Α. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ, για να υπάρχει σχέση πρόστησης, δηλαδή χρησιμοποίηση από ένα πρόσωπο (τον προστήσαντα) ενός άλλου προσώπου (του προστηθέντος) σε θέση ή απασχόληση (διαρκή ή μεμονωμένη εργασία), που αποβλέπει στη διεκπεραίωση υποθέσεως ή υποθέσεων και γενικότερα στην εξυπηρέτηση των επαγγελματικών, οικονομικών ή άλλων συμφερόντων του πρώτου (προστήσαντος), πρέπει να υπάρχει εξάρτηση, έστω και χαλαρή, ανάμεσα στον προστήσαντα και στον προστηθέντα, ώστε ο πρώτος να μπορεί να δίνει στον δεύτερο εντολές ή οδηγίες και να τον ελέγχει ή επιβλέπει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του ανέθεσε (ΑΠ 797/2014, 1021/2012, ΑΠ 936/2011).

Β. Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικά προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος ζημιώθηκε από αδικοπραξία που τελέστηκε από τον προστηθέντα και τελεί σε εσωτερική αιτιώδη σχέση με την εκτέλεση της υπό διεκπεραίωση υποθέσεως του προστήσαντος.

Γ. Αν με την βούληση του προστήσαντος ο αρχικός προστηθείς έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί τρίτους (υποπροστηθέντες) στη διεκπεραίωση της υποθέσεως του προστήσαντος, ο τελευταίος ευθύνεται και για τις αδικοπραξίες των υποπροστηθέντων, χωρίς να προσαπαιτείται να ασκεί έλεγχο ή δίδει οδηγίες και εντολές και σ' αυτούς (ΑΠ 179/2015 , ΑΠ 1021/2012).

Δ. Από τα άρθρα 681, 688-691 και 698 ΑΚ προκύπτει ότι ο εργολάβος δεν θεωρείται, καταρχήν, προστηθείς του εργοδότη. Για να ευθύνεται ο εργοδότης για πράξεις του εργολάβου και επομένως να υπέχει ευθύνη σε αποζημίωση παθόντος από εργατικό ατύχημα, πρέπει να υφίσταται σχέση πρόστησης.  

Ε. Επομένως όταν ο εργοδότης δεν επιφύλαξε για τον εαυτό του, ρητά ή σιωπηρά, την διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου και μάλιστα το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις πράξεις του εργολάβου από τις οποίες προήλθε το εργατικό ατύχημα και επομένως σε υποχρέωση αποζημίωσης του παθόντος

ΣΤ. Όταν όμως ο εργοδότης επιφύλαξε για τον εαυτό του, ρητά ή σιωπηρά, την διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου και μάλιστα το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, ο εργολάβος θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση προστήσεως προς τον εργοδότη, και ο εργοδότης είναι συνυπεύθυνος για τις πράξεις του εργολάβου από τις οποίες προήλθε το εργατικό ατύχημα και επομένως φέρει την υποχρέωση αποζημίωσης του παθόντος (ΑΠ 182/2015, ΑΠ 12592014, ΑΠ 934/2013, ΑΠ 1237/2018, ΑΠ 1048/2018, ΑΠ 1188/2018, ΑΠ 747/2020).