Α. Η λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεοράσεως, εγκατεστημένων σε ιδιωτικούς χώρους από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών, ή οικιακών, εκφεύγει από το πεδίο εφαρμογής του Νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), που ενσωματώθηκε στην έννομη τάξη με τον ν. 4624/2019. Επομένως, εάν οι κάμερες καταγράφουν αποκλειστικά ιδιωτικό χώρο, δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, και οι σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

Β. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και απαγορεύεται, οσάκις από εγκατεστημένο σε ιδιωτικό χώρο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης βιντεοσκοπούνται, με τη χρήση καμερών, κοινόχρηστοι εξωτερικοί χώροι, όπως μεταξύ άλλων είναι και οι δημοτικές ή κοινοτικές οδοί που τον περιβάλλουν, ή άλλοι γειτονικοί ιδιωτικοί χώροι ανήκοντες σε τρίτους, και παρέχεται στον ιδιοκτήτη του η δυνατότητα λήψεως, αποθηκεύσεως ή άλλης περαιτέρω επεξεργασίας της εικόνας τρίτων προσώπων που τους χρησιμοποιούν ελεύθερα, σύμφωνα με τον προορισμό τους, γιατί τότε πρόκειται για λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων.

Γ. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς την συναίνεση του υποκειμένου της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις

α) αποσκοπεί στην προστασία προσώπων ή αγαθών,

β) είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού στον οποίο αποβλέπει, με την έννοια ότι αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί εξίσου αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο επαχθή για το υποκείμενο της επεξεργασίας μέσα,

γ) το έννομο συμφέρον του βιντεοσκοπούντος (υπευθύνου της επεξεργασίας) υπερέχει καταφανώς των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των υποκειμένων της βιντεοσκόπησης και η επεξεργασία δεν βλάπτει τις προσωπικές τους ελευθερίες,

Δ. Σημειώνεται ότι με τον GDPR δεν απαιτείται, πλέον, η γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα της εγκατάστασης του κλειστού κυκλώματος, ούτε υπάρχει υποχρέωση λήψης άδειας επεξεργασίας από την Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη να είναι σε θέση να αποδείξει τη νόμιμη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος (αρχή της λογοδοσίας, άρθρο 5 παρ. 2 του GDPR).

Ε. Η μη τήρηση, ή μη συνδρομή, μιας οποιασδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις καθιστά παράνομη την δια κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και κάμερας εγκατεστημένων σε ιδιωτικό χώρο λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων, που διέρχονται έξω από αυτόν, όπως μεταξύ άλλων είναι και η εικόνα τους, ως προσβάλλουσα το δικαίωμα της προσωπικότητάς τους.

ΣΤ. Τα τρίτα αυτά πρόσωπα δικαιούνται, κατ' άρθρο 57 ΑΚ, να αξιώσουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, εφ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αδικοπραξίας, δεδομένου ότι ο GDPR προβλέπει ότι σε κάθε παραβίαση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ο υπαίτιος υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση, αν δε προκάλεσε ηθική βλάβη, υποχρεούται σε χρηματική ικανοποίηση. Η ευθύνη σε αποζημίωση υπάρχει και όταν ο υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον (ΑΠ 2244/2013, ΑΠ 163/2020).