Α. Η παράβαση από τον εργοδότη της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας αυτού για τις συνθήκες ασφαλούς παροχής της εργασίας, κατά το άρθρο 662 ΑΚ, η οποία έχει ως συνέπεια την βλάβη του σώματος, ή της υγείας του εργαζομένου, συνιστά αδικοπραξία, εφ' όσον η παράβαση αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα (πταίσμα) του εργοδότη, ή των προστηθέντων από αυτόν προσώπων (ΑΠ 1235/2003).

Β. Ο εργοδότης, σύμφωνα με την γενική διάταξη του άρθρου 662 ΑΚ, υποχρεούται στην τήρηση διατάξεων ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών, που επιβάλλουν όρους υγιεινής και ασφάλειας, για τη διαφύλαξη της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής των εργαζομένων. Τέτοια γενικά μέτρα ασφάλειας, που πρέπει να τηρούν όλοι οι εργοδότες, καθορίζονται με το ν. 3850/2010, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες. Η παράβαση από τον εργοδότη γενικών ή ειδικών διατάξεων για τους όρους ασφάλειας των εργαζομένων ή και μόνης της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας αυτού για τις συνθήκες ασφαλούς παροχής της εργασίας (ΑΚ 662), η οποία έχει ως συνέπεια τη βλάβη του σώματος ή της υγείας των εργαζομένων, συνιστά αδικοπραξία, εφόσον η παράβαση των άνω διατάξεων ή υποχρεώσεων οφείλεται σε πταίσμα του εργοδότη, ή των προστηθέντων από αυτόν.

Γ. Στην περίπτωση αυτή ο παθών εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το αν δικαιούται αποζημίωση μόνο κατά τις διατάξεις για τα εργατικά ατυχήματα, ή και κατά τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου, δικαιούται να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 ΑΚ (ΑΠ 1235/2003, ΑΠ 64/2020

Δ. Είναι η απαραίτητη για την θεμελίωση της αξίωσης αποζημίωσης, λόγω  παράβασης της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας  από τον εργοδότη, η  ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς και της προκληθείσας ζημίας. Τέτοια υπάρχει όταν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η φερόμενη ως ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά την συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, ή τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης,  ήταν επαρκής, δηλαδή ικανή να επιφέρει το επιζήμιο αποτέλεσμα και επέφερε αυτό όντως στη συγκεκριμένη περίπτωση (ΑΠ 1564/2017, ΑΠ 683/2013, ΑΠ 468/2003,  ΑΠ 367/2020).

Ε. Αποτελεί εργατικό ατύχημα, το ατύχημα που υπέστη εργαζόμενος με αφορμή την εκτέλεση της εργασίας του σε χώρο εργασίας (εντός αύλιου χώρου), στον οποίο υπήρχε δυνατότητα στους εργαζομένους της επιχείρησης να εισέλθουν σε αυτόν εξ αφορμής της εργασίας τους, τον οποίο ο εργοδότης δεν προέβη στον καθαρισμό του (από μπάζα, χώματα και φύλλα δένδρων) ώστε να μην εγκυμονεί κίνδυνο ατυχήματος για όποιον θα τον διέσχιζε, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να γλιστρήσει και να πέσει και υποστεί σωματικές βλάβες (ΑΠ 11/2012).