Σύμφωνα με τον ν. 4557/2018, που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20/5/2015, υπόχρεα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) για να λάβουν και τηρήσουν τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) είναι.

α) Τα πιστωτικά ιδρύματα, που εδρεύουν στην Ελλάδα ως και τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων, η έδρα των οποίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε τρίτη χώρα. Συμπεριλαμβάνεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

β) Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Δηλαδή, α) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ασφαλίσεων ζωής και παροχής υπηρεσιών σχετιζομένων με τις επενδύσεις, β) Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές του κλάδου ασφαλίσεων ζωής, ή επενδύσεων, γ) Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. H χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) είναι η μέθοδος μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Με αυτήν ο μισθωτής μισθώνει από μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης πράγμα κινητό ή ακίνητο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στο τέλος της περιόδου αυτής μπορεί με μονομερή του δήλωση να το αγοράσει με προσυμφωνημένο τίμημα (δικαίωμα προαίρεσης, ή option), δ) Οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων. Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) είναι η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ ενός προμηθευτή αγαθών,  ή υπηρεσιών (πωλητή) και ενός πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων (factor), ο οποίος αναλαμβάνει να παρέχει στον προμηθευτή, για το διάστημα που συμφωνείται, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την παρακολούθηση και είσπραξη μέρους, ή του συνόλου, των απαιτήσεων του προμηθευτή από συμβάσεις πώλησης αγαθών, ή παροχής υπηρεσιών σε τρίτους, ή εκτέλεσης έργων, ε) Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια και πιστώσεις, στ) Οι εταιρείες παροχής πιστώσεων. Οι εταιρείες που παρέχουν πίστωση σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών αναγκών, ή σε επιχειρήσεις από τις απώλειες που μπορεί να προκληθούν λόγω αδυναμίας πληρωμής των πελατών τους, ζ) Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Οι τεχνολογικές καινοτομίες στον κλάδο των ψηφιακών πληρωμών, όπως η τεχνολογία cloud, τα ψηφιακά νομίσματα (cryptocurrencies όπως Bitcoin) και το mobile banking, η) Τα ιδρύματα πληρωμών. Παρέχουν υπηρεσίες χρηματικών πληρωμών, χωρίς να απαιτείται άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών στο όνομα του πληρωτή, ή του δικαιούχου, με σκοπό την μεταφορά του ισοδυνάμου ποσού σε δικαιούχο, ή σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών, που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου, θ) Οι ταχυδρομικές εταιρείες, στο μέτρο που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, ι) Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ια) Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ιβ) Οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ιγ) Οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποί τους, ιδ) Οι εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης, ιε) Οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, ιστ) Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, ιζ) Οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.

γ) Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές και οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών.

δ) Οι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί και τα νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών.

ε) Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι όταν συμμετέχουν, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους, σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, σε συναλλαγές επί ακινήτων, σε διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, σε άνοιγμα, ή διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου, ή λογαριασμών τίτλων, στη σύσταση, λειτουργία, ή διοίκηση εταιρειών, καταπιστευμάτων (trusts), εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, ή ανάλογων σχημάτων, ή αντίστοιχων νομικών μορφωμάτων.

στ) Οι φορείς παροχής υπηρεσιών, και τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες, σε εταιρείες καταπιστευματικής διαχείρισης, ή σε καταπιστεύματα (trusts).

Καταπίστευμα είναι η εγκατάσταση προσώπου ως κληρονόμου σε ολόκληρη την κληρονομία, ή σε ποσοστό, σε κάποιο χρονικό σημείο, μετά το οποίο αυτός που αποδέχθηκε την κληρονομία παύει να είναι κληρονόμος. Π.χ ένα πρόσωπο (ο ιδρυτής) διαθέτει περιουσιακά στοιχεία υπό τον έλεγχο άλλου προσώπου (ο διαχειριστής) προς όφελος τρίτου (ο δικαιούχος).

ζ) Οι μεσίτες ακινήτων για συναλλαγές των οποίων η αξία ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν το ποσό αυτό αφορά αγορά, πώληση, ή μηνιαίο μίσθωμα.

η) Οι μεσίτες πιστώσεων, για σύμβαση πίστωσης που ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Μεσίτης πιστώσεων είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο διαμεσολαβεί μεταξύ καταναλωτή και πιστωτικού φορέα και α) προτείνει, ή προσφέρει, συμβάσεις πίστωσης στους καταναλωτές, β) βοηθά τους καταναλωτές, αναλαμβάνοντας προπαρασκευαστικές εργασίες, ή άλλες προσυμβατικές διοικητικές διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων πίστωσης, γ) συνάπτει συμβάσεις πίστωσης με τους καταναλωτές εξ ονόματος του πιστωτικού φορέα.

θ) Τα καζίνο (συμπεριλαμβάνονται τα καζίνο που λειτουργούν επί πλοίων στην Ελλάδα, ή υπό ελληνική σημαία).

ι) Οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ (όπως πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, πολύτιμα μέταλλα, μαργαριτάρια, κοράλλια, κοσμήματα, ρολόγια, αντίκες, αρχαιότητες, γραμματόσημα, νομίσματα, άλλα συλλεκτικά είδη, έργα τέχνης, εμπορίας ταπήτων, χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών, εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής, ενεχυροδανειστές και αργυραμοιβοί).

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν τις εξής υποχρεώσεις

- Να προβούν σε κατηγοριοποίηση των συναλλασσομένων (πελατών). 

- Να λάβουν μέτρα κατά του κινδύνου νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

- Να είναι σε θέση να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι έλαβαν μέτρα κατά της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

- Να τηρούν Ειδικό Μητρώο επαρκώς τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο.

- Να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, τους στενούς  συγγενείς και συνεργάτες τους.

- Να λαμβάνουν ειδικά μέτρα σε ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές.

- Να λαμβάνουν ειδικά μέτρα, όταν για την λήψη των μέτρων κατά της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων βασίζονται σε τρίτα μέρη.

- Όταν πληροφορηθούν,  ή υποπτεύονται, ότι η συναλλαγή σχετίζεται με νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, να απέχουν από την διενέργεια της συναλλαγής και να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή.

- Να μη γνωστοποιήσουν στον εμπλεκόμενο πελάτη, ή σε τρίτο, ότι διεξάγεται, ή ενδέχεται, να διεξαχθεί έρευνα σε βάρος τους από τις αρμόδιες αρχές. 

- Να παρέχουν πλήρη πρόσβαση σε αρχεία και στοιχεία στις αρμόδιες διωκτικές αρχές, όταν ζητηθούν.

- Να φυλάτουν τα αρχεία που τηρούν

- Να μην προβαίνουν σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη, πέραν του σκοπού της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων.