Α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 551/1915, εργατικό ατύχημα συνιστά και η ασθένεια του εργαζόμενου, εφ όσον αυτή προήλθε όχι από την βαθμιαία εξασθένηση, ή φθορά του οργανισμού του, ακόμη και αν αυτή οφείλεται στους δυσμενείς μεν, συνηθισμένους όμως και σύμφυτους προς την παροχή της, όρους της εργασίας, αλλά από έκτακτη και αιφνίδια επενέργεια κάποιου εξωτερικού αιτίου. Τούτο συμβαίνει, όταν, είτε κατά την εκτέλεση της εργασίας διαμορφώθηκαν εκτάκτως δυσμενείς συνθήκες, που δεν είναι συμφυείς προς τους συνηθισμένους όρους της παροχής της, είτε, όταν η απασχόληση του εργαζομένου εξακολούθησε, έστω και υπό κανονικές συνθήκες, μετά την εκδήλωση της νόσου, με αποτέλεσμα την επιδείνωσή της, αφού στην τελευταία περίπτωση ο εργοδότης, που οφείλει να ρυθμίζει τα της εργασίας, ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζομένου, δεν μπορεί να αξιώσει την συνέχιση της απασχολήσεώς του και, αν δεν τον θέσει εκτός υπηρεσίας, οι συνθήκες παροχής της εργασίας προσλαμβάνουν το χαρακτήρα βίαιου συμβάντος (ΑΠ 1401/2013, ΑΠ 226/2016, ΑΠ 684/2018, ΑΠ 508/2019). Η εξακολούθηση της ίδιας εργασίας μετά την εξασθένηση των δυνάμεων του εργαζομένου δημιουργεί συνθήκες, οι οποίες, παρόλο ότι προηγουμένως ήταν κανονικές, γίνονται, μετά τον κλονισμό της υγιεινής καταστάσεως του εργαζομένου, ασυνήθιστες και εξαιρετικές και επομένως συνιστούν εργατικό ατύχημα (ΑΠ 1401/2013).

Β. Δεν αποτελεί εργατικό ατύχημα η ασθένεια, που συνέβη μεν κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή την εκτέλεσή της, κάτω όμως από τους συνηθισμένους όρους και περιστάσεις, που συμφωνήθηκαν και είναι συμφυείς προς την φύση της αναληφθείσας εργασίας χωρίς να μεσολαβήσει έκτακτο και εξωτερικό αίτιο, που να συνετέλεσε αποφασιστικά σ' αυτό, όπως είναι η μετά την εκδήλωση νόσου του εργαζομένου εξακολούθηση της αυτής εργασίας, που προσφερόταν υπό κανονικές συνθήκες, αν αυτή, ως πρόσφορη αιτία, επέφερε την επιδείνωση της νόσου (ΑΠ 1401/2013).

Γ. Δεν συνιστά εργατικό ατύχημα η ασθένεια, όταν από τα πραγματικά περιστατικά, η ασθένεια δεν οφείλεται στις κανονικά παρεχόμενες συνθήκες εργασίας, ούτε συνάπτεται με αυτήν, αλλά προέρχεται από ενδογενή αίτια οφειλόμενα στην ιδιοσυστασία του οργανισμού του εργαζομένου (ΑΠ 226/2016).

Δ. Δεν συνιστά εργατικό ατύχημα, η εκδήλωση προϋπάρχουσας και σε λανθάνουσα έστω κατάσταση πάθηση, ή η επιδείνωση αυτής, και όταν αυτή είναι συνέπεια της εκτέλεσης της εργασίας, που αναλήφθηκε με την σύμβαση και επέρχεται κάτω από κανονικές, έστω και δυσμενείς, σύμφυτες όμως προς αυτή συνθήκες εργασίας, χωρίς την μεσολάβηση άλλου εξωτερικού γεγονότος, ξένου προς τον οργανισμό του παθόντος (ΑΠ 958/2014).