ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ 

Α. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΙΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Α.1 Απασχολούμενο  προσωπικό:

Σχετική Νομοθεσία :.Ν. 1568/1985 « Περί υγιεινής –ασφάλειας των εργαζομένων», ΠΔ 17/1996 «Περί μέτρων ασφαλείας –υγείας των εργαζομένων» & Ν. 1396/1983 «Περί Μέτρων Ασφαλείας σε οικοδομές &ιδιωτικά Τεχνικά έργα»

Τεχνικός Ασφαλείας & Ιατρός Εργασίας: Σύμφωνα με την οικεία Νομοθεσία ο εκτελών το έργο , ακόμα και εάν  απασχολεί έναν μόνο εργαζόμενο υποχρεούται να διαθέτει  στο έργο Τεχνικό Ασφαλείας.  Ιατρό εργασίας απαιτείται εάν ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τα 50 άτομα .Δυνάμει του άρθ. 4 παρ.7 του ΠΔ 17/1996: «Ο Εργοδότης πρίν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας η/και ιατρού εργασίας … έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους , το χρόνο απασχολησής τους με τα καθήκοντα αυτά, τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης , τον αριθμό των εργαζομένων , τον ελάχιστο χρόνο απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας η/και ιατρού εργασίας …». Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση γίνεται προκειμένου η αρμόδια Επιθεώρηση να ελέγξει το νομότυπο των αναθέσεων η/και Συμβάσεων.Περαιτέρω από το πνεύμα αλλά και το γράμμα της ως άνω διάταξης προκύπτει ότι η εν λόγω υποχρέωση βαρύνει και τους απασχολούμενους στο έργο Υπεργολάβους, οι οποίοι οφείλουν και οι ίδιοι να μεριμνούν ώστε στην επιχείρησή τους να απασχολούν Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας(εφόσον απαιτείται).      

Α.1.α  Τεχνικός Ασφαλείας:

Tυπικά προσόντα , Αρμοδιότητες και Χρόνος απασχόλησης, σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στο Ν. 1568/1985 σε συνδυασμό με το Π.Δ 17/1996.

Επισημαίνεται ότι ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικές αρμοδιότητες , όπως αυτές περιγράφονται στο άρθ.6 του Ν. 1568/1985.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας συγκεκριμένα παρέχει υποδείξεις και συμβουλές προς τον Εργοδότη σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των ατυχημάτων. Η τελική όμως ευθύνη για τη λήψη των μέτρων ασφαλείας βαρύνει τον υπεύθυνο του έργου Μηχανικό.

Α.1.β  Ιατρός Εργασίας:

Tυπικά προσόντα , Αρμοδιότητες και Χρόνος απασχόλησης, σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στο Ν. 1568/1985 σε συνδυασμό με το Π.Δ 17/1996.

Α.2 Τηρούμενα βιβλία/έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία: Ν. 1568/1985,Ν. 1396/1983, ΠΔ 305/1996 «Περί προδιαγραφών ασφάλειας προσωρινών-κινητών εργοταξίων»

 Α.2.α Τα βιβλία που απαραίτητα πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο είναι τα εξής:  Εκ των προτέρων Γνωστοποίηση, Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας στο ΚΕΠΕΚ, Βιβλίο Υποδείξεων θεωρημένο, Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας  Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

Ειδικότερα:

- Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση: Υπό τις προυποθέσεις και τους όρους του άρθ.3 παρ.12 του ΠΔ 305/1996 , ο Κύριος του έργου διαβιβάζει στην αρμόδια επιθεώρηση ερηασίας και πρίν από την έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποιηση που καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του άρθ.12 του ΠΔ 305/1996. Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση πρεπει ν’ αναρτάται σε εμφανές σημείο του εργοταξίου .

-Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας,(αρθ. 8 Ν. 1396/1983): Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας χορηγείται και θεωρείται  από την αρμόδια Αρχή (Επιθεώρηση Εργασίας ) και πρέπει να τηρείται στον τόπο του έργου (αρθ. 8 του Ν.1396/1983) με ευθύνη του Εργολάβου. Στο Ημ. Μέτρων Ασφαλείας αναγράφονται οι παρατηρήσεις του επιβλέποντος του έργου καθώς και οι παρατηρήσεις των οργάνων ,που βάσει της οικείας Νομοθεσίας, διενεργούν ελέγχους  επί των εργοταξίων. Υποχρεωτικές αναγραφές στο Ημερολόγιο Μέτρων ασφαλείας , κατ’ άρθ. 113 του Π.Δ 1073/1981 , είναι :α) Ο αριθμός της θεωρημένης βεβαιώσεως του επιβλέποντος μηχανικού της αφορώσης στην καταλληλότητα των εξωτερικών ικριωμάτων β) οι επιθεωρήσεις πρίν την επανάληψη των διακοπεισών εργασιών λόγω θεομηνίας γ)οι επιθεωρήσεις πρανών ορυγμάτων και αντιστηρίξεωνδ0η άδεια του επιβλέποντος μηχανικού για την περίπτωση εγκατάστασης ανυψωτικής μηχανής επί ικριώματος,ε)οι γενικές επιθεωρήσεις συρματοσχοίνων,ζ) οι έλεγχοι και επανέλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων

Η μη τήρηση του βιβλίου συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από τον Ν. 1396/1983  κυρώσεις σε βάρος των υπευθύνων για την τήρηση του βιβλίου αυτού.

-Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας: (αρθ. 6 του Ν. 1568/1985):  Το Βιβλίο Υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας, τηρείται στο εργοτάξιο και συμπληρώνεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας .Το εν λόγω βιβλίο θα περιέχει υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας οι οποίες θα χορηγούνται προς τον εργοδότη η/και τους Υπεργολάβους . Ο Εργοδότης η/και οι υπεργολάβοι θα λαμβάνουν ενυπογράφως γνώση των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό. Επισημαίνεται ότι η μη συμπλήρωση ή η μη προσήκουσα συμπλήρωση του βιβλίου αυτού επισύρει κυρώσεις σε βάρος του υπεύθυνου του έργου Μηχανικού.

-Βιβλίο Υποδείξεων Ιατρού Εργασίας (εφόσον συντρέχουν οι προυποθέσεις): (αρθ. 9 του Ν. 1568/1985): Το Βιβλίο Υποδείξεων του Ιατρού εργασίας  τηρείται στο εργοτάξιο και συμπληρώνεται από τον Ιατρό Εργασίας .Το εν λόγω βιβλίο θα περιέχει υποδείξεις του Ιατρού  οι οποίες θα χορηγούνται προς τον εργοδότη, στους εργαζόμενους  η/και στους εκπροσώπους τους σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων Ο Εργοδότης  θα λαμβάνει ενυπογράφως γνώση των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό. Επισημαίνεται ότι η μη συμπλήρωση ή η μη προσήκουσα συμπλήρωση του βιβλίου αυτού επισύρει  κυρώσεις σε βάρος του υπεύθυνου του έργου Μηχανικού.

-Hμερολόγιο Εργου:Πρόκειται για εσωτερικό εργοταξιακό βιβλίο όπου σημειώνονται από τον εργοταξιάρχη η πρόοδος των εργασιών, τυχόν τεχνικά προβλήματα που έχουν ανακύψει , υποδείξεις τεχνικής φύσης σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

- Σχέδιο Ασφάλειας και υγείας(ΣΑΥ), -Φάκελος Ασφάλειας και υγείας(ΦΑΥ):Υπό τις προυποθέσεις και τους όρους του άρθ. 3 του ΠΔ 305/1996 και πρίν από την έναρξη των ερασιών ο Κύριος του έργου μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίου ασφαλείας και υγείας και για την κατάρτιση φακέλου ασφάλειας και υγείας .Κατά την εκτέλεση του εργου , το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του εργολάβου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

-Βιβλίο Ατυχημάτων : Σημειώνονται τα ατυχήματα που έλαβαν χώρα στο εργοτάξιο

 Α.2.β 

Τα έγγραφα που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο είναι:

Βεβαιώσεις χορήγησης ΜΑΠ & Εκπαίδευσης Προσωπικού (και Υπεργολάβων). (βλ. σχετικές φόρμες ). Πρέπει να υπάρχουν βεβαιώσεις για κάθε εργαζόμενο με την υπογραφή του

Φυλλάδια με οδηγίες προς τους εργαζομένους με συμβουλές για την ασφάλεια τους στον εργοταξιακό χώρο κατά την εκτέλεση των εργασιών τους.

πιστοποιητικά η/και όπου απαιτείται βιβλία συντήρησης μηχανημάτων οχημάτων, γερανών κλπ καθώς και πιστοποιητικά (κυρίως σε ότι αφορά γερανούς και ικριώματα) ότι  πληρούν ποιοτικά όλες τις  προδιαγραφές ασφαλείας (πιστοποιητικά από ΤUV κτλ)

άδειες εξάσκησης επαγγέλματος για ειδικότητες όπου απαιτείται  (π.χ χειριστές  μηχανημάτων ηλεκτροσυγκολλητών κλπ)

άδειες από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Επιθ. Εργασίας η/και Αστυνομία έαν π.χ εκτελούνται εργασίες , νυχτερινές ώρες,  Σάββατα η/και  Κυριακές

άδειες π.χ για κατάληψη πεζοδρομίου

Έντυπα δήλωσης ατυχήματος. Κάθε ατύχημα θα πρέπει να αναγγέλλεται στο ΚΕΠΕΚ και την Αστυνομία, εντός 24 ωρών.

Β. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Β.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Σε κάθε περίπτωση το εργοτάξιο θα πρέπει να δίνει την εικόνα ενός οργανωμένου συνόλου στα μέτρα ασφαλείας. Ετσι, κάθε εργοτάξιο πρέπει να διαθέτει, τους απαραίτητους χώρους υγιεινής(τουαλέτες κλπ), μέσα πυρόσβεσης, Φαρμακείο, Πόσιμο νερό, νόμιμη περίφραξη και σήμανση και όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φορούν κράνη προστασίας κεφαλής και τα κατάλληλα υποδήματα καθόλη τη διάρκεια των εργασιών, (αρθ……του Π.Δ 1073/1981), υποχρέωση που άλλωστε απορρέει ρητά από τη σχετική Νομοθεσία.

Επίσης ,κράνη προστασίας κεφαλής θα πρέπει να φέρουν και οι επισκέπτες του εργοταξίου.

Στα πλαίσια αυτά ο υπεύθυνος του έργου (εργοταξιάρχης)  θα διενεργεί στον τόπο του εργοταξίου συναντήσεις με τους εργαζόμενους προκειμένου να τους ενημερώνει σχετικά με τα θέματα ασφαλείας. Για το λόγο αυτό, θα υπάρχει σχετικό φυλλάδιο έντυπο με τα θέματα που συζητήθηκαν , το οποίο θα το υπογράφουν όλοι οι εργαζόμενοι.

Σε περίπτωση που το ΚΕΠΕΚ κάνει έλεγχο στο εργοτάξιό και δώσει προς τον εργοταξιάρχη γραπτές παρατηρήσεις,(δελτίο ελέγχου), ο εργοταξιάρχης οφείλει να απαντήσει με σχετική επιστολή του η οποία είτε θα περιέχει τις αντιρρήσεις του επί του δελτίου ελέγχου είτε θα ενημερώνει  το ΚΕΠΕΚ ότι το εργοτάξιο συμμορφώθηκε προς τις παρατηρήσεις του δελτίου ελέγχου.

Β.2    Κίνδυνοι/Αίτια ατυχημάτων

α - Πτώσεις εργαζομένων από ύψος(Σκαλωσιές, πέρατα πλακών, ανοίγματα πλακών, κινητά μεταλλικά ικριώματα)

β  -  Τραυματισμοί εργαζομένων κατά τη λειτουργία μηχανημάτων έργου

γ  -   Τραυματισμοί εργαζομένων από Ηλεκτροπληξία/Πυρκαγιά/Χρήση  εύφλεκτων υλικών

δ – Σωματικές βλάβες λόγω επιβλαβούς  εργασιακού περιβάλλοντος (σκόνη, αμίαντος)

Β.2.α Πτώσεις εργαζομένων .

Για την αποτροπή πτώσης εργαζομένου ,πρέπει :

-να τοποθετείται στα επικίνδυνα σημεία η κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση

-να χορηγούνται τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας. (π.χ η χρήση ζωνών ασφαλείας είναι επιβεβλημένη σε εργασίες που εκτελούνται σε μεγάλα ύψη).     

-να δημιουργούνται στον εργοταξιακό χώρο ασφαλείς προσβάσεις, να τοποθετούνται περιφράξεις όπου απαιτείται   και προστατευτικά  κιγκλιδώματα .

-να διενεργείται από τον εργοταξιάρχη η/και τον Τεχνικό Ασφαλείας τακτικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστώσει εάν πράγματι υπάρχει η απαιτούμενη περίφραξη στο εργοτάξιο (π.χ στις πλάκες κλπ) ή τα απαραίτητα  προστατευτικά κιγκλιδώματα (π.χ στα ικριώματα, ράμπες, κλίμακες κλπ).

Επειδή ένα μεγάλο μέρος από τα εργατικά ατυχήματα λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια εργασιών επί σκαλωσιών , ο εργοταξιάρχης με τη συνδρομή του Τεχνικού ασφαλείας οφείλει να ελέγχει ότι τα  χρησιμοποιούμενα στο έργο ικριώματα διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και σε κάθε περίπτωση να μεριμνά για την απόλυτα  ασφαλή εκτέλεση των εργασιών επί των ικριωμάτων. Ενδεικτικά:

- τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων  πρέπει να είναι τουλάχιστον 60cm (δηλ. 3 μαδέρια) και να είναι αντιολισθητικά . Η σκαλωσιά στην εξωτερική της πλευρά πρέπει υποχρεωτικά να φέρει κουπαστή, μεσοδιάστημα και σοβατεπί

- τα πέρατα των σκαλωσιών  να φέρουν προστατευτικά κιγκλιδώματα .

- να υπάρχουν  ασφαλείς προσβάσεις από όπου οι εργαζόμενοι θα ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν

- τα μεταλλικά ικριώματα να είναι πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ .

- τα ικριώματα να συνοδεύονται από τον Τεχνικό Φάκελο και τη Βεβαίωση Εξέτασης Σκαλωσιάς.

(Τα έντυπα αυτά φυλάσσονται στο εργοτάξιο και οι έλεγχοι που λαμβάνουν χώρα στα ικριώματα να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας).

Κάθε επιθεώρηση που διενεργεί ο εργοταξιάρχης στον τόπο του έργου πρέπει να αναγράφεται στο Ημερολόγιο Μέτρων ασφαλείας του έργου.

Στην περίπτωση που στο εκτελούμενο έργο χρησιμοποιούνται Υπεργολάβοι, οι τελευταίοι υποχρεούνται αυτοί οι ίδιοι να χορηγούν στους εργαζομένους τους μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, κράνη κλπ) , να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο ασφαλείας αλλά και να διαθέτουν στον τόπο του έργου δικό τους εκπρόσωπο ο οποίος να επιβλέπει την ασφαλή εκτέλεση των Υπεργολαβικών εργασιών.

Για το λόγο αυτό  τα συμφωνητικά Υπεργολαβίας πρέπει να περιλαμβάνουν και τις εν λόγω υποχρεώσεις του Υπεργολάβου. (βλ.  Υπόδειγμα Συμφωνητικού Υπεργολαβίας).

Προς υλοποίηση των παραπάνω τα στελέχη του εργοταξίου οφείλουν να ζητούν από τους Υπεργολάβους τα έντυπα όπου οι εργαζόμενοί τους βεβαιώνουν ότι παρέλαβαν ΜΑΠ (βλ. σχετικό συνημμένο…). Τα έντυπα αυτά φυλάσσονται στο εργοτάξιο.

Β.2.β Τραυματισμοί από μηχανήματα  έργου

Κατά τη διάρκεια του έργου, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται είναι πιθανό να προξενήσουν σωματικές βλάβες .(π.χ τραυματισμός πεζού από μηχάνημα έργου ‘ή ακρωτηριασμός κλπ ).

Καταρχήν είναι απαραίτητο όπως πρίν από τη χρήση των μηχανημάτων έργου να διενεργείται έλεγχος στις  άδειες των χειριστών, στα βιβλία συντήρησής τους, στην  άδεια κυκλοφορίας και την περίοδο ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης του μηχανήματος/οχήματος,  στις πινακίδες έργου  κλπ και γενικά πρέπει να διαπιστώνεται εάν συντρέχουν οι προυποθέσεις σύννομης  λειτουργίας του μηχανήματος.

Ειδικότερα για την αποτροπή ατυχημάτων επιβάλλεται  ο εκ των προτέρων έλεγχος του εξοπλισμού  του μηχανήματος π.χ εάν τα μηχανήματα φέρουν πυροσβεστήρες,ηχητικό σήμα οπισθοπορείας.κλπ

Μετά από τον παραπάνω έλεγχο και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος τα αρμόδια όργανα του εργοταξίου υποδεικνύουν στον χειριστή  τις οδούς κίνησης του μηχανήματος η/και οχήματος ,τα όρια ταχύτητας κλπ

Στην περίπτωση που υπάρχουν εναέρια καλώδια της ΔΕΗ  και προς αποφυγή ατυχήματος θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η ελάχιστη απόσταση λειτουργίας μηχανήματος από εναέρια  ηλεκτροφόρα καλώδια να είναι τουλάχιστον 3μ.

Εάν στον εργοταξιακό  χώρο πρόκειται να εγκατασταθούν Γερανοί  τότε πρίν  από οποιαδήποτε χρήση τους μηχανήματος θα πρέπει να πιστοποιηθεί η εγκατάσταση από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα (TUV, Bureau Veritas κτλ) και η πιστοποίηση να αναγραφεί στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας . Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεωθεί μετά την παρέλευση  ενός έτους και έπειτα από οποιαδήποτε αλλαγή θέσεως του γερανού.

Το  βιβλίο συντήρησης Γερανού τηρείται στο εργοτάξιο και καταγράφονται σε αυτό όλοι οι έλεγχοι .

Στην περίπτωση που ο γερανός είναι ιδιοκτησίας του Υπεργολάβου, όλα τα παραπάνω βαρύνουν τον Υπεργολάβο.

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων συνιστά παράβαση της οικείας Νομοθεσίας περί ασφαλείας στα εργοτάξια με αποτέλεσμα να επισύρει πρόστιμα επιβαλλόμενα από το ΚΕΠΕΚ ή/και ποινικά κολάσιμα αδικήματα όπως π.χ στην περιπτωση που ο χειριστής μηχανήματος δεν έχει την απαιτούμενη άδεια. 

Β.2.γ   Ηλεκτροπληξία/Πυρκαγιά/Χρήση  εύφλεκτων υλικών

Πυρκαγιά: H ευθύνη για την κατάσβεσης της πυρκαγιάς που τυχόν εκδηλωθεί στο εργοτάξιο αφορά κυρίως στους υπεύθυνους του εργοταξίου. Για το λόγο αυτό ο εργοταξιάρχης φροντίζει για την προμήθεια πυροσβεστικών μέσων, τη δημιουργία εξόδων διαφυγής στο εργοτάξιο καθώς για την ενημέρωση και εκπαίδευση ορισμένων από τα άτομα που απασχολούνται μόνιμα στο έργο ώστε  στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς να είναι σε θέση να συνδράμουν στην κατάσβεση της. Σε κάθε περίπτωση ειδοποιείται παράλληλα και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκτός εάν πρόκειται για μικρής έκτασης ανάφλεξη..

Χρήση  εύφλεκτων υλικών : Στην περίπτωση που στο εργοτάξιο χρησιμοποιούνται χημικά, τοξικά  ή ευφλεκτα υλικά , είναι απαραίτητη η χορήγηση στο προσωπικό ειδικών γαντιών καθώς και η δημιουργία κατάλληλου αποθηκευτικού χώρου.

Ηλεκτροπληξία: Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας στις εργασίες που γίνονται σε ενεργά καλώδια ή στις περιπτώσεις προσωρινής διακοπής του ρεύματος, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως μονωμένα γάντια εργασίας, υποδήματα ασφαλείας και τον κατάλληλο ρουχισμό.

Απαιτείται η ειδική σήμανση και περίφραξη των χώρων υψηλής τάσης, μετασχηματιστών και γενικώς σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων από επαφή (τυχαία, ή λόγω άγνοιας) με ηλεκτροφόρους αγωγούς

Οι ηλεκτρικοί πίνακες του εργοταξίου πρέπει να είναι στεγανού τύπου με δυνατότητα ασφαλίσεως, να φέρουν υποχρεωτικά ρελέ ασφαλείας και να είναι γειωμένοι. Οποιαδήποτε τροποποίηση στη λειτουργία του ηλεκτρικού πίνακα και ιδιαίτερα βραχυκύκλωμα ή απενεργοποίηση του ρελέ ασφαλείας απαγορεύεται ρητώς από τον οποιοδήποτε, παρά μόνον από τον ηλεκτρολόγο του εργοταξίου.

Τα ηλεκτρικά καλώδια θα πρέπει να διέρχονται  μακριά από  υλικά, εργαζόμενους  και οχήματα  και να μην διέρχονται μέσα από λιμνάζοντα ύδατα.

Κατά τη διάρκεια όλων των θερμών εργασιών θα πρέπει οι συγκολλητές να φέρουν όλα τα απαιτούμενα ΜΑΠ και να έχουν σχετική άδεια.

Κοντά στο χώρο των θερμών εργασιών θα πρέπει να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα πυροσβεστικά μέσα.

Πριν την έναρξη των θερμών εργασιών θα πρέπει να συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο ενημέρωσης, ενώ όλοι οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας

Οι  συσκευές ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να ελέγχονται ώστε να είναι γειωμένες και τα καλώδια μονωμένα και σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ύπαρξη εναέριων καλωδίων της ΔΕΗ πλησίον του κτιρίου, καθώς κατά τη φάση της σκυροδέτησης υπάρχει κίνδυνος επαφής ή δημιουργίας τόξου με τη πρέσα του σκυροδέματος. Για αποφυγή ατυχημάτων ενημερώστε εγγράφως της ΔΕΗ για τη μετακίνηση των καλωδίων . Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε δική σας παρέμβαση στο δίκτυο της ΔΕΗ. 

Β.2.δ – Επιβλαβές   εργασιακό περιβάλλον (σκόνη, αμίαντος)

Οι υπεύθυνοι του εργοταξίου θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώνονται τα επίπεδα της σκόνης στο εργοτάξιο(π.χ στις εργασίες κατεδάφισης ο χώρος να καταβρέχεται συχνά , η απόρριψη μπαζών μέσων αγωγών αποκομιδήςκλπ)

Αν στο κτίριο υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη αμιάντου θα πρέπει να σταματήσουν οι εργασίες κατεδάφισης και να ζητηθεί έγκριση εργασιών από την Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. 

Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση εκρηκτικών υλών για οποιαδήποτε λόγο, θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες άδειες για τη χρήση, μεταφορά, διαχείριση, φύλαξη και αποθήκευση των εκρηκτικών, καθώς και οι σχετικές άδειες των εργαζομένων που θα τα χρησιμοποιήσουν.