Υπόδειγμα σύμβασης δανείου.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα στις ........μεταξύ αφενός του .........και αφετέρου του .......... συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων που θα ονομάζεται εφεξής στο παρόν για συντομία «οφειλέτης», δήλωσε ότι προκειμένου να προβεί σε αγορά ποσοστού 20% εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου στην περιοχή .........ζήτησε από τον πρώτο συμβαλλόμενο ο οποίος στην συνέχεια θα καλείται για συντομία «ο δανειστής» να λάβει το ποσό των .....ως δάνειο. Ο δανειστής συμφώνησε στην καταβολή του ποσού αυτού προς τον οφειλέτη. Με το παρόν καταρτίζεται μεταξύ των συμβαλλομένων σύμβαση δανείου με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες

  1. Ο οφειλέτης έλαβε σήμερα από τον δανειστή ολόκληρο το παραπάνω ποσό των ….σε μετρητά, του παρόντος επέχοντος θέση αποδείξεως.
  2. Το δάνειο συνάπτεται για χρονικό διάστημα ….από σήμερα. Το οφειλόμενο ποσό θα εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς και χωρίς άλλη όχληση μέχρι και της ....... συμφωνούμενης της ημέρας αυτής από τους συμβαλλόμενους ως τακτής.
  3. Το δάνειο θα επιστραφεί κατά την άνω ημερομηνία σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο δανειστής προς τον οφειλέτη.
  4. Ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα και σταδιακής αποπληρωμής του παραπάνω δανείου με τμηματικές καταβολές προς τον δανειστή.
  5. Το παραπάνω δάνειο συνάπτεται έντοκο με ετήσιο επιτόκιο …..ανατοκιζόμενο κατ' έτος. Σε περίπτωση δε υπερημερίας του οφειλέτη σχετικά με τον χρόνο επιστροφής του κατά κεφάλαιο και τόκους θα βαρύνεται με το κατά το χρόνο εκείνο επιτόκιο υπερημερίας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του.
  6. Τον οφειλέτη επίσης βαρύνουν πέραν των τυχόν τόκων υπερημερίας όλα γενικά τα έξοδα και τέλη του παρόντος συμφωνητικού, τα τυχόν δικαστικά έξοδα που θα προκύψουν, καθώς και τα έξοδα της τυχόν εκτελέσεως και κάθε γενικά σχετικό έξοδο, το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί από τώρα.
  7. Προς εξασφάλιση της επιστροφής του συναπτομένου δανείου ο οφειλέτης θα συναινέσει σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των ……στο ακίνητο ιδιοκτησίας του επί της οδού…. Τα έξοδα παράστασης στο Δικαστήριο και εγγραφής της παραπάνω προσημείωσης βαρύνουν τον οφειλέτη.
  8. Οι συμβαλλόμενοι ορίζουν ως αρμόδια Δικαστήρια αυτά της πόλης των Αθηνών.
  9. Επίσης ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι το παρόν δάνειο είναι αδιαίρετο οσοιδήποτε και οποιοδήποτε και αν είναι οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του οφειλέτη.

10.Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν τέλος ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν δικαίωμα τους και από κάθε αξίωση τους να προσβάλλουν ή ιαρρήξουν το παρόν συμφωνητικό και το δάνειο για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και από κάθε αγωγή ή ένσταση τους, που προέρχεται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.

  1. Το παρόν δάνειο μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των μερών.

Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω που συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίγραφα, και το οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς, όπως ακολουθεί. Κάθε συμβαλλόμενος πήρε από ένα όμοιο αντίγραφο και το τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδιο ΔΟΥ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ