Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον ν. 4624/2019, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (άρθρα 33 και 34  GDPR) είναι η παραβίαση της ασφάλειας, που οδηγεί σε καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, κοινολόγηση, ή πρόσβαση στα δεδομένα, που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, διαβιβάστηκαν, ή αποθηκεύτηκαν. Η παραβίαση δεν έχει σημασία εάν έλαβε χώρα από δόλο, αμέλεια, πράξη, ή παράλειψη, ή από τυχαίο, ή απρόβλεπτο, γεγονός.

Η παραβίαση τυποποιείται ως εξής

Παραβίαση Εμπιστευτικότητας

Κοινολόγηση, ή πρόσβαση, σε προσωπικά δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Παραβίαση Ακεραιότητας

Τροποποίηση των δεδομένων. Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, ακέραια, γνήσια, όχι εσφαλμένα, όχι αλλοιωμένα, όχι μη ενημερωμένα.

Παραβίαση Διαθεσιμότητας

Απώλεια πρόσβασης, ή καταστροφή δεδομένων. Τα δεδομένα πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών όποτε απαιτείται η χρήση τους.

Τεχνικά - οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

Στον Κανονισμό προς αποφυγή παραβίασης της ασφάλειας προτείνονται τα ακόλουθα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας:

- Ψευδωνυμοποίηση και Κρυπτογράφηση.

- Διασφάλιση Απορρήτου, Ακεραιότητας, Διαθεσιμότητας και Αξιοπιστίας.

- Αποκατάσταση Διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε περίπτωση συμβάντος.

- Δοκιμή, εκτίμηση και διαρκής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων.

- Χρήση εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας, ή μηχανισμού πιστοποίησης για την απόδειξη της συμμόρφωσης.

Σημείωση 1

Σε κάθε περίπτωση, πριν τον καθορισμό των μέτρων ασφάλειας, προέχει η σωστή αξιολόγηση των κινδύνων και των πιθανών συνεπειών τους για τα υποκείμενα των δεδομένων.

Σημείωση 2

Τα υλοποιημένα μέτρα πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδική αναθεώρηση.

Σημείωση 3

Τα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα είναι εξαιρετικά χρήσιμα, προκειμένου να βοηθήσουν τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, στην επιλογή των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας Χρήσιμα είναι τα πρότυπα (χρειάζονται επικαιροποίηση)  ISO/IEC 27002, ISO/IEC 29151, Control Objectives for Information Technology (CobIT), Common Criteria, τα εθνικά πρότυπα NIST/SP 800-53).

Στην παραβίαση ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει  (άρθρο 33 παρ.1)  

Υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής. 

Το αργότερο εντός 72 ωρών, από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος της παραβίασης της ασφάλειας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί στην Αρχή την παραβίαση των δεδομένων. Γνωστοποιεί και τις ενέργειες που έκανε προς αντιμετώπιση της παραβίασης. Αν την γνωστοποίηση δεν πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, αλλά μεταγενέστερα, υποχρεωτικά συνοδεύεται με αιτιολόγηση της καθυστέρησης.Η γνωστοποίηση περιέχει το σύνολο όλων των πληροφοριών της παραβίασης, όπως την φύση, την έκταση του περιστατικού, τις κατηγορίες προσώπων που επλήγησαν, την αιτία και τις συνέπειες αυτού. Αν οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι όλες διαθέσιμες από την αρχή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει και κάνει επικαιροποήηση, με υποβολή στην Αρχή συμπληρωματικής γνωστοποίησης.

Η Αρχή δεν ενημερώνεται, όταν η παραβίαση των δεδομένων δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Στην περίπτωση αυτή ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας οφείλει να τηρήσει  δικό του σχετικό εσωτερικό αρχείο.

Υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να ενημερώσει το φυσικό πρόσωπο που επηρεάζεται, όταν η παραβίαση είναι υψηλού κινδύνου.

Υψηλού κινδύνου παραβίαση θεωρείται αυτή που επηρεάζει, α) το απόρρητο, β) την διαθεσιμότητα και γ) την ακεραιότητα.

Στην ενημέρωση περιγράφεται με σαφήνεια η φύση της παραβίασης των δεδομένων. Περιέχονται τουλάχιστον οι παρακάτω πληροφορίες (άρθρο 33 παρ.3 στοιχ. β,  γ, δ), α. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας, β. Η περιγραφή της παραβίασης, γ. Οι ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης, δ. Τα ληφθέντα, ή τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβίασης.

 Πότε δεν ενημερώνεται το υποκείμενο

 Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας. Κυρίως μέτρα που καθιστούν μη κατανοητά τα δεδομένα σε όσους δεν διαθέτουν άδεια πρόσβασης, όπως κρυπτογράφηση.

Όταν στην συνέχεια λάβει μέτρα, που διασφαλίζουν ότι δεν είναι πλέον πιθανό να προκύψει ο αναφερόμενος υψηλός κίνδυνος. 

Όταν η ενημέρωση προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται δημόσια ανακοίνωση, ή παρόμοιο μέτρο, με το οποίο το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ενημερωθεί εξίσου αποτελεσματικά.

Σημείωση

Η Αρχή, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να δώσει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας να ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα, που επηρεάζονται (άρθρο  58 παρ. 2 ε).