υπονόμων.

Εργασίες σε ψυκτικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής του ψυκτικού υγρού.

5) ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ

Προστατευτικά μέσα της ακοής.

Χειρισμός πρέσσας για μέταλλα.

Εργασίες που επιβάλλουν τη χρήση μηχανημάτων με συμπιεσμένο αέρα.

Δραστηριότητες του προσωπικού εδάφους στα αεροδρόμια.

Εργασίες έμπηξης πασσάλων.

Ξυλουργικές και κλωστοϋφαντουργικές Εργασιες.

6) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ, ΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Εξοπλισμός προστασίας

Χειρισμός όξινων και αλκαλικών προϊόντων, απολυμαντικών και διαβρωτικών απορρυπαντικών.

Χειρισμός διάπυρων μαζών ή παρουσία του εργαζομένου στη γειτονία τους και σε θερμό περιβάλλον.

Χειρισμός επίπεδου γυαλιού.

Εργασίες με αμμοβολή.

Εργασίες σε ψυκτικούς θαλάμους.

Προστατευτικά ενδύματα που αναφλέγονται δύσκολα.

Εργασίες συγκόλλησης σε χώρους με μικρές διαστάσεις.

Ποδιές κατά της διάτρησης.

Εργασίες αφαίρεσης των οστών και κοπής κρέατος.

Χειρισμός κρεατομάχαιρου, όταν το μαχαίρι κατευθύνεται προς το σώμα.

Δερμάτινες ποδιές.

Εργασίες συγκόλλησης.

Εργασίες σφυρηλάτησης.

Εργασίες χύτευσης.

Περιχειρίδα προστασίας του πήχυ.

Εργασίες αφαίρεσης των οστών και κοπής κρέατος.

Γάντια.

Εργασίες συγκόλλησης.

Χειρισμός αντικειμένων με οξείες ακμές, αλλά όχι με χρήση μηχανών που ενδέχεται να αρπάξουν το γάντι.

Χειρισμός στην ελεύθερη ατμόσφαιρα όξινων και αλκαλικών προϊόντων.

Γάντια από πλεγμένο μεταλλικό νήμα.

 Εργασίες αφαίρεσης των οστών και κοπής κρέατος.

Τακτική χρήση κρεατομάχαιρου στην παραγωγή και στα σφαγεία.

Αντικατάσταση μαχαιριών στις μηχανές κοπής.

7) ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΕΣ

 Εργασίες στο ύπαιθρο με βροχή ή κρύο.

8) ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εργασίες που επιβάλλουν να διακρίνονται τα άτομα

εγκαίρως.

9) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ (ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

 Εργασίες σε ικριώματα.

Συναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων.

Εργασίες σε στύλους.

10) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕΣΙΜΟ

Εργασίες μέσα σε θαλάμους χειρισμού γερανών που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος.

Εργασίες σε θαλάμους χειρισμού οχημάτων μετατόπισης

αποθηκευμένων εμπορευμάτων.

Εργασίες σε υψηλά σημεία πύργων γεωτρυπάνων.

Εργασίες σε φρέατα και σωληνώσεις.

11) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Χειρισμός επιχρισμάτων.

Εργασίες βυρσοδεψίας.