Λύση σύμβασης δικαιόχρησης (franchising) ορισμένου χρόνου.

Η λύση της σύμβασης δικαιόχρησης ορισμένου χρόνου επέρχεται, είτε με την παρέλευση του συμφωνηθέντος χρόνου, είτε με έκτακτη καταγγελία από αυτόν, στο πρόσωπο του οποίου θεμελιώνεται δικαίωμα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο αποτελεί η υπαίτια παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων από το ένα μέρος, καθώς και εκείνα τα περιστατικά τα οποία, σε συσχέτιση με την φύση, τους σκοπούς και τις λειτουργίες της σύμβασης, καθιστούν κατά τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη επαχθή και μη ανεκτή για το ένα, ή και αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, την συνέχιση της συμβατικής δέσμευσης, όπως συμβαίνει, όταν έχει εκλείψει η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών που καθιστά αδύνατη την περαιτέρω συνέχιση της εμπορικής τους συνεργασίας (ΕφΑθ 236/2006).