Η αξίωση για απώλεια εισοδήματος (διαφυγόντα κέρδη) με την ΑΚ 929 αποτελεί βάση αξίωσης προς αποζημίωση λόγω περιουσιακής ζημίας, αξίωση δηλαδή εντελώς περιουσιακού χαρακτήρα.

Επομένως σε εργατικό ατύχημα, εάν δεν υφίσταται επίκληση και περίπτωση δόλου του εργοδότη στην επέλευση του ατυχήματος, ο εργοδότης απαλλάσσεται της καταβολής αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος, τόσο της κατά το κοινό δίκαιο ευθύνης για αποζημίωση, όσο και της προβλεπόμενης από το ν. 551/1915 ειδικής αποζημίωσης.