Σύμφωνα με τον ν. 4557/2018, που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20/5/2015, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να τα υποβάλλουν σε επεξεργασία μόνο για τον σκοπό της πρόληψης της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν, ή να τύχουν επεξεργασίας, για άλλους σκοπούς. Οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές, περιλαμβανομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των αρμόδιων αρχών, καθώς και των δικαστικών, εισαγγελικών, αστυνομικών, φορολογικών αρχών και υπηρεσιών, μπορούν να τηρούν πλήρη και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τομείς ή θέματα της αρμοδιότητάς τους. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται ετησίως από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα και διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται ζήτημα δημόσιου συμφέροντος, μπορεί το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, να περιοριστεί μερικώς ή συνολικά. Αυτό αφορά κυρίως την περίπτωση μη παρεμπόδισης της διενέργειας επίσημων νομικών ερευνών, ώστε να διευκολυνθεί η πρόληψη, η διερεύνηση και ο εντοπισμός της παράνομης νομιμοποίησης εσόδων.