Σύμφωνα με  άρθρο 15 του ν. 4624/2019, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα πρόσβασης στις ακόλουθες πληροφορίες,

α)  τους σκοπούς της επεξεργασίας,

β)  τις  κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ)  τους αποδέκτες, ή τις κατηγορίες αποδεκτών, στους οποίους κοινολογήθηκαν, ή θα κοινολογηθούν τα δεδομένα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες, ή διεθνείς οργανισμούς,

δ)  το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα, ή, αν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος για διόρθωση, διαγραφή , περιορισμό της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία,

στ)  το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή,

ζ)  την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

Η ενημέρωση παρέχεται με αντίγραφο των δεδομένων, χωρίς τέλος. Για επιπλέον αντίγραφα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή.