Α. Η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται στις αρμόδιες δημόσιες αρχές

α) για την διαφύλαξη της εθνικής άμυνας,

β) για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων,

γ) την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων που συνιστούν επιβουλή της δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας

δ) Την διαχείριση της κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο, την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων, και την πρόληψη και διαχείριση τροχαίων ατυχημάτων.

Β. Η χρήση των συστημάτων επιτήρησης, για τους παραπάνω σκοπούς ρυθμίζεται από το πδ  75/2020 και τις κατά περίπτωση διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679, της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και του ν. 4624/2019.

Γ. Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι αρμόδιες για κάθε σκοπό δικαστικές, εισαγγελικές, ή διοικητικές αρχές.

Δ. Τα δεδομένα διατηρούνται κατά μέγιστο για χρονικό διάστημα (15) ημερών από τη συλλογή τους, εκτός αν η διατήρηση είναι απαραίτητη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με σκοπό την διερεύνηση αξιόποινων πράξεων. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα καταστρέφονται. Επιτρέπεται η διατήρηση, όταν υπάρχουν δικαιολογημένες υπόνοιες σε βάρος του ατόμου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, για την προπαρασκευή ή τη διάπραξη στο μέλλον των αξιόποινων πράξεων 

Ε. Επιτρέπεται η διαβίβαση των δεδομένων, προς το σκοπό της απόδειξης μιας αξιόποινης πράξης, στο θύμα, ή στο φερόμενο ως δράστη της πράξης, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, εφ όσον ο αιτών αποδείξει ότι η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

ΣΤ. Τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των υποκειμένων ρυθμίζονται από τις ανά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 2016/679 και του ν. 4624/2019.

Ζ. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, να ζητεί και να λαμβάνει, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τους μετέχοντες στη διαδικασία επεξεργασίας, πληροφορίες για τα δεδομένα που το αφορούν και τους τυχόν αποδέκτες της επεξεργασίας, προσδιορίζοντας, με αίτησή του, κατά το δυνατόν, τον χρόνο και τον τόπο καταγραφής των προσωπικών του δεδομένων. Οι εκτελούντες την επεξεργασία οφείλουν να πληροφορήσουν τον αιτούντα χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, εντός (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεώς του, αν έχει καταγραφεί η εικόνα του, ή η φωνή του και σε καταφατική περίπτωση, εφόσον ζητείται, να χορηγούν αντίγραφο του σχετικού τμήματος της εγγραφής. Εφόσον συμφωνεί και το υποκείμενο των δεδομένων, μπορούν, εναλλακτικά, απλώς να επιδείξουν το ανωτέρω τμήμα. Όταν χορηγείται αντίγραφο, οι εκτελούντες την επεξεργασία οφείλουν να καλύπτουν την εικόνα, ή να αφαιρούν το ηχητικό απόσπασμα που αφορά τρίτα πρόσωπα.

Η. Οι εκτελούντες την επεξεργασία μπορούν να αρνηθούν να ενεργήσουν βάσει του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τον προδήλως αβάσιμο ή καταχρηστικό χαρακτήρα της αίτησης.

Θ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή οι μετέχοντες στη διαδικασία της επεξεργασίας, μπορούν να αρνηθούν την ικανοποίηση δικαιωμάτων μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στις ανά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019.

Ι. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή οι μετέχοντες στη διαδικασία της επεξεργασίας, αρνηθούν να ικανοποιήσουν το αίτημα παροχής πληροφοριών, ή δεν απαντήσουν εντός του τριακονθημέρου, ο αιτών μπορεί να προσφύγει από την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας απαντήσεως, ή από την κοινοποίηση της αρνητικής απόφασης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 10 και 59 του 4624/2019.