Α. Στην περίπτωση που ο κύριος οικοπέδου αναθέτει σε μηχανικό την εκπόνηση της μελέτης που απαιτείται για την έκδοση της σχετικής άδειας, καθώς επίσης και την επίβλεψη του έργου που πρόκειται να εκτελεσθεί, δεν καθίσταται εργολάβος για την εκτέλεση του έργου με την έννοια των διατάξεων των άρθρων 681 επ. ΑΚ, αλλά ευθύνεται για την ζημία που θα προξενηθεί σε τρίτο κατά την εκτέλεση του έργου, αν παραλείψει να λάβει μέτρα ασφαλείας, ανεξάρτητα από την παράλληλη ευθύνη του επιβλέποντος το έργο για τη ζημία που προκαλείται σε τρίτο κατά την εκτέλεσή του, αν και αυτός παραλείψει να λάβει τα ίδια ως άνω μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στην περίπτωση του επιβλέποντος το έργο.

Β. Αν τον μηχανικό τον καταστήσει ως εργολάβο για την εκτέλεση του έργου, με σύμβαση που θα καταρτισθεί μεταξύ τους, χωρίς να επιφυλάξει για τον εαυτό του με την εργολαβική σύμβαση την διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου με την παροχή δεσμευτικών για των εργολάβο εντολών και οδηγιών, πλέον υπόχρεος για την λήψη των ανωτέρω μέτρων ασφαλείας καθίσταται μόνον ο εργολάβος για την εκτέλεση του έργου, τόσον υπό την ιδιότητά του αυτή, όσο και εκείνη του επιβλέποντος το έργο, ο οποίος και ευθύνεται για τη ζημία που θα προκληθεί σε τρίτο κατά την εκτέλεση αυτού. Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος, τόσον της υποχρέωσης λήψης των μέτρων ασφαλείας, όσον και της ευθύνης  για την ζημία που θα προκληθεί σε τρίτο, εξ αιτίας της μη λήψης από τον εργολάβο των εν λόγω μέτρων ασφαλείας (ΑΠ 2096/2014,  ΑΠ 352/2012).