Ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια, αλλά διατηρεί την γονική μέριµνα, έχει δυνατότητα προσβάσεως στον ιατρικό φάκελο του ανήλικου τέκνου του.

Όπως έχει αποφανθεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στις  αποφάσεις 53/2010 και 18/2018, γονέας ο οποίος µε δικαστική απόφαση δεν ασκεί την επιμέλεια των τέκνων του, έχει δικαίωμα προσβάσεως στα ιατρικά δεδοµένα του ανήλικου τέκνου του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1510 και 1513 ΑΚ, 14 παρ. 8 εδ. α του Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας, χωρίς το δικαίωμα αυτό να απαγορεύεται από τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), που ενσωματώθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4624/2019 και μάλιστα, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή στο πρόσωπό του συγκεκριμένου εννόμου συμφέροντος.