Υπόδειγμα σύμβασης FORFAITING

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ (FORFAITING)

Στην Αθήνα σήμερα ……/……/…. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων:

Αφενός της ……….. εταιρείας με την επωνυμία ……………. (εφεξής: «Forfaiter»), η οποία εδρεύει στ…. ………. (……………….), είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, όπου έχει εγγραφεί στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό ……….. και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα περίπτωση από τον ………………, και Αφετέρου της ……………… εταιρείας με την επωνυμία ……………. (εφεξής: «προμηθευτής»), η οποία εδρεύει στ….. ……………….. (……………….), και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα περίπτωση από τον κ. ………συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1. Αντικείμενο     

  1. Ο προμηθευτής πωλεί στον Forfaiter απαίτησή του για ποσό …….. κατά τ……(εφεξής: «οφειλέτης»), η οποία γεννήθηκε με την από ………. σύμβαση που αποτελεί παράρτημα της παρούσας σύμβασης.
  2. Ο προμηθευτής βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης δεν έχει δικαίωμα συμψηφισμού με ανταπαίτησή του, η οποία αποδεικνύεται αμέσως ή έχει αναγνωρισθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Άρθρο 2. Τίμημα

Ο Forfaiter καταβάλλει αμέσως το 80,5% της ονομαστικής αξίας της απαίτησης πλέον τόκων μέχρι το ληξιπρόθεσμό της.

Άρθρο 3. Ευθύνη

  1. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη της απαίτησης και για τη μη επιβάρυνσή της με ενστάσεις παντός είδους.
  2. Η δυνατότητα συμψηφισμού κατά της απαίτησης πρέπει να αποκλείεται συμβατικά.
  3. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τη φερεγγυότητα του οφειλέτη.

Άρθρο 4. Ασφάλεια

  1. Ο προμηθευτής πρέπει να μεριμνήσει ώστε η εκχωρούμενη απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, να καλύπτεται από ασφάλεια. Η ασφάλεια πρέπει να έχει τη μορφή εγγύησης ή άλλης εγγυοδοτικής σύμβασης και να έχει παραχωρηθεί από τράπεζα της αποδοχής του Forfaiter (εφεξής: «ασφαλειοδότης»).
  2. Η ασφάλεια πρέπει να είναι μεταβιβαστή και να περιέχει ρητή παραίτηση του ασφαλειοδότη από ενδεχόμενες ενστάσεις που στηρίζονται στη σύμβαση μεταξύ προμηθευτή και οφειλέτη.

Άρθρο 5. Αναγγελία της εκχώρησης

Ο προμηθευτής αναγγέλλει χωρίς καθυστέρηση αφενός μεν στον οφειλέτη τη σύναψη της παρούσας σύμβασης και τη συνομολογούμενη με αυτή εκχώρηση της απαίτησης, αφετέρου δε στον ασφαλειοδότη τη μεταβίβαση της ασφάλειας.

Άρθρο 6. Εκτέλεση

  1. Ο προμηθευτής με την παρούσα εκχωρεί στον Forfaiter την απαίτηση που προσδιορίζεται στο άρθρο 1 και στο παράρτημα καθώς και την κατά το άρθρο 4 χορηγηθείσα ασφάλεια υπό την αναβλητική αίρεση ότι το τίμημα θα καταβληθεί εντός του χρόνου που συμφωνείται στο άρθρο .
  2. Ο Forfaiter αποδέχεται αυτές τις εκχωρήσεις.

Άρθρο 7. Μερική ακυρότητα

Η ακυρότητα μεμονωμένων όρων της παρούσας σύμβασης, δεν θίγει το κύρος των υπόλοιπων διατάξεων. Οι συμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αντικαταστήσουν έναν τυχόν άκυρο όρο με άλλον που να οδηγεί στο κατά το δυνατόν εγγύτερο οικονομικό αποτέλεσμα με τον άκυρο.

Άρθρο 8. Τροποποιήσεις της σύμβασης

Τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτής της σύμβασης γίνονται μόνο εγγράφως.

Άρθρο 9. Τόπος εκπλήρωσης και δωσιδικία

Αποκλειστικοί τοπική αρμοδιότητα έχουν τα δικαστήρια της έδρας του Forfaiter, όπου βρίσκεται και ο τόπος εκπλήρωσης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο FORFAITER                                  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ