Α. Η λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεοράσεως, εγκατεστημένων σε ιδιωτικούς χώρους από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών, ή οικιακών, εκφεύγει από το πεδίο εφαρμογής του Νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), που ενσωματώθηκε στην έννομη τάξη με τον ν. 4624/2019, γιατί η χρήση των καμερών θεωρείται οικιακή και δεν εμπίπτει στη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Β. Επομένως, εάν οι κάμερες λαμβάνουν εικόνα εντός του διαμερίσματος, ή την είσοδο του διαμερίσματος, δεν υφίσταται κανένας περιορισμός. Αν λαμβάνουν εικόνα του διαδρόμου της πολυκατοικίας, της εισόδου της πολυκατοικίας, ή του δρόμου, απαγορεύεται. Για να θεωρηθεί οικιακή η χρήση πρέπει η κάμερα να επιβλέπει τον απολύτως απαραίτητο χώρο της εισόδου, χωρίς να γίνεται καταγραφή εικόνας ή ήχου (π.χ. για να βλέπετε ποιος σας χτυπάει το κουδούνι).

Γ. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς την συναίνεση του βιντεοσκοπούμενου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις

α) αποσκοπεί στην προστασία προσώπων ή αγαθών,

β) είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού στον οποίο αποβλέπει, με την έννοια ότι αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί εξίσου αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο επαχθή για το υποκείμενο της επεξεργασίας μέσα,

γ) το έννομο συμφέρον του βιντεοσκοπούντος (υπευθύνου της επεξεργασίας) υπερέχει καταφανώς των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου της βιντεοσκόπησης και η επεξεργασία δεν βλάπτει τις προσωπικές του ελευθερίες.