Η αξίωση βάσει του άρθρου 931 ΑΚ αφορά αποζημίωση, που επιδιώκεται όχι συνεπεία της ανικανότητας για εργασία και απόκτηση από αυτήν εισοδημάτων, εφόσον η αποκατάσταση της ζημίας αυτής επιδιώκεται μέσω της αξίωσης του άρθρου 929 ΑΚ, αλλά συνεπεία της  αναπηρίας ή παραμόρφωσης.

Επομένως σε εργατικό ατύχημα, εάν δεν υφίσταται επίκληση και περίπτωση δόλου του εργοδότη στην επέλευση του ατυχήματος, ο εργοδότης απαλλάσσεται της καταβολής αποζημίωσης λόγω αναπηρίας, ή παραμόρφωσης του παθόντος, γιατί η αξίωση με την 931 ΑΚ έχει χαρακτήρα κατ' αποκοπή αποζημίωσης για μελλοντική, μη δυνάμενη να προβλεφθεί περιουσιακή ζημία και ως τοιαύτη δεν αποζημιώνεται, και ο εργαζόμενος, που είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, δικαιούται να αναζητήσει από τον εργοδότη μόνο χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.