Στον ν. 4624/2019 για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) στο κεφάλαιο Δ, άρθρα 43 – 82, ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680, που καθορίζει τους κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου για τους σκοπούς α) της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης, της δίωξης, ποινικών αδικημάτων, β) της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένων της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους.

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 80 του νόμου, η Δημόσια αρχή, που προκάλεσε παρανόμως ζημία στο υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 6 έως και 8 της Οδηγίας,  ή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δ του νόμου, υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, σε αποζημίωση ή σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στο υποκείμενο των δεδομένων.

Β. Τα άρθρα 81 και 82 περιγράφουν τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δύναται να επιβάλει στην Δημόσια αρχή για παραβάσεις των υποχρεώσεών της κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων.