Υπόδειγμα σύμβασης χρησιδανείου.

ΣYMBAΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την …… οι κάτωθι υπογεγραμμένοι,  αφ'  ενός  μεν                                                καλούμενη  στο εξής "χρήστης", αφ' ετέρου  δε η κάτοικος Αθηνών, καλούμενη στο εξής "χρησαμένη" συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

1) Η πρώτη συμβαλλόμενη έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, ένα διαμέρισμα του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας …… την χρήση του οποίου, λόγω ηθικής της υποχρέωσης, προς την δεύτερη συμβαλλομένη, η οποία, από καλωσύνη και αγάπη, αφ ενός μεν, την……….. αφ’ ετέρου δε ανέλαβε την υποχρέωση να την …….. με όλο τον εξοπλισμό και επίπλωσή του, παραχωρεί, στην δεύτερη συμβαλλομένη, για να το χρησιμοποιεί, άνευ ανταλλάγματος, ως κυρία η δευτερεύουσα κατοικία της, και προς διαμονή αυτής και των αγαπημένων της προσώπων, η δε δεύτερη αποδέχεται αυτήν

2) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αρχίζει την……και λήγει την…..                             υποχρεουμένης της χρησαμένης να αποδώσει την χρήση του πράγματος την επομένη της λήξης της σύμβασης.

3) Η χρησαμένη φέρει τις συνήθεις προς συντήρηση της παραχωρούμενης κατοικίας δαπάνες, ιδία, υποχρεούται όπως καταβάλει το ήμισυ της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφωνικών τελών, εφ όσον ήθελε τοποθετηθεί τηλεφωνική γραμμή.

4) Η χρησαμένη δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές του παραχωρουμένου πράγματος που προέρχονται από την ως άνω συμφωνημένη χρήση.

5) Η χρήστης δικαιούται να απαιτήσει το πράγμα και πριν τη λήξη της σύμβασης αν η χρησαμένη κάνει χρήση ενάντια στους όρους της παρούσας σύμβασης, καθιστά αυτό χείρον ή παρεχώρησε αυτό χωρίς δικαίωμα σε τρίτον .

6) Αν η χρησαμένη παραχωρήσει, το πράγμα σε τρίτον, η χρήστης από την λήξη της σύμβασης δύναται να απαιτήσει και κατά του τρίτου την απόδοση της χρήσης του πράγματος.

7) Οι εκατέρωθεν αξιώσεις τόσο της χρησαμένης για δαπάνες που τυχόν έγιναν, από αυτόν, όσο και του χρήστη για αποζημίωση ένεκα μεταβολών ή φθορών του πράγματος παραγράφονται μετά παρέλευση δυο μηνών αφ' ότου η χρήστης ανέλαβε τη χρήση αυτού.

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε από τους συμβαλλόμενους, συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων από ένα έλαβε έκαστος και υπογράφεται ως έπεται:

Ο χρήστης                                                       Ο χρησάμενος