Σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του ν. 4624/2019, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της  επεξεργασίας,

α) όταν αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων,

β) όταν η επεξεργασία είναι παράνομη,

γ) όταν τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας,

δ) όταν έχει αντιταχθεί στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 

Α. Όταν η επεξεργασία περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία,

α) μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων,

β) για τη θεμελίωση, άσκηση, ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

γ) για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους- μέλους.

Β Το υποκείμενο των δεδομένων, ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

Γ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει τον περιορισμό της επεξεργασίας σε κάθε αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα, εκτός εάν αυτό είναι ανέφικτο, ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Δ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει και το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφ όσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.