Α. Το αποθηκευμένο στην μνήμη συσκευής κινητού τηλεφώνου «σύντομο γραπτό μήνυμα» (sms) εμπίπτει στην έννοια του ιδιωτικού ηλεκτρονικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 444  ΚΠολΔ,  παρ όλο που δεν φέρει υπογραφή με την κλασσική του όρου έννοια, γιατί η μοναδική για κάθε χρήστη ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει ορισθεί και εφαρμοσθεί από τον ίδιο τον αποστολέα, έχει τον χαρακτήρα της ιδιόχειρης υπογραφής, έστω και αν δεν έχει την παραδοσιακή μορφή της τελευταίας.

Β. Η εκτύπωση του αποθηκευμένου στον σκληρό δίσκο της συσκευής κινητού τηλεφώνου πρωτότυπου ηλεκτρονικού εγγράφου συνιστά αντίγραφο κατά την έννοια του άρθρου 449 ΚΠολΔ και αποκτά  αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο, εφ όσον η ακρίβειά του βεβαιωθεί από κατά τον νόμο αρμόδιο να εκδίδει αντίγραφα (449 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Γ. Η φωτογραφία της οθόνης της συσκευής κινητού τηλεφώνου, όπου εμφανίζονται τα σύντομα γραπτά μηνύματα, έχει αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο ηλεκτρονικό έγγραφο, και αποκτά  αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο, εφ όσον η ακρίβειά του βεβαιωθεί από κατά τον νόμο αρμόδιο να εκδίδει αντίγραφα.

Σημείωση 1

Ο παραλήπτης σύντομων γραπτών μηνυμάτων δύναται προς απόδειξη των ισχυρισμών του να προσκομίσει εκτυπώσεις ή φωτογραφίες αυτών στο πλαίσιο πολιτικής δίκης με τον αποστολέα-αντίδικό του, γιατί το συγκεκριμένο αποδεικτικό μέσο δεν εμπίπτει στην απαγόρευση της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 3 του Συντάγματος (ΜονΠρΑθ 7826/2018).

Σημείωση 2

Άλλο το ζήτημα εάν σε πολιτική δίκη προσκομίζεται sms από διάδικο που δεν ήταν αποδέκτης του.

Η με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), που ενσωματώθηκε στην έννομη τάξη με τον ν. 4624/2019, η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν εξικνείται μέχρι της πλήρους απαγορεύσεως της επεξεργασίας τους, αλλά στη θέσπιση όρων και προϋποθέσεων, υπό τις οποίες είναι επιτρεπτή η επεξεργασία τους, ούτως ώστε να επιτευχθεί μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ της προστασίας του δικαιώματος αυτού και της ικανοποιήσεως και άλλων συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων (ΣτΕ 1616/2012, ΣτΕ 2254/2005), όπως είναι το δικαίωμα της έννομης προστασίας.

Τέτοιο έννομο συμφέρον αποτελεί η άσκηση δικαιώματος ενώπιον Δικαστηρίου και ιδίως η περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία που ζητούνται είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος. Μπορεί να είναι κάθε είδους Δικαστήρια, πολιτικά, ποινικά ή διοικητικά, με οποιαδήποτε διαδικασία, και με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν μετέχει, ως ενάγων ή εναγόμενος.