Σύμφωνα με τον ν. 4557/2018, που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20/5/2015, «Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα» νοούνται

α) τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, ήτοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, οι υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, τα μέλη κοινοβουλίων, τα μέλη ανώτατων δικαστηρίων αρμόδιων για την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων, οι πρεσβευτές, οι ακόλουθοι, οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και τα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ. ή δημόσιων οργανισμών.

β) οι άμεσοι στενοί συγγενείς αυτών, ήτοι ο  σύζυγος, ο σύντροφος που θεωρείται από την εθνική νομοθεσία ως ισοδύναμος με τον σύζυγο, οι γονείς, τα παιδιά και οι σύζυγοι τους, ή συγκατοικούντες σύντροφοί τους,

γ) τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών. Δηλαδή,  τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία είναι γνωστό ότι είναι από κοινού πραγματικοί δικαιούχοι νομικής οντότητας, ή νομικού μορφώματος, ή συνδέονται με οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηματική σχέση με πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οι μόνοι πραγματικοί δικαιούχοι νομικής οντότητας, ή νομικού μορφώματος, που είναι γνωστό ότι έχει συσταθεί εν τοις πράγμασι προς όφελος πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου.

ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα υπόχρεα πρόσωπα στις συναλλαγές τους με τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, τους στενούς συγγενείς και τους στενούς συνεργάτες των, οφείλουν στα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, να εφαρμόσουν τα μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας. Στα πολιτικώς εκτεθέμενα πρόσωπα, που διαμένουν εκτός Ελλάδος, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποχρεοι οφείλουν να λάβουν τα εξής μέτρα αυξημένης επιμέλειας, α) να διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου για να καθορίζουν εάν ο πελάτης είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο, β) να απαιτούν την έγκριση από ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας για τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με τους πελάτες αυτούς, γ) να λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να καθορίσουν την προέλευση των κεφαλαίων τα οποία αφορά η επιχειρηματική σχέση ή η συναλλαγή, δ) να διενεργούν αυξημένη και συνεχή παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης.