Υπόδειγμα σύμβασης δικαιόχρησης (franchise).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)

Στην Αθήνα σήμερα …….οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι, αφ’ ενός η εταιρεία με την επωνυμία ……ΑΡΜΑΕ. …, Α.Φ.Μ. …. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον ……αποκαλούμενη στο εξής «Ο δικαιοπάροχος» και αφ’ ετέρου…..εκπροσωπούμενη από …….που θα αποκαλείται στο εξής «Ο δικαιοδόχος» συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα

Ο δικαιοπάροχος που διαθέτει πολύχρονη πείρα και διεθνή φήμη υψηλού επιπέδου στον τομέα της …………, καθώς και την γνώση και την ικανότητα προσαρμογής των υπηρεσιών του στις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, έχει διαμορφώσει το σύστημα και τη μέθοδο – διαδικασία που αφορούν τη λειτουργία και τη διεύθυνση ενός καταστήματος ……

Το σύστημα……είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης καταστήματος  και περιλαμβάνει ιδίως:

 1. Το σήμα υπηρεσιών ……καθώς επίσης και τον διακριτικό τίτλο ……
 2. Διασχηματισμούς, χρώματα, συνθέσεις χρωμάτων για εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση.
 3. Διαφήμιση.
 4. Άλλα δικαιώματα, λεκτικά και/ή εικαστικά διακριτικά γνωρίσματα, εμβλήματα και διακριτικούς τίτλους που θα αποκτήσει ή θα χρησιμοποιήσει ο δικαιοπάροχος στο μέλλον.
 5. Τεχνογνωσία, στο εκάστοτε στάδιο εξέλιξης.
 6. Κανόνες λειτουργίας του καταστήματος.
 7. Διαδικασίες ελέγχου και απόδοσης λογαριασμού.
 8. Ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου αποθήκης εμπορευμάτων.
 9. Εγχειρίδια για τη λειτουργία του καταστήματος «……….».
 10. Μια ενιαία μέθοδο μάρκετινγκ.

Ο δικαιοπάροχος δηλώσει ότι πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει επαρκώς ιδία γνώση του συστήματος, σε όλες τις λεπτομέρειες του και να ελέγξει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που του παρέσχε ο δικαιοπάροχος αναφορικά με το σύστημα, τις βασικές οικονομικές του αρχές, και την παρούσα σύμβαση.

Δηλώνει επίσης ότι έλαβε πράγματι γνώση και προέβη σε έλεγχο αυτών των στοιχείων και πληροφοριών, της παρούσας σύμβασης και των συναφών εγγράφων και παραρτημάτων, ιδίως των εγχειριδίων λειτουργίας του καταστήματος.

Με βάση τα παραπάνω τα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις του δικαιοδόχου.

α. Να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο προοίμιο, ιδιαίτερα τα σήματα, τις επωνυμίες και τους διακριτικούς τίτλους, τους διασχηματισμούς, καθώς επίσης και την τεχνογνωσία στην έκταση που θα καθορίζεται κάθε φορά από τον δικαιοπάροχο ως τυπική για το σύστημα.

β. Να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα και την τεχνογνωσία που αναφέρονται παραπάνω υπό την προϋπόθεση ότι τούτο θα γίνεται μόνο σε συνδυασμό με τη λειτουργία ενός καταστήματος ………και μόνο για τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.

γ. Να ανοίξει και να λειτουργήσει κατάστημα βάσει του συστήματος ……στην πόλη …

2.α. Τα δικαιώματα αυτά παρέχονται προσωπικά στον δικαιοδόχο. Επιτρέπεται στον δικαιοδόχο να εμφανίζεται στις συναλλαγές ως δικαιοδόχος του δικαιοπαρόχου υπό τον όρο ότι θα καθιστά σαφή την ιδιότητά του ως ανεξαρτήτου εμπόρου.

β. Τα δικαιώματα χρήσεως και εκμετάλλευσης που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 1 υπό α-γ) χορηγούνται για την περιοχή ………. της πόλης σε αποκλειστική βάση σύμφωνα με την οριοθέτηση του συνημμένου χάρτη.

γ. Ο δικαιοπάροχος διατηρεί το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται ο ίδιος ή να παραχωρεί τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή εκτός της παραχωρημένης περιοχής.

 1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση αναφέρονται αποκλειστικά στο κατάστημα που περιγράφεται στην παρ. 1 στοιχ. γ του παρόντος άρθρου και δεν παρέχουν στο δικαιοδόχο κανένα δικαίωμα να ανοίξει και να λειτουργήσει άλλο κατάστημα …… ούτε του παρέχουν αξίωση για σύναψη και άλλων συμβάσεων franchising, πάρα μόνο με τη συναίνεση του δικαιοπαρόχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα παρακάτω.

ΑΡΘΡΟ 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ

 1. Η κύρια υποχρέωση του δικαιοπαρόχου συνίσταται στην παραχώρηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 για το κατάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 1 στοιχ. γ.
 2. Ο δικαιοπάροχος υποχρεούται περαιτέρω να παρέχει συμβουλές στο δικαιοδόχο σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος κατά την εφαρμογή του συστήματος … στο μέτρο που ο δικαιοπάροχος κρίνει ότι επιβάλλεται από τις ανάγκες του συστήματος.
 3. Ο δικαιοπάροχος υποχρεούται να μεριμνά για την εξασφάλιση, είτε από τον ίδιο είτε μέσω εγκεκριμένων προμηθευτών του, του συνεχούς εφοδιασμού του καταστήματος του δικαιοδόχου με είδη ……προϊόντα προς πώληση, αναλώσιμα, χαρτική ύλη, υλικά συσκευασίας κλπ. είδη εξοπλισμού, σε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές τιμές.
 4. Ο δικαιοπάροχος θέτει στη διάθεση του δικαιοδόχου τα εγχειρίδια που θεωρεί απαραίτητα για τη λειτουργία του καταστήματος ……και ιδίως αυτά που αφορούν.

α. Τον βασικό και τυπικό τρόπο λειτουργίας του καταστήματος ιδιαίτερα την υποδοχή και εξυπηρέτηση των πελατών.

β. Τις διαδικασίες λειτουργίας του καταστήματος και ειδικότερα τις σχέσεις του με τα κεντρικά γραφεία του δικαιοπαρόχου.

γ. Τις βασικές γραμμές της επιχειρηματικής πολιτικής.

δ. Την τοπική διαφήμιση.

Με την παραλαβή των εγχειριδίων ο δικαιοδόχος υπογράφει στη σχετική ειδική θέση της παρούσας σύμβασης.

 1. Ο δικαιοπάροχος εκπληρώνει τις παροχές του προς τον δικαιούχο κατά τον τρόπο και κατά την έκταση που εφαρμόζει και για τους άλλους δικαιοδόχους τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας.

Σε περίπτωση που για την εκπλήρωση των παροχών απαιτείται σύμπραξη του δικαιοδόχου, ιδιαίτερα με τη μορφή συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, διαφημιστικές καμπάνιες κλπ. του συστήματος, ο δικαιοδόχος δεν μπορεί να απαιτήσει την εκπλήρωση των παροχών του δικαιοπαρόχου, αν δεν έχει ανταποκριθεί στις δικές του υποχρεώσεις συμμετοχής.

 1. Ο δικαιοπάροχος επιτρέπεται να ασκεί τα δικαιώματα και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις από την παρούσα σύμβαση και μέσω τρίτων προσώπων χωρίς όμως να απαλλάσσεται από τις ευθύνες του.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 1. Ο δικαιοπάροχος έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές που αποβλέπουν στη διατήρηση και επέκταση της φήμης και στην παγίωση της ταυτότητας και της ομοιομορφίας του δικτύου με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή του συστήματος από οικονομική άποψη και με ταυτόχρονη διαφύλαξη των βασικών ποιοτικών προδιαγραφών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι βασικές αρχές, όπως ισχύουν ή όπως θα διαμορφώνονται εκάστοτε από τον δικαιοπάροχο κατά τρόπο δεσμευτικό για τον δικαιοδόχο, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ο δικαιοδόχος αναγνωρίζει ότι δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από αυτές.

 1. Οι κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές διαβιβάζονται στα μέλη του δικτύου με τη μορφή εγχειριδίων, γραπτών ή οπτικοακουστικών μηνυμάτων, σεμιναρίων και άλλων μέσων που θα αναπτυχθούν στο μέλλον.

Μπορούν επίσης να συγκεκριμενοποιηθούν προφορικά από τα πρόσωπα που θα παρέχουν τις συμβουλές στο δικαιοδόχο.

Οι σχετικές αντίστοιχες υποχρεώσεις του δικαιοδόχου αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 3 της παρούσας σύμβασης.

 1. Οι κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές ρυθμίζουν κυρίως τα ακόλουθα θέματα.

α. Διαρρύθμιση, διακόσμηση και εξοπλισμός με βάση τα τυπικά γνωρίσματα του συστήματος – δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών όψεων και επιγραφών του καταστήματος «……….» της σύνθεσης των χρωμάτων στο μέτρο που αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συστήματος – δικτύου και της ενδυμασίας του προσωπικού.

β. Ώρες λειτουργίας του καταστήματος με στόχο πάντα την εξάντληση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τη σχετική νομοθεσία. Αποκλίσεις που δικαιολογούνται από λόγους οικονομικής φύσεως θα επιτρέπονται μόνο μετά από προηγούμενη συνεννόηση με το δικαιοπάροχο και έγκριση του τελευταίου.

γ. Κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την οικονομική, λογιστική και εμπορική οργάνωση του καταστήματος και ιδίως.

α.α. Ενιαίες μέθοδοι απογραφής και παραγγελιών προς διευκόλυνση του ελέγχου.

β.β. Ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα προσωπικού με στόχο τη μεταχείριση των εργαζομένων σύμφωνα με το νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις.

γγ. Βασικές εμπορικές αρχές για την προστασία της καλής φήμης του συστήματος – δικτύου μέσω της εμπρόθεσμης και ακριβούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πιστωτών, προμηθευτών κλπ.

δδ. Ένα ελάχιστο επίπεδο αυτοχρηματοδότησης προς το σκοπό της διασφάλισης της οικονομικής σταθερότητας του δικαιοδόχου και της διαφύλαξης της ανεξαρτησίας του από οικονομικά συμφέροντα τρίτων που θα αντέβαιναν στην επιδίωξη της όσο το δυνατόν καλύτερης εφαρμογής του συστήματος.

εε. Θέματα σχετικά με τον έλεγχο και την υποβολή αναφορών και εκθέσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή του συστήματος και να εξαχθούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λήψη των κεντρικών αποφάσεων καθοδήγησης και διεύθυνσης του συστήματος.

δ. Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του δικαιοδόχου και του προσωπικού του.

 1. Ο δικαιοδόχος αναγνωρίζει ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος … στο οποίο αυτό οφείλει ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στην αγορά, είναι ο συνδυασμός υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών έναντι προσιτής τιμής. Αναγνωρίζει επίσης ότι στα πλαίσια καθορισμού της τιμολογιακής του πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνει μέριμνα ώστε να μη διαταράσσεται η παραπάνω ευνοϊκή εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αποδέκτες των υπηρεσιών που παρέχει το σύστημα (καταναλωτές).

ΑΡΘΡΟ 4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥ

 1. Κύρια υποχρέωση του δικαιοδόχου είναι η πλήρης άσκηση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που παραχωρούνται βάσει του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας σύμβασης με την φροντίδα ενός συνετού εμπόρου, προσωπικά από το δικαιοδόχο και με επικέντρωση όλων των προσπαθειών του στην κατεύθυνση αυτή.
 2. Ο δικαιοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση περαιτέρω να εφαρμόζει πλήρως το σύστημα …σύμφωνα με τις δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί επακριβώς και σε όλες τις λεπτομέρειες τις κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές και αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή τους στο σύνολο και τις λεπτομέρειες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη και λειτουργίας της παρούσας σύμβασης.

 1. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται στα πλαίσια της αμφίδρομης πληροφόρησης και της κοινής προσπάθειας βελτίωσης του συστήματος να ανακοινώνει εμπιστευτικά στο δικαιοπάροχο το συντομότερο δυνατό κάθε τυχόν νέα τεχνογνωσία ή εν γένει βελτίωση μεθόδων, διαδικασιών κλπ., που σχετίζονται με τη λειτουργία και διεύθυνση του καταστήματος και που ο δικαιοδόχος έθεσε σε εφαρμογή ή σχεδίασε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.
 2. Ο δικαιοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει με δικά του έξοδα (που περιλαμβάνουν κυρίως δαπάνες μετάβασης και διαμονής) σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες του συστήματος που οργανώνει ο δικαιοπάροχος και που αποβλέπουν στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών για την διατήρηση και ενίσχυση της ενιαίας εφαρμογής του συστήματος.

Θα μελετά με τη δέουσα προσοχή τις πληροφορίες που θα λαμβάνει από συνεργάτες του δικαιοπαρόχου ή μέσω άλλου γραπτού ή οπτικοακουστικού μέσου και θα τις λαμβάνει υπόψη του κατά τη λειτουργία του καταστήματός του.

 1. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να φροντίζει ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό που να είναι σε θέση από πλευράς εμφάνισης, συμπεριφοράς ενδυμασίας και ειδικών γνώσεων να ενημερώσει και εξυπηρετήσει τους πελάτες σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές του συστήματος …
 2. Για τη διασφάλιση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου παροχής υπηρεσιών ο δικαιοδόχος προβαίνει σε πρόσληψη και απόλυση μελών του προσωπικού του σε στενή συνεργασία με τον δικαιοπάροχο.
 3. Ο δικαιοδόχος αναλαμβάνει περαιτέρω την υποχρέωση:

α. Να τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές του δικαιοπαρόχου όσον αφορά το ελάχιστο επίπεδο χρηματοδότησης της επιχείρησής του και να μην προστρέχει στην άμεση ή έμμεση οικονομική συμμετοχή τρίτων στην επιχείρησή του χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του δικαιοπαρόχου.

β. Να μη χρησιμοποιεί κατά την εκλογή ή αλλαγή της επωνυμίας της δικής του επιχείρησης την επωνυμία της επιχείρησης του δικαιοπαρόχου ή άλλα συστατικά της επωνυμίας της επιχείρησης του δικαιοπαρόχου και γενικά του συστήματος.

 1. Ο δικαιοπάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του δικαιοπαρόχου να εκπληρώνει με δικά του έξοδα (του δικαιοδόχου) όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από τη σχετική νομοθεσία ή από άλλες συμβατικές του υποχρεώσεις όσον αφορά την επιχείρησή του.
 2. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται στα πλαίσια μιας οικονομικά και εμπορικά συνεπούς διαχείρισης του καταστήματος του, να διατηρεί σε διαρκή βάση επαρκή αποθέματα όλου του φάσματος των ειδών ……. και προϊόντων που προβλέπονται από το σύστημα ……ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιεί άμεσα και σε κάθε στιγμή τις απαιτήσεις των πελατών.
 3. Ο δικαιοδόχος, κατά τις παραγγελίες του, που πρέπει να προγραμματίζονται και να αποστέλλονται εγκαίρως, θα λαμβάνει υπόψη τις ελάχιστες ποσότητες για κάθε παραγγελία που θα καθορίζονται από τον δικαιοπάροχο, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους.
 4. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται κατά την παροχή υπηρεσιών στην πελατεία του να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο τα είδη …… και λοιπά προϊόντα που καθορίζει ο δικαιοπάροχος.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥ

 1. Ο δικαιοδόχος είναι μισθωτής των χώρων (καταστήματος) που περιγράφονται στο άρθρο 1 παρ. 1γ. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης άδειας των αρμοδίων αρχών ως προς την καταλληλότητα των χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός καταστήματος …..
 2. Με την υπογραφή της σύμβασης ο δικαιοδόχος υποχρεούται να λάβει την άδεια των αρμοδίων αρχών, για την διαμόρφωση ή μετατροπή του καταστήματος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του δικαιοπαρόχου και για το σκοπό της παρούσας σύμβασης. Όλα τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον δικαιοδόχο.
 3. Με τη χορήγηση των σχετικών αδειών εκ μέρους των αρμοδίων αρχών ο δικαιοδόχος υποχρεούται να προβεί άμεσα και με δικές του δαπάνες σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και στην διαρρύθμιση του καταστήματος σύμφωνα με τα κατωτέρω:

αα) Η διαρρύθμιση του καταστήματος σύμφωνα με τα σχέδια και τις κατευθυντήριες γραμμές του δικαιοπαρόχου που είναι ενιαίες για όλα τα καταστήματα του δικτύου, θα πρέπει να ανατίθεται στον κατασκευαστή που ορίζει ο δικαιοπάροχος.

ββ) Η προμήθεια της επίπλωσης και του εξοπλισμού του καταστήματος συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών επιγραφών και διαφημίσεων βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του δικαιοπαρόχου θα πρέπει να γίνεται από τον προμηθευτή που ορίζει ο δικαιοπάροχος. Προμήθεια από άλλος δικαιοπάροχο μπορεί να γίνει μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση του δικαιοπαρόχου. Ο δικαιοπάροχος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και ιδίως όταν ο εν λόγω τρίτος προμηθευτής δεν παρέχει κατά την άποψη του δικαιοπαρόχου, τα εχέγγυα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συστήματος από άποψη ποιότητας και εξυπηρέτησης (service).

γγ) Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει στο κατάστημα του το σύστημα ταμειακής μηχανοργάνωσης που έχει επιλεγεί από τον δικαιοπάροχο, προκειμένου να διευκολύνεται η διαρκής και ανά πάσα στιγμή ενημέρωση (on line) του τελευταίου, όσον αφορά τη δραστηριότητα του καταστήματος.

 1. Η συντήρηση του εξοπλισμού και της διακόσμησης του καταστήματος θα γίνεται από το δικαιοδόχο με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τα σχέδια και υποδείγματα που θα έχουν εγκριθεί από το δικαιοπάροχο. Επισκευές και αγορές νέων αντικειμένων, που είναι απαραίτητες θα πρέπει να γίνονται αμέσως από τον δικαιοδόχο προκειμένου το κατάστημα να είναι ανά πάσα στιγμή σε καλή κατάσταση που να ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές του συστήματος.
 2. Σε περίπτωση που οι ανάγκες του συστήματος επιβάλλουν την ανακαίνιση ή μετατροπή των καταστημάτων των δικαιοδόχων, θα ισχύουν ανάλογα οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
 3. Ο δικαιοδόχος δεν επιτρέπεται, χωρίς προηγούμενη ρητή σύμφωνη γνώμη του δικαιοπαρόχου, να προβαίνει σε αλλαγές του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της σύνθεσης των χρωμάτων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προσόψεις και τις εξωτερικές επιγραφές, διαφημιστικές ή άλλες.

Σε περίπτωση τροποποίησης ή αλλαγής των κατευθυντηρίων γραμμών και σχεδίων από τον δικαιοπάροχο προς το σκοπό προσαρμογής της εξωτερικής και εσωτερικής εμφάνισης και της λειτουργίας του καταστήματος στις εκάστοτε νέες αντιλήψεις και στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού, ο δικαιοδόχος οφείλει να συμμορφώνεται με δικά του έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

 1. Η προμήθεια όλων των αναγκαίων ειδών …θα πρέπει να γίνεται από τον δικαιοπάροχο ή τον προμηθευτή που ορίζει ο δικαιοπάροχος.

Προμήθεια από άλλον προμηθευτή μπορεί να γίνει μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση του δικαιοπάροχου. Ο δικαιοπάροχος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και ιδίως όταν ο εν λόγω τρίτος προμηθευτής δεν παρέχει κατά την άποψη του δικαιοπαρόχου τα εχέγγυα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συστήματος από άποψη ποιότητας, εγκαίρου και επαρκούς εφοδιασμού και εξυπηρέτησης.

Το αυτό ισχύει και για την προμήθεια …… και λοιπών ειδών …τα οποία ο δικαιοδόχος θα διαθέτει προς πώληση στο κατάστημά του.

Ο τρόπος πληρωμής θα καθορίζεται εκάστοτε από τον δικαιοπάροχο. Τυχόν αλλαγή του τρόπου πληρωμής θα γνωστοποιείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν στον δικαιοδόχο.

 1. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να μη πωλεί στο κατάστημά του προϊόντα που δεν έχει εγκρίνει ο δικαιοπάροχος.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟ

 1. Ο δικαιοπάροχος έχει το δικαίωμα, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία εφαρμογή του συστήματος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 2, να προβαίνει σε ελέγχους του καταστήματος του δικαιοδόχου, ανά πάσα στιγμή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ακόμα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, είτε ο ίδιος προσωπικά είτε μέσω τρίτων στους οποίους θα αναθέτει τη διενέργεια των ελέγχων.

Κατά, ή μετά τον έλεγχο, και εφόσον το κρίνει αναγκαίο, θα πληροφορεί προφορικά ή γραπτά τον δικαιοδόχο για τις επισημάνσεις και διαπιστώσεις του.

 1. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα, γίνεται κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης ανάμεσα στο δικαιοπάροχο και το δικαιοδόχο, μια ανασκόπηση όλων των διαπιστώσεων που έγιναν ως προς την επιχείρηση του δικαιοδόχου.
 2. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να συμμετέχει στην ετήσια συνάντηση του δικαιοπαρόχου με όλους τους δικαιοδόχους του συστήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του διατρέξαντος έτους και καθορισμός στόχων για το επόμενο έτος και συζήτηση προτάσεων και υποδείξεων εκ μέρους των δικαιοδόχων.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 1. Ο δικαιοδόχος καταβάλλει με την υπογραφή της σύμβασης το ποσό των ……ευρώ για την παραχώρηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1.
 2. Εκτός από το παραπάνω ποσό ο δικαιοδόχος υποχρεούται να καταβάλλει στον δικαιοπάροχο περιοδικά ποσό καθοριζόμενο στο ……επί των ακαθαρίστων εισπράξεων από παροχή υπηρεσιών.

Το ποσό αυτό θα υπολογίζεται σε μηνιαία βάση με βάση τα δελτία παροχής υπηρεσιών του δικαιοδόχου. Ως χρόνος καταβολής ορίζεται το χρονικό διάστημα από …έως….κάθε μηνός για τον εκάστοτε προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής του παραπάνω ποσού ο δικαιοδόχος θα οφείλει το ποσό αυτό εντόκως με τον εκάστοτε ισχύοντα τόκο υπερημερίας.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ

 1. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στο δικαιοδόχο άμεσα ή έμμεσα και σχετίζονται με τα δικαιώματα του δικαιοπαρόχου και με την διαμόρφωση και εξέλιξη του συστήματος ……μέσω των εγχειριδίων ή άλλων γραπτών, προφορικών ή λοιπών μέσων και τρόπων, αποτελούν τον καθένα χωριστά αλλά και στο σύνολό τους πολύτιμα επιχειρηματικά απόρρητα του δικαιοπαρόχου.
 2. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να μην γνωστοποιεί σε τρίτους τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά τη λήξη της. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μην μπορούν οι τρίτοι να αποκτούν πρόσβαση στα επιχειρηματικά μυστικά του δικαιοπαρόχου.
 3. Ο δικαιοδόχος δεν επιτρέπεται να παραδίνει στους συνεργάτες του και το προσωπικό του τα εγχειρίδια και το υπόλοιπο πληροφοριακό υλικό παρά μόνο για μελέτη μέσα στο κατάστημα. Υποχρεούται να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσει την μεταφορά τους εκτός καταστήματος, την παραγωγή φωτοαντιγράφων κλπ.
 4. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται, μετά από σχετική απαίτηση του δικαιοπαρόχου, να ζητήσει και να λάβει από το προσωπικό του, που χειρίζεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες ή που λαμβάνει γνώση αυτών, έγγραφες δηλώσεις ότι δεν θα μεταδώσουν, τόσο κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, όσο και μετά τη λήξη της, τις εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους και ότι θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν τη μετάδοσή τους σε τρίτους. Οι ίδιες δηλώσεις μπορούν να ζητηθούν και από τον (την) σύζυγο του δικαιοδόχου ή άλλα μέλη της οικογένειάς του καθώς και από πρόσωπα που έχουν οποιαδήποτε οικονομική συμμετοχή στην επιχείρηση του δικαιοδόχου. Στο έγγραφο θα προβλέπονται κυρώσεις για την παράβαση της υποχρέωσης που αναλαμβάνουν. Ο δικαιοπάροχος θα είναι εκ τρίτου συμβαλλόμενος και θα μπορεί να απαιτήσει απ’ ευθείας αποζημίωση για τη βλάβη που ήθελε προξενηθεί στο σύστημα. Αντίγραφα των σχετικών εγγράφων θα αποστέλλονται στον δικαιοπάροχο. Η ευθύνη του δικαιοδόχου έναντι του δικαιοπαρόχου για την μετάδοση των εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτους παραμένει στο ακέραιο.
 5. Η υποχρέωση εχεμύθειας που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους περιλαμβάνει και την ίδια την παρούσα σύμβασης και τα τυχόν παραρτήματά τους. Επιτρέπεται μόνο η παράδοση σε (νομικούς κλπ.) συμβούλους που υπόκεινται στην υποχρέωση εχεμύθειας, σε Τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και σε άλλες αρμόδιες αρχές στα πλαίσια υποχρέωσης παροχής πληροφοριών που προβλέπεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο δικαιοδόχος υποχρεούται να αφιερώσει ολοκληρωτικά το χρόνο του, και τις προσπάθειές του στη διεύθυνση και λειτουργία του καταστήματος και να εξαντλήσει τις δυνατότητες εκμετάλλευσης και χρήσης των δικαιωμάτων που του παρέχονται βάσει του άρθρου 1 επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για το κατάστημα και το σύστημα «……….».
 2. Ειδικότερα ο δικαιοδόχος υποχρεούται:

α. Να μην στρέφει ή να μην προσπαθεί να στρέψει πελάτες ή συναλλαγές με παρακινήσεις, προτροπές ή άλλο τρόπο σε ανταγωνιστικές και να μην επιφέρει έμμεσα ή άμεσα βλάβη στη φήμη του συστήματος ή των επί μέρους δικαιωμάτων που ενσωματώνονται σ’ αυτό.

β. Να μην αποσπά, ή να μην προσπαθήσει να αποσπάσει προς τον σκοπό απασχόλησης στο δικό του κατάστημα άλλα πρόσωπα απασχολούμενα στον δικαιοπάροχο ή σε άλλο δικαιοδόχο ή διανομέα του δικαιοπαρόχου και να μην παρακινεί τέτοια πρόσωπα άμεσα ή έμμεσα να εγκαταλείψουν την απασχόλησή τους.

γ. Να απέχει από την προσέλκυση πελατών εκτός της παραχωρημένης περιοχής. Στα πλαίσια αυτά δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διαφημίσεις κλπ., σε περιοχές που έχουν επιφυλαχθεί στον δικαιοπάροχο ή παραχωρηθεί σε άλλους δικαιοδόχους του συστήματος.

 1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης δεν επιτρέπεται στον δικαιοδόχο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του δικαιοπαρόχου, να λειτουργεί είτε ο ίδιος είτε μέσω τρίτων άλλη επιχείρηση ή να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε άλλη σε άλλη επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας παρόμοιο με αυτή του συστήματος «………». Η χορήγηση της άδειας εναπόκειται στην ελεύθερη διακριτική ευχέρεια του δικαιοπαρόχου.

Ειδικά ορίζεται ότι:

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης επιβάλλεται ποινική ρήτρα …ευρώ σε βάρος του δικαιοδόχου και υπέρ του δικαιοπαρόχου, ανεξαρτήτως των λοιπών δικαιωμάτων του τελευταίου.

 1. Οι παραπάνω περιορισμοί της παρ. 3 ισχύουν και μετά τη λήξη της σύμβασης για την παραχωρημένη περιοχή και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών ανεξάρτητα από το λόγο λύσης της σύμβασης.
 2. Σε περίπτωση που ο δικαιοδόχος είναι κύριος, ή έχει δικαίωμα χρήσης ή εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης του καταστήματος δεν έχει δικαίωμα μετά τη λύση της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ανεξάρτητα από το λόγο λύσης της σύμβασης, να παραχωρήσει, να εκμισθώσει ή να υπεκμισθώσει τους χώρους του καταστήματος σε τρίτο για χρήση ίδια ή παρεμφερή προς τις δραστηριότητες του συστήματος, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του δικαιοπαρόχου.
 3. Ο δικαιοδόχος δεν έχει καμία αξίωση αποζημίωσης για την ανάληψη των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
 4. Οι περιορισμοί της παρ. 3 δεν ισχύουν στο μέτρο που πρόκειται για συμμετοχή σε μια επιχείρηση που δεν ανήκει στον κλάδο που υπάγεται το σύστημα ….. και που γίνεται στα πλαίσια της κανονικής διαχείρισης της υπόλοιπης περιουσίας του δικαιοδόχου και υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική αποδοτικότητα του καταστήματος.

ΑΡΘΡΟ 11.ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ

 1. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να προβεί στη σύναψη και διατήρηση όλων των ασφαλίσεων που επιβάλλονται από τον νόμο (χώρων, αντικειμένων, προσωπικού κλπ.) καθώς και όλων των απαραίτητων πρόσθετων ασφαλίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και αδιάκοπη λειτουργία του καταστήματος σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση ακόμα και στην περίπτωση διαταραχών οποιασδήποτε αιτίας και έκτασης.
 2. Οι ασφαλιστικές καλύψεις πρέπει να αποδεικνύονται στον δικαιοπάροχο πριν ο δικαιοδόχος αρχίσει τις επενδύσεις του. Η απόδειξη αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο χωρίς προηγούμενη αίτηση ή όχληση εκ μέρους του δικαιοπαρόχου.
 3. Στο μέτρο που είναι δυνατόν να θίγονται και δικαιώματα του δικαιοπαρόχου στα πλαίσια των ασφαλιζόμενων κινδύνων, ο δικαιοδόχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην ασφάλεια ως συνασφαλιζόμενο και τον δικαιοπάροχο.
 4. Ο δικαιοπάροχος έχει προβεί στην κατάρτιση ενός συνολικού σχεδίου ασφαλίσεων λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά κριτήρια το οποίο και επανεπεξεργάζεται κάθε χρόνο με βάση τις αποκτηθείσες εμπειρίες και τα νέα δεδομένα.

Αυτή η «ασφαλιστική δέσμη» περιλαμβάνει μια υποχρεωτική ελάχιστη ασφάλιση καθώς και μια πρόσθετη κάλυψη, εφόσον την επιθυμεί ο δικαιοδόχος.

Ο δικαιοδόχος είναι ελεύθερος στην επιλογή του ασφαλιστή του υπό τον όρο ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην υποχρεωτική ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη.

 1. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη άλλης ασφάλισης, ο δικαιοδόχος υποχρεούται να απαλλάξει τον δικαιοπάροχο από όλες τις απαιτήσεις οιασδήποτε φύσεως τις οποίες θα προέβαλαν τρίτοι κατά του δικαιοπαρόχου και που θα προέρχονταν από την λειτουργία του καταστήματος του δικαιοδόχου. Αυτό ισχύει και για τα δικαστικά και εξωδικαστικά έξοδα που προκύπτουν στα πλαίσια της διαφύλαξης και προστασίας των δικαιωμάτων του δικαιοπαρόχου.

Αυτή η υποχρέωση απαλλαγής δεν ισχύει εφόσον η προβολή των απαιτήσεων τρίτων στηρίζεται σε παράβαση υποχρεώσεων από το νόμο ή από σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ

 1. Ο δικαιοδόχος λειτουργεί το κατάστημά του βάσει της παρούσας σύμβασης για δικό του λογαριασμό και με δικό του κίνδυνο.

Ως εκ τούτου ο δικαιοπάροχος δεν ευθύνεται ιδίως για την απόδοση του καταστήματος του δικαιοδόχου και δεν έχει παράσχει καμία σχετική υπόσχεση.

Επίσης ο δικαιοπάροχος δεν ευθύνεται για τη διατήρηση της αδιάκοπης λειτουργίας του καταστήματος του δικαιοδόχου, εκτός εάν η διακοπή προκλήθηκε από τον δικαιοπάροχο από δόλο ή βαρεία αμέλεια ή σε περίπτωση ύπαρξης οποιωνδήποτε πραγματικών ή νομικών ελαττωμάτων που μπορούν να καταλογιστούν στον δικαιοπάροχο.

 1. Ο δικαιοπάροχος ευθύνεται για την ύπαρξη των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 καθώς επίσης και για τη δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος …… κατά τρόπο που αυτή να μην θίγεται από δικαιώματα τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 1. Ο δικαιοδόχος και ο δικαιοπάροχος συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι μία εντατική εκπαίδευση του δικαιοδόχου, των συνεργατών και του προσωπικού του, καθώς και η συνεχής επιμόρφωση, είναι ουσιαστικής σημασίας για την προσήκουσα και αρμόζουσα στο σύστημα διεύθυνση και λειτουργία του καταστήματος.
 2. Ο δικαιοπάροχος καταρτίζει και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για την αρχική εκπαίδευση και την μετεκπαίδευση που πραγματοποιούνται, όσον μεν αφορά την πρακτική πλευρά στα καταστήματα του δικαιοπαρόχου ή άλλων δικαιοδόχων, όσο δε αφορά τη θεωρητική πλευρά σε ιδιαίτερα σεμινάρια.
 3. Ο δικαιοπάροχος φέρει τα έξοδα για την κατάρτιση των προγραμμάτων και την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για την πραγματοποίηση της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης του δικαιοδόχου και των υπαλλήλων του.

Ο δικαιοδόχος φέρει όλα τα υπόλοιπα έξοδα που σχετίζονται με τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά. Δεν μπορεί να απαιτήσει απόδοση δαπανών που συνδέονται με την διάθεση του χρόνου, τη μετάβαση και τη διαμονή για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση.

 1. Η επιτυχής περάτωση της παρακολούθησης των προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του δικαιοπαρόχου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το άνοιγμα του καταστήματος.

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 1. Ο δικαιοδόχος αναγνωρίζει ότι η συνεπής εφαρμογή μιας ενιαίας, κοινής και δεσμευτικής μεθόδου μάρκετινγκ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ενίσχυση του γοήτρου και της φήμης του συστήματος και της παρουσίασης του προς τα έξω ως ενός σημαντικού παράγοντα υγιούς και έντονου ανταγωνισμού.
 2. Προς το σκοπό αυτό ο δικαιοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον δικαιοπάροχο μετά από σχετική απαίτηση του τελευταίου τουλάχιστον … των συνολικών ακαθάριστων εισπράξεων του όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 2. Το ποσό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για τη διαφήμιση, την προσέλκυση πελατών και τη δημιουργία και καλλιέργεια δημοσίων σχέσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 3. Ο δικαιοπάροχος πληροφορεί κατάλληλα τον δικαιοδόχο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο εκ των προτέρων και με υποβολή λεπτομερούς σχεδίου προϋπολογισμού για τη διάθεση των χρημάτων και τα προγραμματισμένα μέτρα και τις εκστρατείες διαφήμισης, προσέλκυσης πελατών και δημιουργίας και καλλιέργειας δημοσίων σχέσεων. Η πληροφόρηση αυτή μπορεί να γίνεται κατά την διάρκεια της ετήσιας συνάντησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 5.
 4. Ο δικαιοπάροχος μπορεί να αναθέσει και σε τρίτους, εν όλω ή εν μέρει, τη διαφήμιση, την προσέλκυση πελατών και τις δημόσιες σχέσεις και ιδίως σε διαφημιστικές επιχειρήσεις.

Στο μέτρο που ο δικαιοπάροχος, ένας τρίτος ή μία διαφημιστική εταιρία προβαίνουν, στα πλαίσια των εκστρατειών διαφήμισης και προσέλκυσης πελατών σε ανακοίνωση τιμών για υπηρεσίες και προϊόντα ή συνθέσεις προϊόντων, οι τιμές αυτές έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα.

 1. Ο δικαιοδόχος μεριμνά επιπλέον για τοπική διαφήμιση, προσέλκυση πελατών και δημόσιες σχέσεις σχετικά με το κατάστημά του σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του δικαιοπαρόχου και ανάλογα με τις συνθήκες της τοπικής αγοράς.

Για κάθε τρίμηνο υποχρεούται να υποβάλλει εκ των προτέρων στο δικαιοπάροχο ένα λεπτομερές πρόγραμμα δράσεως με επακριβή περιγραφή των επί μέρους ενεργειών προκειμένου να λάβει την έγκρισή του.

Η χορήγηση της έγκρισης δεν θεμελιώνει καμία ευθύνη του δικαιοπαρόχου για ενδεχόμενες παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας εκ μέρους του δικαιοδόχου κατά τη διενέργεια των εν λόγω ενεργειών.

ΑΡΘΡΟ 15. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

 1. Η πώληση, η εκμίσθωση, η εκχώρηση, ή άλλη διάθεση πραγματικής ή νομικής φύσεως που αναφέρεται στη σύμβαση στο σύνολό της δεν μπορούν να διενεργούνται παρά μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση του δικαιοπαρόχου. Η πρόθεση μιας τέτοιας διάθεσης πρέπει να ανακοινώνεται εγγράφως στον δικαιοπάροχο.
 2. Ο δικαιοπάροχος αποφασίζει για τη χορήγηση της έγκρισής του μέσα σε εύλογη προθεσμία, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την λήψη μιας τέτοιας ανακοίνωσης, κατά την εύλογη κρίση του και λαμβάνοντας υπόψη και τα εύλογα συμφέροντα του δικαιοδόχου. Μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της έγκρισης χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης, όταν ο δικαιοδόχος δεν του παρέχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για το πρόσωπο του διαδόχου, ιδίως για την καταλληλότητά του από άποψη προσωπικότητας και ειδικών γνώσεων, οικονομικής επιφάνειας και σταθερότητας, για την ύπαρξη τυχόν αντιτιθέμενων συμφερόντων καθώς και για την προθυμία του να αφιερωθεί αποκλειστικά στην άσκηση των δικαιωμάτων και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.
 3. Η έγκριση (άδεια) ισχύει υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Ότι ο αναλαμβάνων το κατάστημα (διάδοχος) θα έχει περάσει επιτυχώς την απαραίτητη εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4.

β) Ότι ο αναλαμβάνων το κατάστημα (διάδοχος) θα έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις του σχετικά με την χρηματοδότηση του καταστήματος (επιχείρησης) βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του δικαιοπαρόχου.

 1. Ο δικαιοπάροχος μπορεί, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της παρ. 2 να αρνηθεί την έγκρισή του όταν:

α) Το τίμημα της αγοράς (ανάληψη του καταστήματος), το μίσθωμα ή άλλου είδους συμβατικά καθορισμένη αποζημίωση εμφανίζονται, κατά την εύλογη κρίση του δικαιοπαρόχου και με βάση την οικονομική σταθερότητα του καταστήματος και την κανονική εξέλιξη των συναλλαγών, υπερβολικά υψηλά.

β) Ο διάδοχος δεν είναι πρόθυμος να καταβάλει στον δικαιοπάροχο το ποσό για την παραχώρηση των δικαιωμάτων βάσει του άρθρου 1, που απαιτείται από τους νέους δικαιοδόχους κατά τον χρόνο της ανάληψης (διαδοχής).

 1. Ο δικαιοπάροχος έχει το δικαίωμα, σε όλες τις περιπτώσεις που ο δικαιοδόχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τη σύμβαση στο σύνολό της βάσει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αντί για τη χορήγηση της έγκρισης, να αναλάβει ο ίδιος το κατάστημα, ελευθερώνοντας τον δικαιοδόχο από όλες τις ρυθμίσεις της παρούσας σύμβασης πλην των υποχρεώσεων που υπέχει και μετά τη λύση της σύμβασης. Στην ανάληψη αυτή δεν περιλαμβάνεται και η ανάληψη της εμπορικής επωνυμίας του δικαιοδόχου.

Το τίμημα για την ανάληψη του καταστήματος εκ μέρους του δικαιοπαρόχου αντιστοιχεί στο τίμημα που θα ήταν πρόθυμος να καταβάλει ένας τρίτος για την ανάληψη του καταστήματος, υπό την επιφύλαξη πάντως των οριζομένων στην παρ. 4α του παρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση της ανάληψης του καταστήματος από τον ίδιο, ο δικαιοπάροχος έχει το δικαίωμα, κατ’ επιλογή του, είτε να υπεισέλθει στην μισθωτική σχέση του δικαιοδόχου, με τον ιδιοκτήτη, είτε να συνάψει σύμβαση υπομίσθωσης με τον δικαιοδόχο. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης του καταστήματος είναι ο δικαιοδόχος, ο δικαιοπάροχος έχει δικαίωμα μίσθωσης του καταστήματος.

 1. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπεισέλευση στη μισθωτική σχέση ή η υπομίσθωση, ο δικαιοδόχος, εφόσον έχει ο ίδιος μισθώσει το κατάστημα, οφείλει να συμπεριλάβει στη σύμβαση μίσθωσης σχετικές ρήτρες υπέρ του δικαιοπαρόχου, δηλ. ότι ο ιδιοκτήτης εκμισθωτής θα συναινέσει είτε στην υπομίσθωση στο δικαιοπάροχο ή σε νέο δικαιοδόχο είτε στη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης είτε στον δικαιοπάροχο, με δυνατότητα περαιτέρω υπεκμίσθωσης του τελευταίου σε νέο δικαιοδόχο, είτε απ’ ευθείας σε νέο δικαιοδόχο.
 2. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής είναι ο δικαιοπάροχος, η λύση της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο επιφέρει αυτοδικαίως την άμεση λύση και της μεταξύ αυτού και του δικαιοδόχου μισθωτικής σχέσης.
 3. Σε κάθε περίπτωση των παρ. 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου ο δικαιοδόχος υποχρεούται απροφάσιστα και άνευ οχλήσεως να παραδώσει ελεύθερη τη χρήση του μισθίου στο δικαιοπάροχο αμέσως μετά το διακανονισμό περί εξαγοράς του εξοπλισμού του καταστήματος βάσει του άρθρου 20 παρ. 4, ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 ημερών από τη λύση της σύμβασης. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης απόδοσης της χρήσης του μισθίου στο δικαιοπάροχο, συμφωνείται ρητά η καταβολή ποινικής ρήτρας …… ευρώ. Το ποσό αυτό θα οφείλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλη περαιτέρω αποδεικνυόμενη ζημία του δικαιοπαρόχου και του συστήματος από την καθυστέρηση του δικαιοδόχου να αποδώσει το μίσθιο.

ΑΡΘΡΟ 16. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ FRANCHISING ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 1. Δεν επιτρέπεται στον δικαιοδόχο η νομική ή πραγματική μεταβίβαση μεμονωμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε τρίτους ούτε η σύναψη υποσύμβασης franchising με την οποία ο δικαιοδόχος θα παραχωρεί περαιτέρω το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης.
 2. Η πώληση των επί μέρους αντικειμένων, εξοπλισμού και επίπλωσης, που είναι χαρακτηριστικά για το σύστημα …..επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιοπαρόχου. Το ίδιο ισχύει και για την πώληση μετά τη λύση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 17. ΘΑΝΑΤΟΣ Ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ

 1. Ο θάνατος του δικαιοδόχου επιφέρει αυτοδικαίως λύση της σύμβασης.
 2. Ο δικαιοπάροχος είναι πρόθυμος να συνεχίσει τη συνεργασία με κληρονόμο του δικαιοδόχου βάσει της σύμβασης όπως αυτή θα ισχύει τη δεδομένη στιγμή υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Ο κληρονόμος πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ως προς τα προσωπικά και λοιπά ειδικά προσόντα, τις οποίες πληρούσε ο δικαιοδόχος και να είναι πρόθυμος να υπεισέλθει στη σύμβαση.

β) Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι που έχουν τα προσωπικά και ειδικά προσόντα και είναι πρόθυμοι να υπεισέλθουν στη σύμβαση, ο δικαιοπάροχος είναι ελεύθερος να αποφασίσει ο ίδιος κατά την εύλογη κρίση του, με ποιόν από τους κληρονόμους επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία βάσει της σύμβασης εφόσον αυτός έχει τα απαραίτητα προσόντα και περατώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση βάσει του άρθρου 13 παρ. 4.

 1. Σε περίπτωση συνέχισης της συνεργασίας με έναν από τους κληρονόμους η σύμβαση συνάπτεται εκ νέου για το εναπομένον χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που είχε συναφθεί με τον κληρονομούμενο και με την ίδια μορφή και από το χρονικό σημείο που θα συμφωνηθεί γραπτά η συνέχιση και πάντως όχι πριν από το χρονικό σημείο της παραλαβής του καταστήματος από τον συνεχίζονται τη συνεργασία κληρονόμο.

Ο συνεχίζων κληρονόμος δεν μπορεί να απαιτήσει αποκλειστικά για τον εαυτό του τα έσοδα και κέρδη που ανήκουν στην κοινωνία των κληρονόμων βάσει της παρ. 3 με εξαίρεση τα έσοδα και κέρδη που ανήκουν στον ίδιο βάσει της παρ. 3 ως μέλος της κοινωνίας των κληρονόμων.

 1. Σε περίπτωση μη συνέχισης της συνεργασίας ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις που προβλέπονται για την περίπτωση λύσης της σύμβασης λόγω παρόδου του χρόνου.
 2. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι υπεισέρχονται σε μία μισθωτική σχέση αναφορικά με το κατάστημα, ο δικαιοπάροχος έχει το δικαίωμα να υπεισέλθει ο ίδιος στη σύμβαση μισθώσεως απαλλάσσοντας τον ή τους κληρονόμους. Η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 5 ισχύει ανάλογα με τον περιορισμό ότι δεν καταβάλλεται αποζημίωση για λύση της σύμβασης στην περίπτωση αυτή.
 3. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν ανάλογα και στην περίπτωση διαρκούς ανικανότητας του δικαιοδόχου. Στην περίπτωση αυτή η λύση της σύμβασης επέρχεται από το χρονικό σημείο που ο δικαιοπάροχος προβαίνει στη δήλωση της μη συνέχισης της συνεργασίας με τον συγγενή του δικαιοδόχου.
 4. Σε περίπτωση που ο δικαιοδόχος είναι εταιρία η λύση της τελευταίας επιφέρει επίσης λύση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Η σύμβαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της και για χρονικό διάστημα …… ετών.

Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί για το τέλος της …..ετίας με προθεσμία καταγγελίας ενός (1) έτους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια καταγγελία η σύμβαση παρατείνεται αυτόματα για δύο (2) έτη κάθε φορά. Η προθεσμία καταγγελίας είναι πάλι ένα (1) έτος και για το τέλος της εκάστοτε διετίας.

Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση λήγει το αργότερο μετά από είκοσι (20) έτη ακόμα και χωρίς προηγούμενη καταγγελία.

 1. Σε περίπτωση που δεν θα ανοιχθεί το κατάστημα εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, και για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο δικαιοπάροχος, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την περιέλευσή της στον δικαιοδόχο.
 2. Ο δικαιοδόχος εγγυάται, ως μισθωτής του καταστήματος, ότι η σύμβαση μισθώσεως θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για τις εκάστοτε παρατάσεις της ισχύος της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση λήξης της σύμβασης μισθώσεως από λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιοδόχου (λ.χ. καταγγελία εκ μέρους του ιδιοκτήτου εκμισθωτή για λόγους που οφείλονται στη συμπεριφορά του δικαιοδόχου, παράλειψη εκ μέρους του δικαιοδόχου να εξαντλήσει τις δυνατότητες παράτασης της σύμβασης μισθώσεως κλπ.) ο δικαιοδόχος υποχρεούται σε αποζημίωση έναντι του δικαιοπαρόχου.

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προβεί σε έκτακτη καταγγελία της σύμβασης χωρίς τήρηση προθεσμίας εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.
 2. Ως σπουδαίοι λόγοι για την έκτακτη καταγγελία εκ μέρους του δικαιοπαρόχου θεωρούνται ιδίως:

α. Επίμονη μη τήρηση εκ μέρους του δικαιοδόχου των κατευθυντήριων γραμμών και βασικών αρχών του δικαιοπαρόχου βάσει του άρθρου 2 ως προς τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή την εξυπηρέτηση των πελατών κλπ. ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η φήμη και η ενιαία εμφάνιση του συστήματος.

β. Παράβαση της ρήτρας μη ανταγωνισμού και της υποχρέωσης εχεμύθειας βάσει των άρθρων 9 και 10.

γ. Παρεμπόδιση της άσκησης ελέγχου εκ μέρους του δικαιοπαρόχου.

δ. Συμμετοχή τρίτων στην επιχείρηση του δικαιοδόχου χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του δικαιοπαρόχου.

ε. Οικονομική συμμετοχή του δικαιοδόχου σε άλλες επιχειρήσεις (ιδίως ανταγωνιστικές) πάνω από ένα ποσοστό της τάξεως του 5%.

στ. Προμήθεια εξοπλισμού, επίπλων ή άλλων αντικειμένων που δεν έχουν τύχει της έγκρισης του δικαιοπαρόχου ή από προμηθευτές τους οποίους δεν έχει εγκρίνει ο δικαιοπάροχος.

ζ. Παράβαση των άρθρων 15 και 16 της σύμβασης, μεταβίβαση, εκμίσθωση ή εκχώρηση της σύμβασης ή ουσιωδών μερών της ή άλλων επιμέρους δικαιωμάτων ή αντικειμένων ή παραχώρηση υπο-άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της δέσμης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 χωρίς την έγκριση του δικαιοπαρόχου.

η. Άρνηση ή σημαντική καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών) καταβολής των δικαιωμάτων εισόδου στο σύστημα ή των περιοδικά καταβαλλομένων δικαιωμάτων (rovalties) ως ποσοστού επί του κύκλου εργασιών βάσει του άρθρου 8, καθώς και των ποσών που προορίζονται για διαφήμιση βάσει του άρθρου 14.

θ. Διακινδύνευση της φήμης του συστήματος με την επανειλημμένη άρνηση ή την σημαντική καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών) ικανοποίησης μη αμφισβητούμενων απαιτήσεων τρίτων (προμηθευτών, εκμισθωτών, άλλων συναλλασσόμενων με το σύστημα κλπ.).

ι. Παράλειψη άρσης κατασχέσεων στο κατάστημα εντός 30 ημερών από την κατάσχεση, με την ικανοποίηση των απαιτήσεων των κατασχόντων ή την παροχή άλλης εγγύησης, έτσι ώστε να διακυβεύεται η φήμη του συστήματος.

κ. Επίμονη μη τήρηση των υποχρεώσεων συνεργασίας και ενίσχυσης της συνοχής του συστήματος.

λ. Συμπεριφορά έναντι και δηλώσεις ενώπιον τρίτων που είναι βλαπτικές για τη φήμη του συστήματος και των μελών του.

μ. Σοβαρή διατάραξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης που οφείλεται στη συμπεριφορά του δικαιοδόχου.

ν. Παύση εργασιών ή παύση πληρωμών ή κήρυξη σε πτώχευση του δικαιοδόχου ή διορισμός εκκαθαριστή στην επιχείρηση του δικαιοδόχου.

ξ. Μεταβίβαση της επιχείρησης του δικαιοδόχου ή τμήματος αυτής ή εξαγορά ή συγχώνευση με άλλη εταιρία ή γενικότερα αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην επιχείρηση του δικαιοδόχου μέσω μεταβίβασης μετοχών, εταιρικών μεριδίων κλπ., εφόσον κατά την κρίση του δικαιοπαρόχου δημιουργείται κίνδυνος να αποκτήσουν ανεξέλεγκτοι τρίτοι πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

 1. Ως σπουδαίοι λόγοι για την καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του δικαιοδόχου θεωρούνται ιδίως:

α. Διακοπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του δικαιοπαρόχου.

β. Επίμονη και επανειλημμένη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου βάσει του άρθρου 2.

γ. Πτώχευση του δικαιοπαρόχου.

 1. Προϋπόθεση για την έκτακτη καταγγελία βάσει της παρ. 2 στοιχ. α) - ε) και βάσει της παρ. 3 στοιχ. β) είναι σοβαρές προσπάθειες του αντισυμβαλλομένου να επαναφέρει τον άλλο συμβαλλόμενο στην προσήκουσα, βάσει της σύμβασης, συμπεριφορά καθώς και δύο τουλάχιστον οχλήσεις σε απόσταση τουλάχιστον 30 ημερών η μία από την άλλη. Η καταγγελία δεν μπορεί να απαγγελθεί πριν από την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από την δεύτερη όχληση.
 2. Σε περίπτωση που η καταγγελία εκ μέρους του δικαιοπαρόχου ήθελε θεωρηθεί για οποιοδήποτε λόγο ως καταχρηστική ο τελευταίος έχει το δικαίωμα, αντί για συνέχιση της σύμβασης, να προβεί σε αποζημίωση του δικαιοδόχου.

ΑΡΘΡΟ 20. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Με τη λύση της σύμβασης βάσει των άρθρων 18 και 19 ο δικαιοδόχος υποχρεούται να παραδώσει αμελλητί στον δικαιοπάροχο όλα τα εγχειρίδια και το υπόλοιπο διαφημιστικό και έντυπο οπτικοακουστικό κλπ. υλικό που του είχε παραδοθεί από τον δικαιοπάροχο που περιλαμβάνει ενδεικτικά καταλόγους με τα ονόματα πελατών, πινακίδες με τα διακριτικά γνωρίσματα του δικαιοπαρόχου κλπ. και να απέχει από τη χρήση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1.
 2. Επιπλέον ο δικαιοδόχος οφείλει, εφόσον δεν έχει υποχρέωση απόδοσης του καταστήματος σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 8, να αλλάξει όλη την εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση και διαρρύθμιση του καταστήματος αφαιρώντας ή αλλάζοντας χρωματισμούς και κατασκευές έτσι ώστε να αποκλείεται εφεξής οποιοσδήποτε κίνδυνος απομίμησης των καταστημάτων……….
 3. Περαιτέρω ο δικαιοδόχος οφείλει να εκχωρήσει στο δικαιοπάροχο ή σε τρίτο υποδεικνυόμενο από αυτόν πρόσωπο τις συμβάσεις τηλεφωνικών συνδέσεων συμπεριλαμβανομένου και του …..
 4. Στο μέτρο που η επίπλωση, ο εξοπλισμός και άλλα αντικείμενα όπως εξωτερικές επιγραφές κλπ., που μπορούν κατά βάση να χρησιμοποιηθούν από το δικαιοδόχο χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του δικαιοπαρόχου είναι όμως πρόσφορα να προσφέρουν δυνατότητες απομίμησης στον δικαιοδόχο ή σε τρίτους, ο δικαιοπάροχος έχει το δικαίωμα να τα αποκτήσει είτε στο σύνολό τους είτε εν μέρει με την καταβολή της αξίας που έχουν κατά το χρόνο της απόκτησης.
 5. Με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων αποζημίωσης λόγω υπαίτιας παράβασης συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του δικαιοπαρόχου, ο δικαιοδόχος δεν έχει καμία απαίτηση αποζημίωσης οιασδήποτε φύσεως (π.χ. λόγω συμβολής του στην αύξηση της φήμης και της πελατείας του δικτύου, λόγω κοινοποίησης στον δικαιοπάροχο στα πλαίσια της αμφίδρομης πληροφόρησης, της εμπειρίας που απέκτησε ή των βελτιώσεων στις οποίες προέβη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος στο όνομά τους κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 21. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης εκ μέρους των συμβαλλομένων συνεπάγεται την κατάπτωση ποινικής ρήτρας ………ευρώ για κάθε παράβαση σε βάρος του υπαιτίου και υπέρ του άλλου συμβαλλομένου ανεξάρτητα από τα τυχόν άλλα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ή από τον νόμο.
 2. Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση άσκησης από τον δικαιοπάροχο οποιουδήποτε από τα δικαιώματα, εξουσίες ή προνόμια που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά ή άλλα δικαιώματα, εξουσίες ή προνόμια, τα δε δικαιώματα και τα μέτρα που καθορίζονται εδώ και που μπορεί να ασκήσει ή να λάβει ο δικαιοπάροχος δεν αποκλείουν την άσκηση δικαιωμάτων και τη λήψη μέτρων που προβλέπονται από το νόμο, από τα τελευταία δε αυτά με κανένα τρόπο δεν παραιτείται ο δικαιοπάροχος.
 3. Η ακυρότητα επιμέρους όρων της παρούσας σύμβασης δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων και της σύμβασης στο σύνολό της. Σε περίπτωση ακυρότητας επιμέρους όρων τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να προβούν στη σύναψη νέων έγκυρων όρων οι οποίοι θα είναι από άποψη περιεχομένου και αποτελέσματος όσο το δυνατόν εγγύτεροι προς τους άκυρους όρους.
 4. Όλες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της παρούσας σύμβασης καθώς και όλες οι δηλώσεις, αιτήσεις, εγκρίσεις, κλπ. των μερών που αφορούν τη συμβατική σχέση πρέπει να γίνονται εγγράφως.

Επίσης κάθε συμφωνία που αίρει την υποχρέωση γραπτής διατύπωσης δηλώσεων, αιτήσεων, εγκρίσεων κλπ. θα πρέπει να γίνεται γραπτώς.

Η παρούσα σύμβαση αντικαθιστά κάθε άλλη συμφωνία ή ρύθμιση που τυχόν έχει γίνει πριν από τη σύναψή της και ρυθμίζει αποκλειστικά τις σχέσεις ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον δεν υπάρξουν γραπτές συμπληρώσεις ή άλλα παραρτήματα που θα χαρακτηρισθούν ως συστατικά στοιχεία της παρούσας σύμβασης.

 1. Τόπος παροχής των επιμέρους υποχρεώσεων είναι η έδρα του δικαιοπαρόχου.
 2. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα ανακύψουν από την παρούσα σύμβαση είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι παραπάνω συμβαλλόμενοι και προς βεβαίωσή τους υπογράφεται η παρούσα σύμβαση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ