Ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ -  GDPR), άρθρο 22 κάνει ειδική αναφορά στην  αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ (profiling).

Τι είναι

Λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα, είναι η λήψη αποφάσεων σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, με τεχνολογικά μέσα.

Κατάρτιση προφίλ είναι, η αξιολόγηση των προσωπικών πτυχών του υποκειμένου των δεδομένων (ηλικία, φύλο, ύψος κλπ)  με σκοπό την πραγματοποίηση προβλέψεων σχετικά με αυτό.

Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και η κατάρτιση προφίλ χρησιμοποιούνται ευρέως στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα. Όπως στις τράπεζες, στις χρηματοοικονομικές εταιρείες, στην υγειονομική περίθαλψη, φορολογία, ασφάλιση, μάρκετινγκ, διαφήμιση κλπ.

Ο κανόνας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, το πρόσωπο έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση με βάση μόνο αυτοματοποιημένα μέσα, εάν η απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν, ή το επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό. Π.χ. μία απόφαση επηρεάζει τη φυσική και νομική κατάσταση του προσώπου, γιατί η αυτόματη επεξεργασία οδηγεί, ή μπορεί να οδηγήσει, σε απόρριψη αίτησης δανείου.

Πότε επιτρέπεται  

α)  όταν η απόφαση με αυτοματοποιημένα μέσα, είναι αναγκαία για την σύναψη, ή την εκτέλεση, σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων.

β)  βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

γ)  επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης, ή το δίκαιο κράτους- μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Εξαιρέσεις

Οι αποφάσεις με αυτοματοποιημένα μέσα δεν επιτρέπονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 9 παρ. 1του Κανονισμού

Σημείωση

Δηλαδή που αποκαλύπτουν φυλετική, εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές, φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, υγεία, σεξουαλική ζωή, γενετήσιο προσανατολισμό.

Επιτρέπονται, όμως,

α) αν το υποκείμενο των δεδομένων δώσει ρητή συγκατάθεση, ή

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος.