Για την κατά το άρθρο 216 ΚΠολΔ πληρότητα της αγωγής με την οποία ζητείται η καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από εργατικό ατύχημα, πρέπει να εκτίθεται η ύπαρξη εργασιακής σχέσης μεταξύ του παθόντος και του υποχρέου, η βλάβη του σώματος ή της υγείας του εργαζομένου, η επέλευση του ατυχήματος κατά την εκτέλεση της εργασίας η εξ αφορμής αυτής, η απόδοση του ατυχήματος σε πταίσμα, δηλαδή οποιαδήποτε μορφής αμέλεια του εργοδότη ή των προσώπων που αυτός έχει προστήσει στην υπηρεσία του και στη περίπτωση της ειδικής αμέλειας ή μη τήρηση των ειδικών διατάξεων των ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων, αναφερομένων των συγκεκριμένων μέτρων, μέσων και τρόπων προς επίτευξη της ασφάλειας των εργαζομένων και ότι το ατύχημα δεν θα συνέβαινε χωρίς την εργασία και τις περιστάσεις εκτελέσεώς της (ΑΠ 106/2003).

Το συντρέχον πταίσμα του παθόντος κατ άρθρο 300 ΑΚ λαμβάνεται υπ όψιν από το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση για τον καθορισμό του ποσού της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης (ΕφΑθ 486/2004, ΕφΑθ 1478/2002.