Στην περίπτωση εκτέλεσης έργου, ο κύριος του έργου υποχρεούται ο ίδιος να λάβει μέτρα ασφαλείας, ευθυνόμενος για την παράλειψή τους, όταν

α) δεν έχει αναθέσει σε εργολάβο με σύμβαση έργου την εκτέλεση του όλου έργου, ή

β) έχει μεν αναθέσει σε εργολάβο την εκτέλεση του έργου, ο ίδιος όμως έχει επιφυλάξει με την εργολαβική σύμβαση για τον εαυτό του την επίβλεψη και τη διεύθυνση της εκτελέσεως με δεσμευτικές προς τον εργολάβο εντολές και οδηγίες, οπότε θεωρείται ως προστήσας τον εργολάβο στην εκτέλεση του έργου και ευθύνεται για το πταίσμα εκείνου κατά την εκτέλεση του έργου (άρθρο 922 ΑΚ) (ΑΠ 2096/2014, ΑΠ 352/2012).