Στον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ -  GDPR) στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο όταν, διενεργείται υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής, ή εάν η επεξεργασία επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης, ή κράτους- μέλους. Πλήρες ποινικό μητρώο τηρείται μόνον υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής.