Σύμφωνα με το ν. 3850/2010 (Κώδικας νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων), ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Α. Ο τεχνικός ασφάλειας

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων.

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους.

γ) ελέγχει την ασφάλεια των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους.

δ) επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων.

ε) ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων, ή την διεύθυνση της επιχείρησης.

Β. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας έχει υποχρέωση

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

β) να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας.

γ) να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης της παράλειψης και να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων.

Γ. Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση έχει υποχρέωση

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

β) να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

γ) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

δ) να υποδεικνύει την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας.

ε) να σημειώνει στο ειδικό βιβλίο τις υποδείξεις του, προκειμένου να λαμβάνει γνώση ο εργοδότης. Η κατά συνέχεια συμπλήρωση του βιβλίου αυτού εξασφαλίζεται με τη θεώρηση από την επιθεώρηση εργασίας.

Δ. Η παραπάνω κατά νόμο συμμόρφωση του τεχνικού ασφάλειας εξαντλεί το πλαίσιο της ευθύνης του σε αποζημίωση παθόντος εργατικό ατύχημα (ΑΠ 1172/2017, ΑΠ 39/2014).  ΑΠ 545/2019, ΑΠ 777/2017).