Σύμφωνα με τον ν. 4557/2018, που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20/5/2015, τα μέτρα επιμέλειας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) είναι, α) Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας, για πελάτες κανονικού κινδύνου, β) Μέτρα Απλουστευμένης Δέουσας Επιμέλειας, για πελάτες χαμηλού κινδύνου, γ) Μέτρα Αυξημένης Δέουσας Επιμέλειας, για πελάτες υψηλού κινδύνου.

Πελάτες κανονικού κινδύνου θεωρούνται οι πελάτες, α) ασφαλιστηρίων  συμβολαίων ζωής, όπου τα ασφάλιστρα είναι χαμηλά, β) στις συμβάσεις συνταξιοδοτικής ασφάλισης, που συνάπτονται βάσει συμβάσεων εργασίας, ή επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου (υπό τον όρο ότι οι συμβάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν ρήτρα εξαγοράς, ούτε μπορεί να χρησιμεύσουν σαν εγγύηση δανείου) γ) στις ασφαλίσεις ατυχημάτων / ασθενειών (παροχές κατ αποκοπή, περιοδικές παροχές αποζημιώσεων, συνδυασμού αυτών) ανεξαρτήτως ποσού, δ) στα προϊόντα όπου οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας περιορίζονται από άλλους παράγοντες, όπως τα όρια χρηματικών ποσών, ή η διαφάνεια της ιδιοκτησίας.

Πελάτες χαμηλού κινδύνου θεωρούνται οι απλοί πελάτες, όπου λαμβάνεται υπ όψιν ο σκοπός της συναλλαγής, το επίπεδο των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη, το μέγεθος των συναλλαγών και η κανονικότητα, ή, η διάρκεια της σχέσης. 

Πελάτες υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι πελάτες, όπου, α) Η επιχειρηματική σχέση αναπτύσσεται σε ασυνήθιστες περιστάσεις, β) Σε επιχειρήσεις έντασης μετρητών, γ) Η ιδιοκτησιακή δομή της εταιρείας φαίνεται ασυνήθιστη, ή υπερβολικά πολύπλοκη, δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, δ) Σε προϊόντα, ή συναλλαγές, που ενδέχεται να ευνοούν την ανωνυμία, ε) Σε επιχειρηματικές σχέσεις, ή συναλλαγές, εξ αποστάσεως (χωρίς φυσική παρουσία των μερών), στ) Σε πληρωμές που λαμβάνονται από άγνωστους, ή άσχετους, τρίτους, ζ) Σε νέα προϊόντα και νέες επιχειρηματικές πρακτικές, καθώς και σε χρήση νέων, ή αναπτυσσόμενων, τεχνολογιών, τόσο για νέα, όσο και για προϋπάρχοντα προϊόντα, η) Σε συναλλαγές με τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, τους στενούς  συγγενείς και συνεργάτες τους.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 

α) Η πιστοποίηση και το έλεγχος της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.

β) Η πιστοποίηση (εφόσον συντρέχει περίπτωση) της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου και η λήψη ευλόγων μέτρων αναλόγως του βαθμού κινδύνου για τον έλεγχο της ταυτότητάς του, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι Εταιρείες γνωρίζουν τον πραγματικό δικαιούχο.

γ) Η συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης, ή σημαντικών συναλλαγών ή δραστηριοτήτων του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου.

δ) Η άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά στην επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης,

ε) Στην περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης δημιουργηθούν αμφιβολίες στο υπόχρεο πρόσωπο για το αν οι συμβαλλόμενοι, ή συναλλασσόμενοι ενεργούν για ίδιο λογαριασμό ή σε περίπτωση βεβαιότητας για το ότι δεν ενεργούν για ίδιο λογαριασμό, τα υπόχρεα πρόσωπα λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για την πραγματική ταυτότητα των προσώπων για λογαριασμό των οποίων αυτοί ενεργούν.

στ) Η εξέταση με ιδιαίτερη προσοχή κάθε συναλλαγής, ή δραστηριότητας, η οποία από τη φύση της ή από τα στοιχεία που αφορούν το πρόσωπο ή την ιδιότητα του συναλλασσομένου μπορεί να συνδεθεί με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ζ) Στις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι πολύπλοκες ή ασυνήθιστα μεγάλες συναλλαγές και όλα τα ασυνήθιστα είδη συναλλαγών που πραγματοποιούνται χωρίς προφανή οικονομικό ή σαφή νόμιμο λόγο.

η) Οι Εταιρείες συνεκτιμούν και το συνολικό χαρτοφυλάκιο το οποίο διατηρεί ο συναλλασσόμενος σε αυτές και ενδεχομένως σε άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκουν, προκειμένου να εξακριβώσουν τη συνάφεια και συμβατότητα της εξεταζόμενης συναλλαγής με το χαρτοφυλάκιο ή τα χαρτοφυλάκια αυτά.

Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας αφορούν όλους τους πελάτες, όταν αυτοί ενεργούν από κοινού την επιχειρηματική σχέση, ή είναι, ή καθίστανται συνδικαιούχοι του ασφαλίσματος. Ενδεικτικά στην περίπτωση της δήλωσης κοινού λογαριασμού, προκειμένου για την πίστωση του ποσού εξαγοράς ή του ασφαλίσματος.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Πριν τα υπόχρεα πρόσωπα συνάψουν ή τροποποιήσουν επιχειρηματικές σχέσεις και πραγματοποιήσουν συναλλαγές, και ιδίως πριν καταρτίσουν ή τροποποιήσουν ασφαλιστική σύμβαση, σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, σύμβαση μεταξύ ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και πελάτη ή πριν συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής σε επενδυτικό προϊόν.

Η πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου πραγματοποιείται πριν την σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της ασφάλισης, την αλλαγή του δικαιούχου και κάθε εν γένει μεταβολή στα υποκείμενα της ασφαλιστικής σχέσης, η οποία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς θετική ενέργεια της ασφαλιστικής εταιρείας.

Η πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου, για το σύνολο των επιχειρηματικών σχέσεων, επιτρέπεται να ολοκληρώνεται αμέσως μετά τη σύναψη της σχέσης, εφ όσον αυτό απαιτείται για να μη διακοπεί η ομαλή παροχή υπηρεσιών, και εφόσον ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εκτιμάται ότι είναι μικρός. Στις περιπτώσεις αυτές, η πιστοποίηση περατώνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός 30 ημερών το αργότερο.

Για κάθε συναλλαγή αξίας άνω των 15.000 ευρώ (είτε η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με μία και μόνη πράξη, είτε με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους).

Δεν απαιτείται η επαλήθευση της προέλευσης των κεφαλαίων του πελάτη, σε περίπτωση που τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα δεν υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη πάντα το συνολικό χαρτοφυλάκιο του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια για απόπειρα ή διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαίρεση, ή κατώτατο όριο ποσού.

Σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια ή την καταλληλότητα των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί στο παρελθόν για την πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη, άλλου προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο πελάτης και του πραγματικού δικαιούχου ή των πραγματικών δικαιούχων του πελάτη.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 

Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια υπάρχει, όταν η συναλλαγή (ή δραστηριότητα) παρουσιάζει χαμηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Όταν δεν υφίσταται υποχρέωση πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη.

Τα μέτρα της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας εφαρμόζονται, αφού προηγουμένως το υπόχρεο πρόσωπο συγκεντρώσει επαρκείς πληροφορίες και βεβαιωθεί ότι η συναλλαγή παρουσιάζει χαμηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ    

α) Όταν ο πελάτης είναι,  

αα) πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός που ευρίσκεται σε τρίτη χώρα η οποία επιβάλλει απαιτήσεις ισοδύναμες προς αυτές που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία και υπόκειται σε εποπτεία όσον αφορά στη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις αυτές,

αβ) εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα που υπόκεινται σε απαιτήσεις διαφάνειας που είναι ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες από την κοινοτική νομοθεσία,

αγ) αμοιβαία κεφάλαια ως και εταιρείες διαχείρισής τους, ως και οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισής τους, τα οποία εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπονται από διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους της έδρας τους που είναι συμβατές με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ,

αδ) Εθνική δημόσια αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή επιχείρηση ή οργανισμός που ανήκει κατά 51% τουλάχιστον στο Δημόσιο,

αε) δημόσιες αρχές ή δημόσιοι οργανισμοί οι οποίοι πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια, i) τους έχει ανατεθεί δημόσιο λειτούργημα σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες για τις Κοινότητες ή το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, ii) η ταυτότητά τους είναι δημοσίως γνωστή, διαφανής και καθορισμένη, iii) οι δραστηριότητες και οι λογιστικές τους πρακτικές είναι διαφανείς, iv) είτε είναι υπόλογοι σε κοινοτικό θεσμικό όργανο ή σε αρχές κράτους − μέλους είτε εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες που διασφαλίζουν την εποπτεία και τον έλεγχο της δραστηριότητάς τους.

β) Όταν το περιοδικά καταβαλλόμενο ασφάλιστρο υπολείπεται του ποσού των 1.000 Ευρώ ετησίως, ή το εφάπαξ καταβαλλόμενο ασφάλιστρο υπολείπεται του ποσού των 2.500 Ευρώ. Αν το ασφάλιστρο ή τα περιοδικά ασφάλιστρα που πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια ενός έτους αυξηθούν έτσι ώστε να υπερβούν το όριο των (1.000) ευρώ, απαιτείται η επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητας του ασφαλισμένου.

γ) Στα προγράμματα συνταξιοδοτικής ασφάλισης που προσφέρουν συνταξιοδοτικές παροχές στους εργαζομένους, για τις οποίες οι εισφορές καταβάλλονται μέσω αφαίρεσης από τις αποδοχές και των οποίων οι όροι δεν επιτρέπουν τη μεταφορά των δικαιωμάτων των μελών,

δ) Στις συμβάσεις συνταξιοδοτικής ασφάλισης που συνάπτονται βάσει συμβάσεων εργασίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας του ασφαλισμένου, υπό τον όρο ότι οι συμβάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν ρήτρα εξαγοράς ούτε μπορεί να χρησιμεύσουν ως εγγύηση δανείου.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ

α) πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός που ευρίσκεται σε τρίτη χώρα η οποία επιβάλλει απαιτήσεις ισοδύναμες προς αυτές που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία και υπόκειται σε εποπτεία όσον αφορά στη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις αυτές,

β) εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα που υπόκεινται σε απαιτήσεις διαφάνειας που είναι ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες από την κοινοτική νομοθεσία, με καταστατική έδρα σε μη κοινοτική χώρα.

Στις περιπτώσεις αυτές οι Εταιρείες συγκεντρώνουν, σε κάθε περίπτωση, επαρκείς πληροφορίες και διαπιστώνουν εγγράφως με αναφορά του αρμόδιου στελέχους ότι ο πελάτης μπορεί να εξαιρεθεί.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 

Αυξημένη δέουσα επιμέλεια υπάρχει όταν εκτιμάται από τα υπόχρεα πρόσωπα, ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Αυξημένος  κίνδυνος υπάρχει

α) Σε ασυνήθιστα είδη συναλλαγών που πραγματοποιούνται χωρίς προφανή οικονομικό λόγο,

β) Στις περιπτώσεις που οι συναλλαγές που καταρτίζονται ενδέχεται να ευνοούν την ανωνυμία και στις ύποπτες συναλλαγές, συνεκτιμώντας και εξετάζοντας το συνολικό χαρτοφυλάκιο του πελάτη, τον πραγματικό δικαιούχο, το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο πελάτης, των συγγενών, συζύγων, συντρόφων και στενών συνεργατών των ανωτέρω τουλάχιστον κατά τα τρία τελευταία έτη.

γ) Όταν προβαίνουν σε συναλλαγές, ή συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, με τους στενούς συγγενείς των και τους στενούς συνεργάτες των, που διαμένουν εκτός Ελλάδος, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Στις συναλλαγές με πρόσωπα εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, που χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας)

ε) Σε επιχειρήσεις έντασης μετρητών.

στ) Όταν η ιδιοκτησιακή δομή της εταιρείας/πελάτη  φαίνεται ασυνήθιστη, ή υπερβολικά πολύπλοκη, δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

ζ) Σε επιχειρηματικές σχέσεις, ή συναλλαγές, εξ αποστάσεως, (χωρίς φυσική παρουσία των μερών)

η) Σε πληρωμές που λαμβάνονται από άγνωστους, ή άσχετους, τρίτους.

θ) Σε νέα προϊόντα και νέες επιχειρηματικές πρακτικές, καθώς και σε χρήση νέων, ή αναπτυσσόμενων, τεχνολογιών, τόσο για νέα, όσο και για προϋπάρχοντα προϊόντα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή.

α)  το ιστορικό και το σκοπό των πολύπλοκων, ή ασυνήθιστα, μεγάλων συναλλαγών.

β) τα ασυνήθιστα είδη συναλλαγών που πραγματοποιούνται χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό, ή νόμιμο σκοπό.

γ) Οφείλουν να διασφαλίσουν, ότι η ταυτότητα του πελάτη επαληθεύεται με πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα, δεδομένα, ή πληροφορίες.

δ) Οφείλουν να λάβουν συμπληρωματικά μέτρα για τον έλεγχο, ή την πιστοποίηση των υποβληθέντων εγγράφων.

ε) Οφείλουν να επιβεβαιώσουν την πιστοποίηση των από άλλο πιστωτικό ίδρυμα, ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

στ) Οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται μέσω λογαριασμού, ο οποίος έχει ανοιχθεί επ ονόματι του πελάτη σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΥΠΟΠΤΕΣ - ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Τα υπόχρεα πρόσωπα εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή κάθε προϊόν ή συναλλαγή που ενδέχεται να ευνοήσει την ανωνυμία και η οποία από τη φύση της ή από στοιχεία που αφορούν στο πρόσωπο ή στην ιδιότητα του συναλλασσομένου μπορεί να συνδεθεί με σχέδια διάπραξης των αδικημάτων και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή αυτού του κινδύνου.

Ύποπτη συναλλαγή (δραστηριότητα) θεωρείται η συναλλαγή, που εκτιμάται ότι προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις, ή υπόνοιες, για πιθανή απόπειρα, ή διάπραξη των αδικημάτων παράνομης νομιμοποίησης εσόδων, ή εμπλοκή του πελάτη, ή του πραγματικού δικαιούχου, σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Ασυνήθης συναλλαγή (δραστηριότητα) θεωρείται η συναλλαγή,  που δεν συνάδει με την συναλλακτική, επιχειρηματική, ή επαγγελματική, συμπεριφορά του πελάτη, ή του πραγματικού δικαιούχου, ή με την οικονομική τους επιφάνεια, ή που δεν έχει προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής, επαγγελματικής ή προσωπικής φύσης.

Η αξιολόγηση της ύποπτης ή ασυνήθους, συναλλαγής γίνεται με βάση των στοιχείων της συναλλαγής, όπως, α) η φύση της συναλλαγής, β) η κατηγορία του χρηματοπιστωτικού μέσου, γ) η συχνότητα και η πολυπλοκότητα της συναλλαγής, δ) το ύψος της συναλλαγής, ε) η χρήση ή μη μετρητών, στ) το επάγγελμα, η οικονομική επιφάνεια, η συναλλακτική, ή επιχειρηματική, συμπεριφορά, η φήμη και το παρελθόν του πελάτη, ζ) το επίπεδο διαφάνειας του νομικού προσώπου του πελάτη.

ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ 

α) Να ζητήσουν πρόσθετα έγγραφα, που να δικαιολογούν και πιστοποιούν την σκοπιμότητα της συναλλαγής και την προέλευση των κεφαλαίων.

β) Όταν μάθουν ότι ο πελάτης κατηγορείται για φοροδιαφυγή,  να εφαρμόσουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας.

γ) Όταν μάθουν ότι ο πελάτης το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των εργαζομένων του μπορεί να το χρησιμοποιήσει για λήψη δανείου, να εφαρμόσουν την διαδικασία της δέουσας επιμέλειας.  

δ) Όταν γίνει διάπραξη ληστείας και ο κατηγορούμενος θέλει να κάνει ασφάλιση ζωής με επενδυτικά χαρακτηριστικά, να λάβουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας.

ε) Όταν ο πελάτης θέλει να κάνη ασφάλισης ζωής με υψηλό ετήσιο ασφάλιστρο και να το πληρώσει σε μετρητά, να ενεργοποιήσουν την διαδικασία αυξημένης δέουσας επιμέλειας.  

στ) Εάν πληροφορηθούν, ή υποπτεύονται, ότι η συναλλαγή σχετίζεται με παράνομη νομιμοποίηση, να απέχουν από την διενέργεια της συναλλαγής και να ενημερώνουν αμελλητί, με δική τους πρωτοβουλία, την Αρχή, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία.

ζ) Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζουν τις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με πελάτες που προέρχονται από χώρες που χαρακτηρίζονται από τη F.A.T.F. ως μη αξιόπιστες χώρες.

η) Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγουν την διενέργεια συναλλαγών, την άσκηση δραστηριοτήτων ή την παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι συνδέονται με αδικήματα ξεπλύματος χρήματος. Αν όμως η αποφυγή της διενέργειας, της άσκησης ή της παροχής είναι αδύνατη, ή ενδέχεται να εμποδίσει τη δίωξη των πελατών, των πραγματικών δικαιούχων, ή των προσώπων για λογαριασμό των οποίων ενεργούν οι πελάτες, οι Εταιρείες εκτελούν τις συναλλαγές, ασκούν τις δραστηριότητες, ή παρέχουν τις υπηρεσίες, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την Εθνική Αρχή.

θ) Μετά την εξέταση των υπόπτων-ασυνήθων συναλλαγών, εάν υφίσταται υπόνοια απόπειρας, ή διάπραξης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, πρέπει να υποβάλλουν αναφορά ασυνήθους ή ύποπτης συναλλαγής στην Εθνική Αρχή. Στην υποχρέωση αναφοράς εμπίπτουν και ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές που έγινε απόπειρα εκτέλεσής τους, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν.

ι) Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ύποπτων συναλλαγών τηρούνται εγγράφως, ή σε ηλεκτρονική μορφή.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

Όταν ο πελάτης δεν είναι παρών για να εξακριβωθεί η ταυτότητά του, τα υπόχρεα πρόσωπα  πρέπει

α) Να ζητούν την προσκόμιση πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων,

β) Να λαμβάνουν συμπληρωματικά μέτρα για την εξακρίβωση ή πιστοποίηση των υποβληθέντων στοιχείων,

γ) Να λαμβάνουν επιβεβαιωτική πιστοποίηση από δημόσια αρχή, πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό που λειτουργεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) Να διασφαλίζουν ότι η πρώτη πληρωμή, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης, πραγματοποιείται μέσω λογαριασμού ο οποίος έχει ανοιχθεί στο όνομα του πελάτη και τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί σε χώρα−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ε) Να επαληθεύουν ότι η εταιρεία ή ο οργανισμός κατ’ αρχήν λειτουργεί στη διεύθυνση των γραφείων διαχείρισης που έχει δηλωθεί.