Υπόδειγμα σύμβασης PRIVATE LABEL

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την …./…../…… μεταξύ των εταιρειών που συμβάλλονται στην Σύμβαση αυτή, α) ………. Α.Ε., που εδρεύει στην οδό ………….. αρ. ….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κ.Κ. και θα καλείται στο εξής για συντομία «ο Παραγωγός», β) της εταιρείας με την Επωνυμία «………….. Α.Ε.» που εδρεύει στην …… εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. A.Γ. και θα καλείται στο εξής για συντομία «ο Πωλητής», συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο Παραγωγός, βιομηχανία παραγωγής ………………., με την παρούσα αναλαμβάνει να παράγει για λογαριασμό του Πωλητή μια σειρά προϊόντων που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα «Α» και τα οποία θα διακρίνονται με το σήμα του οποίου δικαιούχος είναι ο Πωλητής. Τα παραπάνω προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα «Α» θα πωλούνται στην Ελλάδα, στην αλλοδαπή, σε εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με το Πωλητή ή όπου αλλού ο Πωλητής ήθελε επιλέξει.

Με την παρούσα σύμβαση ρυθμίζονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Παραγωγού και Πωλητή ως εξής:

 1. Ο Παραγωγός θα κατασκευάζει για λογαριασμό του Πωλητή προϊόντα καθαρισμού και οικιακής χρήσεως, τα οποία θα διακρίνονται με το παραπάνω σήμα, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α» της συμβάσεως αυτής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει όλες τις, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, απαραίτητες κρατικές άδειες και/ή εγκρίσεις για την παρασκευή των προαναφερομένων προϊόντων.

Ο Παραγωγός θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή ποιότητα των προϊόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και αγορανομικές διατάξεις, για την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών παραγωγής, των συμφωνουμένων προδιαγραφών των προϊόντων που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα «Α» και την σύνθεσή τους σύμφωνα με τις προαναφερόμενες άδειες παραγωγής. Ο Πωλητής δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οποιεσδήποτε τυχόν συνέπειες (αστικές, ποινικές κτλ.) προκύψουν οποτεδήποτε από τη μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων του Παραγωγού.

Αντίθετα υπεύθυνος και υπόλογος είναι ο Παραγωγός και για την θετική ζημιά που θα προξενηθεί στον Πωλητή, ως και τυχόν δικαστικά έξοδα, διαρροές πελατών ή μείωση του κύρους της εταιρείας του Πωλητή. Ο Παραγωγός θα εφαρμόζει χωρίς αλλαγές τις προδιαγραφές του φακέλου που από κοινού συμφωνήθηκαν με τον Πωλητή ή/ και δεν θα κάνει αλλαγές χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Πωλητή.

 1. Σε περίπτωση που η εκτέλεση μιας παραγγελίας δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές (Παράρτημα Α/Προδιαγραφές), τότε ο Πωλητής (μετά προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Παραγωγό για το πρόβλημα και μόνο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του τελευταίου) δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως, άμεσα και χωρίς την υποχρέωση καταβολής της αξίας της ελαττωματικής παραγγελίας, δικαιούμενος αποζημιώσεως για τα έξοδα περισυλλογής των απομεινάντων προϊόντων και υλικών συσκευασίας και καταστροφής αυτών και για κάθε άλλη ζημία που ήθελε υποστεί συνεπεία της μη προσηκούσης εκτελέσεως της παραγγελίας και της πρόωρης λύσεως της συμβάσεως.
 2. Οι μακέτες των προϊόντων και τα υλικά συσκευασίας θα κατασκευάζονται από τον Παραγωγό με δαπάνες του ιδίου, σύμφωνα με τις ρητές οδηγίες και υποδείξεις του Πωλητή και θα υποβάλλονται εγκαίρως στον τελευταίο για έγκριση. Σε τυχόν περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής τους για έγκριση ή κατασκευής όχι σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Πωλητή, ο Παραγωγός υποχρεούται να κατασκευάσει εκ νέου τις παραπάνω μακέτες και ετικέτες με δαπάνες του.

Ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί επαρκές απόθεμα υλικών συσκευασίας και προϊόντων για να καλύπτει τη ζήτηση από την πλευρά του πωλητή.

 1. Οι παραγγελίες του Πωλητή θα εκτελούνται από τον Παραγωγό εντός 20 (είκοσι) εργάσιμων ημερών και θα υπάρχει ευθύνη εκ μέρους του Παραγωγού για «διαφυγόν κέρδος» του Πωλητή αν δεν είναι δυνατή η έγκαιρη εκτέλεση της προγραμματισμένης παραγγελίας. Ο Πωλητής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση επανάληψης τέτοιου περιστατικού. Τυχόν ελαττωματικά προϊόντα θα επιστρέφονται από τον Πωλητή στον Παραγωγό και ο τελευταίος θα υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άμεσα, διότι αλλιώς θα είναι υπεύθυνος για τα διαφυγόντα κέρδη του Πωλητή, καθώς και την θετική ζημιά του Πωλητή.

Ο Παραγωγός θα παραδίδει τα προϊόντα στην κεντρική αποθήκη/και τα καταστήματα του πωλητή με δικά του μέσα και δαπάνες, όπως προβλέπεται στο συνημμένο Παράρτημα Α. Ο Παραγωγός φέρει τον κίνδυνο για κάθε απώλεια ή και ζημιά προερχόμενη ακόμα και από τυχηρό γεγονός ή ασφάλιση ανωτέρα βία των παραπάνω προϊόντων μέχρι την παράδοσή τους στο / στα συμφωνημένα μέρη του Πωλητή. Ο Παραγωγός ευθύνεται για κάθε βλάβη ή ζημιά τρίτου τυχόν προξενηθεί από τον ίδιο και / ή τους προστηθέντες του στην κεντρική αποθήκη ή/ και στα καταστήματα του Πωλητή ή κατά την διακίνηση των εμπορευμάτων από την κεντρική αποθήκη προς τα καταστήματα, η οποία οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος.

 1. Απαγορεύεται στον Παραγωγό η εμπορική διάθεση σε τρίτους ή για λογαριασμό του, προϊόντων με το παραπάνω σήμα.
 2. Ο Παραγωγός αναλαμβάνει το κόστος μιας πλήρους χημικής ανάλυσης σε όσους κωδικούς κρίνεται, κατ’ επιλογή του Πωλητή, απαραιτήτως και συγκεκριμένα στις κατηγορίες «…….», «……..». Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε ανεξάρτητο εργαστήριο επιλογής του Πωλητή, μια φορά το χρόνο με δείγμα από εμπορεύματα που βρίσκονται στην αποθήκη ή στα καταστήματα του Πωλητή σε κλειστή συσκευασία.
 3. Οι τιμές πωλήσεων των προϊόντων από τον Παραγωγό στον Πωλητή αναγράφονται στο παράρτημα «Α» που επισυνάπτεται στην σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Οι τιμές αυτές θα αναπροσαρμόζονται κατά περίπτωση και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, όπως η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, εργατικών κλπ., και πάντα κατόπιν κοινής συμφωνίας Παραγωγού και Πωλητού. Αντίθετα, εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει μείωση του κόστους των πρώτων υλών ή άλλων στοιχείων του κοστολογίου του προϊόντος, τούτο θα συνεπάγεται μείωση της ΝΕΤ τιμής του προϊόντος, κατόπιν κοινής συμφωνίας Παραγωγού – Πωλητή. Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν και τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων από τον Παραγωγό στον Πωλητή.
 4. Η συσκευασία θα γίνεται κατόπιν εγκρίσεως των μακετών από τον πωλητή.
 5. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται έως την …. και η εφαρμογή της αρχίζει αμέσως με την υπογραφή του παρόντος.

Μετά τη λήξη της διάρκειας της, η σύμβαση θα ανανεώνεται για χρονικό διάστημα ενός έτους κάθε φορά, εκτός εάν καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη εγγράφως τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες πριν από την λήξη της αρχικής συμφωνηθείσας διάρκειάς της ή της εκάστοτε παρατάσεως της, χωρίς η εν λόγω μη ανανέωση να παρέχει δικαίωμα σε οποιαδήποτε αποζημίωση για τον μετά την ισχύ της συμβάσεως χρόνο.

Στην περίπτωση αυτή ο Πωλητής θα παραλάβει κατά την λήξη της προειδοποίησης όλα τα αποθέματα των προϊόντων τα οποία θα έχει παραγγείλει, βάση του προγραμματισμού αγορών, στον Παραγωγό και δεν έχει ακόμα εκτελεστεί η παραγγελία και τα προϊόντα θα είναι εμπορεύσιμα, αλλιώς υποχρεούται ο Παραγωγός σε καταστροφή αυτών. Όλα τα υπόλοιπα αποθέματα και υλικά συσκευασίας δεν υποχρεούται ο Πωλητής να τα αγοράσει.

 1. Η Σύμβαση αυτή θα λήγει πρόωρα σε περιπτώσεις πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης και διάλυσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αν ο Παραγωγός σταματήσει να παράγει κάποιο ή όλα τα συμφωνηθέντα προϊόντα ή δεν μπορεί να τηρήσει άλλους ουσιώδεις όρους της σύμβασης, οφείλει αποζημίωση στον Πωλητή ίση με τις μέσες μηνιαίες αγορές του προτελευταίου τριμήνου από πλευράς Πωλητή και πάντως όχι μικρότερη των …………. ευρώ.
 2. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της παρούσας σύμβασης, ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει χωρίς χρέωση στον Πωλητή κάθε μακέτα και γενικά οποιοδήποτε υλικό επί του οποίου έχει τεθεί το σήμα και/ ή τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχειρήσεως του Πωλητή. Σε κάθε περίπτωση πάντως μετά τη λήξη της παρούσας ο Παραγωγός απαγορεύεται να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. σε συσκευασίες προϊόντων κλπ.) το σήμα του Πωλητή και την ίδια ή παρόμοια μακέτα ή διασχηματισμό για οποιοδήποτε προϊόν. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου ο Παραγωγός οφείλει στον Πωλητή ποινική ρήτρα ποσού ……….. ευρώ, και επιφυλάσσεται ο Πωλητής ρητά για κάθε περαιτέρω αξίωση του έναντι του Παραγωγού για κάθε τυχόν ζημιά υποστεί από τον παραπάνω λόγο.
 3. Απαγορεύεται απολύτως στα συμβαλλόμενα μέρη να διαδίδουν, αποκαλύπτουν ή γνωστοποιούν σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να χρησιμοποιούν παράνομα ή αντισυμβατικά για δικό τους όφελος ή όφελος οποιουδήποτε τρίτου και με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο και μέσο τις εμπιστευτικές ή/και απλές πληροφορίες που έχουν σχέση με την οργάνωση, τις εργασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του άλλου μέρους. Απαγορεύεται επίσης στον Παραγωγό η δημόσια γνωστοποίηση της συνεργασίας που αναφέρεται στη σύμβαση αυτή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Πωλητή.
 4. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αμφισβήτησης ως προς την ύπαρξη, την έκταση και το περιεχόμενο των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
 5. Η εκ μέρους οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους καθυστέρηση της ασκήσεως ή μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του που προκύπτει από τον νόμο ή την παρούσα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από το σχετικό δικαίωμα. Τέτοια παραίτηση μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως.
 6. Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου προς το άλλο μέρος θα γίνεται νόμιμα στις διευθύνσεις, οι οποίες αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται, σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως, να κοινοποιούν εγγράφως αμέσως τούτο, στον αντισυμβαλλόμενο.

Η παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος από μέρους οποιουδήποτε των συμβαλλομένων, οι οποίες διατάξεις όλες συνομολογούνται ως ουσιώδεις, δημιουργεί στον άλλο συμβαλλόμενο το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από τον Πωλητή λόγω παράβασης του Παραγωγού κάποιου από τους όρους της παρούσας σύμβασης, ο Πωλητής δικαιούται να απαιτήσει από τον Παραγωγό οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία.

Η σύμβαση αυτή ακυρώνει αυτομάτως οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία προϋπήρχε μεταξύ των μερών, με εξαίρεση τη σύμβαση ποιότητας που καταρτίσθηκε στις …

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί, καθένα δε από τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβε από ένα όμοιο, του τρίτου προοριζόμενου για κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ                                                  ΠΩΛΗΤΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
 2. ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ

3.ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. ΔΙΑΝΟΜΗ
 2. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ