Α. Κατά την διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ, ο κύριος, ή, ο προστήσας κάποιον άλλον σε μια υπηρεσία, ευθύνεται για τη ζημία, που ο υπηρέτης, ή, ο προστηθείς, προξένησε σε τρίτον, παράνομα, κατά την υπηρεσία του.

Β. Η πρόστηση του εργολάβου, ή του επιβλέποντος πολιτικού μηχανικού, από τον εργοδότη υπάρχει, όταν ο εργοδότης ρητώς ή σιωπηρώς, ιδίως από την φύση του έργου, επιφύλαξε στον εαυτό του την διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου και ειδικότερα το δικαίωμα παροχής οδηγιών στον εργολάβο, ή τον πολιτικό μηχανικό.

Γ. Η εφαρμογή της διάταξης προϋποθέτει.

α) σχέση πρόστησης, η οποία υπάρχει, όταν ο προστήσας διατηρεί το δικαίωμα, να δίδει οδηγίες και εντολές στον προστηθέντα, σε σχέση με τον τρόπο εκπλήρωσης της υπηρεσίας του.

β) ενέργεια του προστηθέντος παράνομη και υπαίτια, πληρούσα τις προϋποθέσεις του άρθρου 914 ΑΚ και

γ) η ενέργεια αυτή του προστηθέντος, να έγινε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, που του είχε ανατεθεί, ή επ' ευκαιρία, ή εξ αφορμής της υπηρεσίας του, ή ακόμη και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του αυτής.

Δ. Για το ορισμένο της αγωγής πρέπει ο ενάγων να επικαλείται και τα πραγματικά περιστατικά τα οποία θεμελιώνουν την σχέση πρόστησης (ΑΠ 936/2011).