Επιβλέπων μηχανικός θεωρείται το πρόσωπο που με σύμβαση με τον κύριο του έργου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναλαμβάνει την επίβλεψη της εφαρμογής της μελέτης και της εκτέλεσης τεχνικού έρχου ή τμήματός του, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης (ΑΠ 352/2012).

Α. Ο πολιτικός μηχανικός που επιβλέπει την κατασκευή έργου έχει την νομική υποχρέωση να δίνει οδηγίες στον ιδιοκτήτη, ή στον εργολάβο, ή και τον τυχόν υπάρχοντα υπεργολάβο, για την λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων ασφαλείας προς πρόληψη ατυχήματος.

Β. Ο επιβλέπων μηχανικός είναι υποχρεωμένος ως εκ της ιδιότητάς του, να παρακολουθεί τις εργασίες και να δίνει οδηγίες και εντολές σχετικά με την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών, να μην απουσιάζει από τον χώρο των εργασιών, να δίδει τις κατάλληλες οδηγίες για την κατασκευή  ικριωμάτων, να επιθεωρεί τις εργασίες κλπ (ΑΠ 412/2018)

Γ. Η μη τήρηση των υποχρεώσεών του προς παροχή οδηγιών στον ιδιοκτήτη, ή στον εργολάβο, ή στον υπεργολάβο, για την λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων ασφαλείας προς πρόληψη ατυχήματος, προς επίβλεψη και παροχή οδηγιών στους εργαζομένους, η απουσία του κατά την εκτέλεση των εργασιών κλπ, δημιουργεί την ευθύνη του προς αποζημίωση, μαζί με τους υπολοίπους ευθυνομένους σε αποζημίωση του παθόντος εργαζομένου.

Δ. Τα παραπάνω ισχύουν γιατί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330, 914 και 922 ΑΚ, προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, ή των προστηθέντων από αυτόν προσώπων, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η δέουσα στις συναλλαγές προσοχή και επιμέλεια που κάθε συνετός άνθρωπος, κατά κρίση αντικειμενική, όφειλε και μπορούσε, κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, να καταβάλει, το παράνομο της πράξης ή παράλειψης αυτών και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της επελθούσας ζημίας.

Η παράνομη δε έναντι του ζημιωθέντος συμπεριφορά δεν συνίσταται μόνο σε θετική πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφ όσον στην τελευταία περίπτωση ο επιβλέπων μηχανικός είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει, η υποχρέωσή του δε αυτή επιβάλλεται από το νόμο και την καλή πίστη.

Ε. Είναι ζήτημα πραγματικό εάν ο φερόμενος στην οικοδομική άδεια ως επιβλέπων πολιτικός μηχανικός εξακολουθεί να ευθύνεται ή όχι για τυχόν εργατικό ατύχημα που προκλήθηκε κατά την διάρκεια των οικοδομικών εργασιών από πταίσμα του πολιτικού μηχανικού που είχε αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών, παραλλήλως και εις ολόκληρο με τον τελευταίο. Αυτό συμβαίνει στη περίπτωση που υφίσταται κατά νόμο σχέση πρόστησης μεταξύ αυτών (άρθρο 922 ΑΚ), η οποία μπορεί να υπάρχει ανεξαρτήτως της συνδρομής συμβατικού δεσμού μεταξύ του προστήσαντος και του προστηθέντος, ή του ευκαιριακού χαρακτήρα της (ΑΠ 1325/2007, ΑΠ 517/2017).