Υπόδειγμα συμφωνητικού υπεργολαβίας τεχνικού έργου

ΕΡΓΟ                    

ΚΥΡΙΟΣ                 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ       

εΡΓΑΣΙΕΣ   

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ     

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

 

Στην Αθήνα σήμερα την            ημέρα            τα συμβαλλόμενα μέρη 

α. Αφ ενός μεν η εταιρία ……………..και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……….που από εδώ και στο εξής θα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και

β. Αφ ετέρου δε η εταιρεία …………………και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………που από εδώ και στο εξής θα καλείται «ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ»

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, Ανάδοχος των εργασιών κατασκευής του έργου ……………………… κύριος του οποίου είναι η ……………….αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών-μηχανημάτων που αφορούν τις εγκαταστάσεις των …………..όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτημα Α.

Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν από τον Υπεργολάβο σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, την από ………και την από ……..προσφορά του Υπεργολάβου που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του παρόντος, καθώς επίσης σύμφωνα προς τις οδηγίες του επιβλέποντος Μηχ/κού, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα προς τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους και τους κανόνες της τέχνης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΝΑΡΞΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

 1. Ο Υπεργολάβος οφείλει να προσέλθει στο Εργοτάξιο για την έναρξη των εργασιών την ……..και υπογράψει το «Πρωτόκολλο Εγκαταστάσεως του Υπεργολάβου και Ενάρξεως του Εργου»,

Σε περίπτωση που ο Υπεργολάβος δεν προσέλθει στο χρόνο αυτό, ή προσέλθει και αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, κηρύσσεται έκπτωτος από τον Ανάδοχο.

 1. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών προσδιορίζεται αυστηρά εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του Πρωτόκολλου Εγκαταστάσεως του Υπεργολάβου και Ενάρξεως του Έργου.
 2. Η μη εμπρόθεσμη συμμόρφωση του Υπεργολάβου από οποιαδήποτε αιτία, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο, με κοινοποίηση σχετικής έγγραφης δήλωσής του, να κηρύξει αμέσως έκπτωτο τον Υπεργολάβο, οπότε λύεται η παρούσα σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση για αποζημίωση του Υπεργολάβου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 1. Ο Υπεργολάβος δηλώνει ότι επισκέφθηκε τον τόπο του Έργου και σχημάτισε προσωπική αντίληψη σχετικά με τις προσβάσεις στο Έργο, την διακίνηση και εναπόθεση υλικών, τους σχετικούς ισχύοντες περιορισμούς, την στενότητα χώρου των Εργοταξιακών Εγκαταστάσεων και γενικότερα σχετικά με όλες τις συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή εξέλιξη και το κόστος των εργασιών που ανέλαβε να εκτελέσει.

Ο Υπεργολάβος δηλώνει επίσης ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών, και των συνθηκών της αγοράς, όπως είναι σήμερα και όπως θα εξελιχθούν κατά την πρόοδο του Έργου, που έχουν σχέση με το Έργο που ανέλαβε.

 1. Επίσης δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των σχεδίων, των Συγγραφών Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Περιγραφών και Προδιαγραφών, που έχουν σχέση με τις εργασίες τις οποίες θα εκτελέσει και υπόσχεται ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα προς όλα αυτά, καθώς και προς τις εντολές και υποδείξεις του Αναδόχου και των εκπροσώπων του.
 2. Ο Υπεργολάβος βεβαιώνει επίσης ότι η προσφορά του βασίζεται επί της προσωπικής του γνώσεως και κρίσεως σχετικά με τις επί τόπου συνθήκες και κινδύνους και επομένως δεν δικαιούται, σε καμία περίπτωση, να απαιτήσει οποιαδήποτε αμοιβή, ή πρόσθετη πληρωμή για οποιοδήποτε λόγο, ή αιτία που έχει σχέση με τις συνθήκες του Έργου.
 3. Τέλος ο Υπεργολάβος δηλώνει ότι είναι ενήμεροις ότι, τόσο στην άμεση γειτονία, όσο και μέσα στον χώρο του Έργου, είναι δυνατόν να βρίσκονται σε εξέλιξη, ή να τεθούν σε ενέργεια και άλλες εργασίες του Αναδόχου, με τους Υπεργολάβους των οποίων οφείλει να συνεργασθεί και να μην παρεμβάλλει προσκόμματα στις εργασίες τους.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

 1. Ο Υπεργολάβος δηλώνει ότι έχει στην διάθεσή του και θα προσκομίσει επί τόπου του Έργου, όλο τον εξοπλισμό και εργαλεία που απαιτούνται για την απρόσκοπτη, εμπρόθεσμη και σύμφωνη με τους όρους ασφαλείας εκτέλεση των εργασιών

Ο Υπεργολάβος δεν έχει δικαίωμα να αποκρίνει τον εξοπλισμό του από τον χώρο του Έργου, καθ' όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εκτέλεση των εργασιών, που ανέλαβε, παρά μόνο με έγγραφη άδεια του Αναδόχου, ή του επί τόπου του Έργου εκπροσώπου του.

 1. Ο Υπεργολάβος δηλώνει ρητά και αναγνωρίζει ότι η αξία, ή τα έξοδα μισθώσεως, η απόσβεση και κάθε φθορά ή ζημιά του εξοπλισμού αυτού, έστω και απρόβλεπτη, καθώς και κάθε έξοδο για την μεταφορά, η λειτουργία όλου του εξοπλισμού και των προβλεπόμενων εργαλείων, έχει προβλεφθεί και συμπεριληφθεί στις τιμές της προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΟΥ

 1. Ο Υπεργολάβος, εφ όσον δεν είναι ο ίδιος παρών στο Έργο, μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του, σχετικά, με την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε και την επίβλεψη του προσωπικού του.

Ο εκπρόσωπος αυτός υποχρεούται να παρίσταται επί τόπου του Έργου κατά την διάρκεια όλων των ωρών εργασίας και καθ' όλο το χρονικό διάστημα της εκτέλεσης των εργασιών που ανέλαβε ο Υπεργολάβος. Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο με άδεια του Αναδόχου.

 1. Ο εκπρόσωπος αυτός του Υπεργολάβου, συμφωνείται με το παρόν ότι, θα εκπροσωπεί πλήρως τον Υπεργολάβο σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις συμφωνηθείσες εργασίες και ότι θα προβαίνει για λογαριασμό του Υπεργολάβου στην τακτοποίηση όλων των διαφωνιών, οι οποίες μπορεί να εμφανισθούν μεταξύ των συμβαλλομένων κατά την εκτέλεση, δεσμεύοντας με την υπογραφή του τούτον.
 2. Ο εκπρόσωπος του Υπεργολάβου παραλαμβάνει έγγραφα και γενικά εκπροσωπεί τούτον στις σχέσεις με τον Ανάδοχο. Έγγραφα που παραλήφθηκαν από τον εκπρόσωπο θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί από τον Υπεργολάβο.
 3. Ο Ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ζητήσει οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση του την αντικατάσταση του ορισθέντος εκπροσώπου, εάν δεν ασκεί κατά τρόπο ικανοποιητικό τα καθήκοντά του, οπότε ο Υπεργολάβος έχει την υποχρέωση να τον αντικαταστήσει αμέσως.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 1. Ο επί τόπου του έργου εκπρόσωπος του Αναδόχου, εκπροσωπεί πλήρως αυτόν σε όλες τις σχέσεις του με τον Υπεργολάβο και έχει απέναντί του όλες τις εξουσίες και δικαιώματα, που συμφωνήθηκαν με το παρόν ότι ανήκουν στον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος δύναται να ορίζει περισσοτέρους από έναν εκπροσώπους του.

 1. Ο Υπεργολάβος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως και απόλυτα προς όλες τις οδηγίες και υποδείξεις του Αναδόχου, ή των εκπροσώπων του. Σε περίπτωση που γεννηθεί αμφιβολία στον Υπεργολάβο, αν κάποιος είναι πράγματι εκπρόσωπος του Αναδόχου, πρέπει να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις από τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

 1. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται απρόσκοπτα, συστηματικά χωρίς διακοπές και καθυστερήσεις με εξειδικευμένο, έμπειρο και επαρκώς επανδρωμένα συνεργεία.

Ο Υπεργολάβος υποχρεούται να οργανώνει τα Συνεργεία του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ιδιαίτερα τις σχετικές με τις ημέρες και ώρες εργασίας, τα μέτρα ασφαλείας εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας ικριωμάτων κ.λ.π.

Επίσης υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως με το ωράριο εργασίας του Εργοταξίου.

 1. Παρέκκλιση από το ωράριο του Εργοταξίου επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Αναδόχου, ή των εκπροσώπων του.

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

 1. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Υπεργολάβος είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους όπου εκτελεί εργασίες, καθώς και για την κατάλληλη απομάκρυνση, ή καταστροφή των αχρήστων υλικών και άλλων απορριμμάτων σε τοποθεσία και κατά τρόπο που θα εγκρίνουν οι Αρμόδιες Δημόσιες Αρχές και ο Ανάδοχος.
 2. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών που ανέλαβε να εκτελέσει, ο Υπεργολάβος οφείλει να παραδώσει απόλυτα καθαρούς τους χώρους όπου εκτέλεσε εργασίες.

Υποχρεούται να απομακρύνει από το Εργοτάξιο τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα, υλικά και εφόδιά του, καθώς και οποιαδήποτε κατάλοιπα, ή απορρίμματα που προέρχονται από τις εργασίες που εκτέλεσε.

 1. Σε περίπτωση που ο Υπεργολάβος δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, ο Ανάδοχος δικαιούται, αφού παρέλθει άπρακτη σχετική προθεσμία που θα του τάξει, να εκτελέσει με δαπάνη και για λογαριασμό του Υπεργολάβου τις εργασίες αποκομιδής και καθαριότητας, που μνημονεύονται ανωτέρω, παρακρατώντας τα σχετικά ποσά από οποιαδήποτε ποσά οφείλει στον Υπεργολάβο, ή από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 1. Οι τιμές μονάδος του παρόντος συμφωνητικού, που περιγράφονται στο Παράρτημα Α, νοούνται για εργασίες πλήρως εκτελεσμένες, περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες των υλικών και της εργασίας, με όλες τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις ΙΚΑ κλπ.
 2. Οι τιμές μονάδος καλύπτουν όλα τα απαραίτητα έξοδα (φόρος, σκαλωσιές, μηχανολογικό εξοπλισμό, ενοίκιο μηχανημάτων, γενικά έξοδα κλπ), για την ολοκληρωμένη και σωστή εκτέλεση της σχετικής εργασίας, καθώς επίσης και το όφελος του Υπεργολάβου.
 3. Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την πραγματοποίηση των δοκιμών που προβλέπονται από τους κανονισμούς.
 4. Εργασίες που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Α, αλλά κρίνονται αναγκαίες να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου, αυτές θα εκτελούνται αφού πρώτα κανονιστούν οι τιμές μονάδος αυτών των νέων εργασιών με ιδιαίτερη έγγραφη συμφωνία.
 5. Στις τιμές μονάδος δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. των τιμολογίων, που θα εκδίδει ο Υπεργολάβος και που θα πληρώνεται χωριστά από τον Ανάδοχο και μέχρι τις είκοσι έξι του επόμενου μήνα από την έκδοση του τιμολογίου.
 6. Η τελική δαπάνη των εργασιών θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό των τιμών μονάδων, του Παραρτήματος Α επί των ποσοτήτων που πραγματικά θα έχουν εκτελεστεί και επιμετρηθεί.
 7. Οι πιστοποιήσεις θα συντάσσονται από τον υπεργολάβο κάθε μήνα, θα υποβάλλονται στον Ανάδοχο προς έγκριση και θα αναφέρονται σε περαιωμένες εργασίες. Ο έλεγχος της πιστοποίησης από τον Ανάδοχο θα γίνεται μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την υποβολή του.

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει γραπτή αποδοχή ή απόρριψη του σχετικού λογαριασμού εντός αυτού του διαστήματος θα θεωρείται αυτοδίκαια αποδεκτός. Στη συνέχεια με βάση την εγγράφως εγκεκριμένη από τον Ανάδοχο, ή τον εκπρόσωπο του, ή την αυτοδίκαια εγκριθείσα πιστοποίηση ο Υπεργολάβος θα εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο.

 1. Οι πληρωμές των εργασιών θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών με επιταγή έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού λογαριασμού.

Καθυστέρηση πληρωμής πέραν της συμφωνηθείσας επιβαρύνεται με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας.

 1. Από κάθε λογαριασμό του Υπεργολάβου ο Ανάδοχος θα παρακρατεί, α) Φόρο εργολάβου 3%, το οποίο ο Εργολάβος θα αποδίδει στο Δημόσιο και β) Ποσοστό 10% σαν εγγύηση καλής και εμπρόθεσμης εκτελέσεως.

Επίσης ο Ανάδοχος δικαιούται να παρακρατεί από τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν στον Υπεργολάβο κάθε ποσό που τυχόν του καταλογίζει σχετικά με αποζημιώσεις, ποινικές ρήτρες, δαπάνες για εκτέλεση εργασιών σε βάρος και για λογαριασμό του κ.λ.π. και γενικά ο Ανάδοχος δικαιούται να συμψηφίζει προς τα ποσά, που οφείλει στον Υπεργολάβο, κάθε ποσό που ο Υπεργολάβος οφείλει στον ίδιο ή τρίτο. Τα πιο πάνω ποσά, που τυχόν παρακρατήθηκαν από τον Υπεργολάβο, επιστρέφονται, εφ' όσον ο Υπεργολάβος τακτοποιήσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του.

 1. Σε κάθε καταβολή προς τον Υπεργολάβο και επί του συνολικού ποσού αυτής, θα γίνεται η κατά νόμο κράτηση του εκάστοτε ισχύοντος ποσοστού, ως προκαταβολή φόρους εισοδήματος.
 2. Εργασίες μη προβλεπόμενες από την σύμβαση που εκτελούνται από τον Υπεργολάβο, χωρίς έγγραφη εντολή του Αναδόχου, καθώς και επιπλέον ποσότητες εργασιών, λόγω κατασκευής τμημάτων του έργου σε διαστάσεις μεγαλύτερες από τις οριζόμενες στα σχέδια, ή στις έγγραφες εντολές του Αναδόχου και των εκπροσώπων του, δεν πιστοποιούνται στους λογαριασμούς.

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

 1. Ο Υπεργολάβος δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του προγράμματος Εργασιών του έργου και του εργοταξίου, υπόσχεται να συμμορφωθεί απόλυτα προς αυτά και αναλαμβάνει να αποπερατώσει πλήρως το σύνολο των εργασιών της παρούσας εργολαβίας εντός των προθεσμιών που καθορίζονται.

Επίσης ο Υπεργολάβος δηλώνει, έχοντας λάβει υπ' όψη του όλες γενικά τις συνθήκες εργασίας καθώς και τις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, καθώς και τους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, ότι έχει την δυνατότητα και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις εργασίες που ανέλαβε, μέσα στις προθεσμίες που συμφωνήθηκαν.

 1. Ρητά συμφωνείται ότι, εάν ο υπεργολάβος υπερβεί το προαναφερόμενο χρονικό όριο, ως και για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέρα από τις προθεσμίες που έχουν συμφωνηθεί και που θα οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
 2. Αν η υπέρβαση των συμφωνημένων προθεσμιών ξεπεράσει τις 10 ημερολογιακές ημέρες ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών που έχουν καθυστερήσει, ή και του συνόλου των εργασιών της παρούσας σύμβασης, να απαιτήσει την άμεση παράδοση των υλικών, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του Υπεργολάβου και να κηρύξει τον Υπεργολάβο έκπτωτο.
 3. Ο Υπεργολάβος αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ως απόλυτα εύλογους και δίκαιους τους ανωτέρω όρους περί ποινικών ρητρών, αναγνωρίζοντας ότι η καθυστέρηση που τυχόν προκύψει με απόλυτη υπαιτιότητά του, συνεπάγεται ασυγκρίτως μεγαλύτερη ζημία για τον Ανάδοχο.
 4. Ο Υπεργολάβος δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο ανάλογη παράταση των προθεσμιών στις ακόλουθες περιπτώσεις, α) Αν αποδεδειγμένα υπήρξε γεγoνός οφειλόμενο σε ανωτέρα βία, που εμπόδιζε την κανονική πρόοδο των εργασιών, το οποίο οφείλει να αποδείξει ο ιδιος, β) Αν πράξεις του Αναδόχου εμποδίζουν την κανονική πρόοδο των εργασιών του Υπεργολάβου, υπό την προϋπόθεση ότι ανήγγειλε τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο εντός δύο (2) ημερών αφ ότου προέκυψε τούτο, γ) Αν υπάρξουν ριζικές τροποποιήσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα υπέρβαση του προϋπολογισμού κατά ποσοστό 40% πέραν του αρχικού.

Η ύπαρξη κάποιας από τις περιπτώσεις αυτές δίνει απλώς το δικαίωμα στον Υπεργολάβο να ζητήσει σχετική παράταση προθεσμιών, την οποία δεν είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει ο Ανάδοχος, αν κρίνει ότι τα γεγονότα δεν δικαιολογούν την χορήγησή της. Στην περίπτωση αυτή ο Υπεργολάβος έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Δικαστήριο για να διεκδικήσει παράταση της προθεσμίας, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα να διακόψει τις εργασίες που ανέλαβε λόγω της προσφυγής του αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΣΧΕΔΙΑ

 1. Ο Υπεργολάβο είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως και απόλυτα προς όλες τις οδηγίες, εντολές και υποδείξεις του Αναδόχου ή των εκπροσώπων του.
 2. Σε περίπτωση που έχει αντιρρήσεις για κάποιες οδηγίες, εντολές, είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί απόλυτα προς αυτές, υποβάλλοντας συγχρόνως, εντός προθεσμίας 48 ωρών, εγγράφως, αίτηση θεραπείας προς τον Ανάδοχο. Η αίτηση θεραπείας παραδίδεται στον Eργoταξιάρχη. Η υπoβολή της αιτήσεως αυτής δεν απαλλάσσει τον Υπεργολάβο από την υποχρέωσή του να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες για την ομαλή πρόοδο του έργου.
 3. Ο Υπεργολάβος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τη Συμβατική Τεχνική μελέτη του Έργου, δηλαδή τα Σχέδια και την Μελέτη, καθώς επίσης και κάθε σχέδιο που θα του παραδοθεί από τον Ανάδοχο, ή τους Επιβλέποντες Μηχανικούς τούτου, ή από τον Εργοταξιάρχη κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών.
 4. Οφείλει να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες των πιο πάνω για την πλήρη και τέλεια αποπεράτωση του 'Εργου.
 5. Ο Υπεργολάβος οφείλει να ελέγχει έγκαιρα τις διαστάσεις των Σχεδίων των προς Εκτέλεση Έργων. Για κάθε διαφορά, ή λάθος οφείλει να απευθύνεται έγκαιρα στον Εργοταξιάρχη, ή στους Επιβλέποντα; του Αναδόχου, άλλως φέρει ακέραιη την ευθύνη του λάθους και των τυχόν καθυστερήσεων και επανορθώσεων εξ αιτίας του λάθους αυτού.

Την ευθύνη φέρνει ακέραιη, σε περίπτωση που η μελέτη και τα σχέδια εκτελέσθηκαν από αυτόν τον ίδιο τον Υπεργολάβο με εντολή του Αναδόχου.

 1. Ο Υπεργολάβος δεν δύναται να επιφέρει τροποποίηση στα Συμβατικά Σχέδια, ή στα σχέδια που του παραδίδουν οι Επιβλέποντες Μηχανικοί και ο Εργοταξιάρχης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση τούτων.

Υποχρεώνεται με εντολή του Αναδόχου, να ανακατασκευάζει τα Έργα, των οποίων οι διαστάσεις δεν είναι σύμφωνες με τα Συμβατικά Σχέδια και τους όρους των Συμβατικών Τευχών.

 1. Ο Υπεργολάβος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να εκπονεί κάθε σχέδιο εργοταξίου το οποίο είναι απαραίτητο για την υποβοήθηση του προσωπικού του για την ταχεία και άρτια εκτέλεση του έργου που εκτελεί.

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Υπεργολάβος διαπιστώσει την ανάγκη αποκλίσεως, ή παραλλαγής της μελέτης, λόγω οποιασδήποτε αιτίας, οφείλει να ενημερώσει την Επίβλεψη, υποβάλλοντας και σχετική έκθεση.

Επιβαρύνεται η ευθύνη του Υπεργολάβου σε περίπτωση αποσιώπησης τέτοιων περιπτώσεων.

 1. Ο Υπεργολάβος οφείλει να σημειώνει πάνω στα Συμβατικά Σχέδια τροποποιήσεις, αλλαγές κ.λ.π. που έγιναν με έγκριση της Επιβλέψεως, ή του Εργοταξιάρχη.
 2. Με το πέρας του Έργου, ο Υπεργολάβος θα συντάξει τα ακριβή σχέδια της Κατασκευής και θα τα παραδώσει για έλεγχο στον Εργοταξιάρχη. Τα σχέδια αυτά θα είναι λεπτομερώς συντεταγμένα και αριθμημένα. Προϋπόθεση για την διεξαγωγή της Προσωρινής Παραλαβής, είναι και η παράδοση στον Εργοταξιάρχη της πλήρους σειράς των Κατασκευαστικών Σχεδίων.

Ανάλογα με το είδος των εκτελουμένων εργασιών, ο Εργοταξιάρχης δύναται να μην απαιτήσει Κατασκευαστικά Σχέδια.

 1. Με το πέρας του Έργου ο Υπεργολάβος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τις οδηγίες χρήσεως και συντήρησης των εγκαταστάσεων που θα εκτελέσει, καθώς και να επιδείξει στο αρμόδιο προσωπικό του Νοσοκομείου τον τρόπο λειτουργίας όλων των υλικών και μηχανημάτων.

ΑΡΘΡΟ 12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 1. Ο Υπεργολάβος, ή ο εκπρόσωπός του υποχρεούται να παραδίδει το ταχύτερο δυνατόν οποιαδήποτε στοιχεία τους ζητηθούν από τον Ανάδοχο, ή εκπροσώπους του, σχετικά με τα εκτελούμενα έργα π.χ. επιμετρητικά, τεχνικά κ.λ.π. στοιχεία, καθώς και κατάσταση απασχολουμένου προσωπικού.
 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται αντίστοιχα, να χορηγεί εγκαίρως στον Υπεργολάβο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε. Αν υπάρξει καθυστέρηση, ή παράλειψη ο Υπεργολάβος δικαιούται να ζητήσει εγγράφως τα στοιχεία αυτά.

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 1. Ο Υπεργολάβος συμφωνεί ρητά ότι, η πρόληψη των ατυχημάτων και η βελτίωση εργασίας και των όρων υγιεινής αποτελούν τμήματα των εργασιών και υποχρεώσεων του και ότι είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες του παρόντος κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται στην υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.
 2. Ο Υπεργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την, ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων μέσων και των εκτελουμένων από αυτόν έργων και κατά συνέπεια είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε βλάβη ή ζημιά, σε πράγματα ή άτομα ή για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε οποιονδήποτε από το προσωπικό του, στο προσωπικό του Αναδόχου, των συνεργατών του, στο προσωπικό των Υπεργολάβων άλλων εργασιών, στους παρέχοντες κάθε είδους υπηρεσία στο έργο ή τρίτους, εφόσον τα παραπάνω προξενηθούν από οποιαδήποτε ενέργεια, ή παράλειψη του προσωπικού, ή του εξοπλισμού του Υπεργολάβου κατά την εκτέλεση των εργασιών του, ή συνεπεία ελαττωμάτων αυτού μέχρι την οριστική παραλαβή των εργασιών.
 3. Ο Υπεργολάβος υποχρεούται προ; αποφυγή ατυχημάτων, να λαμβάνει και τηρεί τα απαραίτητα και εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς και τα υποδεικνυόμενα από τον Ανάδοχο, ή τις αρμόδιες αρχές. Εάν παρ όλα αυτά αποδοθεί ευθύνη οποιασδήποτε φύσης στον Ανάδοχο από την μη λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας, ο Υπεργολάβος ευθύνεται έναντι του Αναδόχου και υποχρεούται να του ανορθώσει πλήρως κάθε ζημιά, που θα προκύψει και να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό, που ενδεχομένως αυτός υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους για την αιτία αυτή, εντόκως και νομίμως από την καταβολή μέχρι εξοφλήσεως.
 4. Ο Υπεργολάβος έχει την υποχρέωση να καλύπτει τον Ανάδοχο για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα εάν οι αξιώσεις αυτές καλύπτονται, ή όχι από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που τυχόν έχει συνάψει.

Επίσης υποχρεούται ο Υπεργολάβος να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει ο Ανάδοχος σε τρίτους από τις παραπάνω αιτίες, να καλύπτει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του Αναδόχου για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση, που θα εγείρεται, ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε και που έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Υπεργολάβου και γενικά να αποζημιώνει εντόκως τον Ανάδοχο για κάθε θετική, ή αποθετική ζημία που ενδεχομένως θα υποστεί από τους παραπάνω λόγους.

 1. Ο Υπεργολάβος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού του, των τρίτων καθώς και του εξοπλισμού του, των υλικών, των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών του.

Ειδικότερα, ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί με δικές του δαπάνες στο προσωπικό του όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα για την εργασία τους μέσα ατομικής προστασίας, καθώς επίσης και να τα αντικαθιστά άμεσα όταν αυτά από φθαρούν, ή όταν δεν ανταποκρίνονται για οιοδήποτε λόγο στο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.

 1. Συμφωνείται ότι ο Υπεργολάβος ουδεμία πρόσθετη αμοιβή δικαιούται για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας δεδομένου ότι οι οιεσδήποτε δαπάνες του, που αφορούν στη λήψη των μέτρων και μέσων ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται στο εργολαβικό αντάλλαγμά του.
 2. Ο Ανάδοχος ή οι επιβλέποντες του Αναδόχου, δικαιούνται να απαιτήσουν από τον Υπεργολάβο την άμεση, α) απομάκρυνση κάθε υλικού ή μηχανήματος, ή εξοπλισμού που κατά τη γνώμη του δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την εξασφάλιση και τήρηση των μέτρων ασφαλείας και β) απομάκρυνση κάθε εργαζομένου ο οποίος δεν τηρεί τα μέτρα ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

 1. Ο Υπεργολάβος αναλαμβάνει ρητή υποχρέωση να απασχολήσει στο έργο εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό αποκλειστικά και μόνο ασφαλισμένο νόμιμα και με νόμιμη άδεια εργασίας.

Ο Υπεργολάβος δηλώνει ότι όλο το προσωπικό, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο Έργο είναι απόλυτα ειδικευμένο, διαθέτει την σχετική πείρα για τις εργασίες στις οποίες πρόκειται να απασχοληθεί και έχει όλα τα προσόντα και τις προυποθέσεις που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις.

 1. Το προσωπικό του Υπεργολάβου πρέπει, να συμπεριφέρεται κόσμια στον χώρο εργασίας, να μην παρενοχλεί το προσωπικό του Αναδόχου και των τυχόν άλλων Υπεργολάβων, που απασχολούνται στο Έργο και να συμμορφώνεται απόλυτα προς τις εντολές και υποδείξεις του Αναδόχου και των εκπροσώπων του.
 2. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να ζητήσει την απομάκρυνση από το Εργοτάξιο οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του Υπεργολάβου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει αμέσως με άλλον της ίδιας ειδικότητας.

ΑΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

 1. Οι κάθε είδους καταβολές προς το ΙΚΑ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και τα διάφορα επιδόματα (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα, ως και όλα τα άλλα επιδόματα, ή αποζημιώσεις, που καθορίζονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλο το απασχολούμενο στο έργο εργατοτεχνικό προσωπικό του Υπεργολάβου, αναλαμβάνονται αποκλειστικά από τον Υπεργολάβο.

Οι οποιασδήποτε φύσης σχετικές δοσοληψίες, ή απαιτήσεις των ταμείων τούτων, των Ασφαλισμένων, ή τρίτων αφορούν αποκλειστικά τον Υπεργολάβο.

 1. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ελέγχει οποτεδήποτε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Υπεργολάβου προς το ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, ο δε Υπεργολάβος υποχρεούται να παρέχει σε πρώτη ζήτηση βεβαίωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς τους ασφαλιστικούς φορείς.

Η δυνατότητα ελέγχου εκ μέρους του Αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται μείωση της σχετικής ευθύνης και υποχρεώσεως του Υπεργολάβου.

 1. Εφ όσον ο Υπεργολάβος καθυστερεί την χορήγηση της σχετικής βεβαιώσεως που του έχει ζητηθεί, ο Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει τις πληρωμές προς τον Υπεργολάβο, μέχρι να προσκομίσει αυτός την σχετική βεβαίωση.
 2. Ο Υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τον τελικό λογαριασμό βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισμών, ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του, που έχουν σχέση με την παρούσα Υπεργολαβία. Σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής βεβαιώσεως ο Ανάδοχος δικαιούται να αρνηθεί την εξόφληση μέχρις ότου ο Υπεργολάβος προσκομίσει τη βεβαίωση.
 3. Ο Υπεργολάβος υποχρεούται να τηρεί με σχολαστικότητα το "Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων" και να προσυπογράφει με τις τυχόν παρατηρήσεις το ημερολόγιο του έργου που τηρείται στο εργοτάξιο και του οποίου ο τύπος και ο τρόπος τηρήσεως καθορίζεται από τον Εργοταξιάρχη.

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 1. Ο Υπεργολάβος εγγυάται την καλή και εμπρόθεσμη, σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως και τους κανόνες της τεχνικής την εκτέλεση του Εργου.

Ειδικότερα δε εγγυάται το ότι τα έργα θα έχουν τις ιδιότητες που καθορίζονται στους τεχνικούς όρους και τα σχέδια εκτελέσεως και ότι θα είναι άρτια από απόψεως εκτελέσεως, ώστε να μην παρουσιάζουν ελαττώματα οφειλόμενα σε κακό υπολογισμό, εκτέλεση, ή ποιότητα υλικών.

 1. Ο Ανάδοχος διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ελέγχει από απόψεως ποιότητας, ακριβείας, εφαρμογής, ασφαλείας εκτελέσεως, ρυθμού προόδου κ.λ.π. την εργασία, την οποία εκτελεί ο Υπεργολάβος.

Αν κατά την διάρκεια της εκτελέσεως των εργασιών, το εργατικό προσωπικό, τα μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα ή υλικά είναι τόσο ανεπαρκή, ώστε να καθίσταται φανερό ότι με την χρήση τους δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ή να καθίσταται φανερό ότι εξ αιτίας των θα γίνει πλημμελής εκτέλεση των εργασιών, είναι υποχρεωμένος ο Υπεργολάβος, μετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ή των εκπροσώπων του να προβεί αμέσως σε συμπλήρωση τους.

Η τυχόν ανάμιξη αυτή του Αναδόχου στην πρόοδο των εργασιών, δεν μειώνει με κανένα τρόπο την ευθύνη του Υπεργολάβου για την τήρηση των προθεσμιών απoπερατώσεως των εργασιών, για τις οποίες είναι αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος.

 1. Ο Υπεργολάβος σε περίπτωση καθυστερήσεως με υπαιτιότητά του και εφ όσον του ζητηθεί από τον Ανάδοχο είναι υποχρεωμένος να ενισχύσει τα συνεργεία του και να εκτελέσει υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία, χωρίς να τροποποιήσει το τιμολόγιό του και χωρίς να δικαιούται αποζημίωση για την επαύξηση των δαπανών του, που θα οφείλεται στις πιο πάνω αιτίες.

ΑΡΘΡΟ 17. ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ

 1. Τμήματα του Έργου ή τμήματα των εργασιών τις οποίες ανέλαβε να εκτελέσει ο Υπεργολάβος και οι οποίες κατά το στάδιο της εκτελέσεως ή της παραλαβής τους κρίνονται από τον Ανάδοχο, κατά την απόλυτη κρίση του, ότι δεν είναι σύμφωνες με την σύμβαση, τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, την προσφορά και γενικά τους κανόνες της τέχνης, αποξηλώνονται και ανακατασκευάζονται από τον Υπεργολάβο με δαπάνη του, αμέσως μόλις του δοθεί σχετική εντολή του Αναδόχου.
 2. Σε περίπτωση που ο Υπεργολάβος αρνηθεί, ή δυστροπεί να εκτελέσει τα πιο πάνω, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να προβεί με οποιαδήποτε μέσα σε αποξήλωση και ανακατασκευή των κακότεχνων τμημάτων, καταλογίζοντας κάθε δαπάνη για την πλήρη αποκατάσταση της κακοτεχνίας μέχρι τελείας αποπερατώσεως, σε βάρος του Υπεργολάβου.

Την δαπάνη αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να παρακρατήσει από την αμέσως επόμενη πληρωμή, ή από τις τυχόν εγγυήσεις καλής εκτελέσεως.

 1. Αν κατά την κρίση του Εργοδότη δεν είναι δυνατή η ανακατασκευή των κακότεχνων μερών, ο Υπεργολάβος έχει υποχρέωση να προβεί με δαπάνες του στην επιδιόρθωσή τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αναδόχου, ή των εκπροσώπων του.

Αν αρνηθεί, ή δυστροπεί να συμμορφωθεί, η επιδιόρθωση θα γίνει από τον Ανάδοχο με όποια μέσα κρίνει πρόσφορα, με δαπάνη και για λογαριασμό του Υπεργολάβου.

 1. Αν η ποιότητα των υλικών, ή εργασίας, ή τμήματος του έργου δεν ανταποκρίνονται προς τους όρους της συμβάσεως, αλλά δεν αποκλείεται απόλυτα η χρησιμοποίησή τους, κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του Αναδόχου, δικαιούται ο Ανάδοχος να συγχωρήσει την σχετική κακοτεχνία, μειώνοντας κατά την κρίση του τις τιμές μονάδας των αντίστοιχων εργασιών.
 2. Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της συμβάσεως πρέπει να απομακρύνονται από το Εργοτάξιο εντός δύο (2) ημερών από σχετική υπόδειξη του Αναδόχου, αλλιώς η απομάκρυνση γίνεται από τον Ανάδοχο με δαπάνη και για λογαριασμό του Υπεργολάβου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.
 3. Το γεγονός ότι παρίσταται επί τόπου του έργου εκπρόσωπος του Αναδόχου, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται απαλλαγή, ή μείωση της ευθύνης του Υπεργολάβου για τυχόν κακοτεχνία.

ΑΡΘΡΟ 18. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ Κ.Λ.Π. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Υπεργολάβος οφείλει να συμμορφώνεται απόλυτα προς τους όρους ασφαλείας, κοινής ησυχίας, κυκλοφορίας οχημάτων κ.λ.π., έστω και αν τα μέτρα που τυχόν υποδείξει, ή ζητήσει η αρμόδια αστυνομική, ή άλλη αρχή δεν είχαν καθορισθεί σαφώς από τους εκπροσώπους του Αναδόχου, ή δεν είχε δοθεί ειδική εντολή εφαρμογής τους προηγουμένως.

Η ευθύνη εφαρμογής των μέτρων αυτών βαρύνει αποκλειστικά τον Υπεργολάβο.

ΑΡΘΡΟ 19. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι δυνατόν να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου και κατά την απόλυτη κρίση του Αναδόχου.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να μειωθεί λόγω μειώσεως ή καταργήσεως ορισμένων Συμβατικών Εργασιών, ή λόγω αναθέσεώς των σε άλλον Υπεργολάβο χωρίς καμία υποχρέωση αποζημιώσεως του Υπεργολάβου.

Επίσης είναι δυνατόν να αυξηθεί το σύνολο των εργασιών που θα εκτελέσει ο Υπεργολάβος, με νέες εντολές του Αναδόχου.

 1. Οι πραγματικές ποσότητες Εργασιών θα καθορισθούν μετά τις επιμετρήσεις του έργου.

Αν κατά την τελική επιμέτρηση, παρουσιαστεί οποιαδήποτε αύξηση, ή μείωση των ποσοτήτων που έχουν κατ' αρχας εκτιμηθεί, σε οποιονδήποτε λόγο και αν οφείλεται η αυξομείωση αυτή, ο Υπεργολάβος δεν δικαιούται να απαιτήσει μεταβολή των συμβατικών τιμών.

 1. Ο Υπεργoλάβoς υποχρεούται να εκτελέσει τις πραγματικές ποσότητες εργασιών, είτε αυξημένες, είτε μειωμένες σε σχέση με τις ποσότητες που έχει προβλέψει, με τις ίδιες τιμές μονάδας του Συμβατικού Τιμολογίου.
 2. Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει πριν και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Υπεργολαβίας τροποποιήσεις στις Συμβατικές Εργασίες και στα Συμβατικά Σχέδια, ή και συμπληρώσεις, ή και προσθήκες νέων εργασιών που δεν αναφέρονται στην Σύμβαση μεταβάλλοντας και τον αρχικό συμβατικό τύπο τους.

Αν οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν και εργασίες που δεν προβλέπονται από την Σύμβαση, ο Υπεργολάβος αμείβεται για τις εργασίες αυτές με τιμές μονάδας που θα καθορισθούν με Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών. Ο Υπεργολάβος δεν δικαιούται καμία απολύτως πρόσθετη αποζημίωση, ούτε έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την εκτέλεση των τροποποιουμένων σχεδίων.

 1. Ο Υπεργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί κάθε εργασία που τυχόν εμφανισθεί, έστω και μη προβλεπόμενη στη Σύμβαση, εφ όσον λάβει σχετική εντολή του Αναδόχου.

Μέχρι να καθοριστεί οριστικά, καθ οιονδήποτε τρόπο, η τιμή μονάδας, ο Υπεργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί κανονικά την νέα εργασία, όπως και τις υπόλοιπες, με εργολαβικό αντάλλαγμα που θα υπολογίζεται προσωρινά με την τιμή μονάδας που καθόρισε ο Ανάδοχος και που θα καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμβάσεως.

 1. Σε κάθε περίπτωση, που γίνουν τυχόν τροποποιήσεις των εργασιών που προβλέπονται στη Σύμβαση, ή οποιεσδήποτε συμπληρώσεις ή προσθήκες εργασιών, που δεν προβλέπονταν στην Σύμβαση, ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέσει τις νέες αυτές εργασίες, ή έργα στον Υπεργολάβο, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται αποζημίωση για την μη ανάθεση σ αυτόν εργασιών, που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση, ούτε για την μη εκτέλεση εργασιών της Σύμβασης που τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 20. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Εργασίες για τις οποίες, λόγω της φύσεώς τους, δεν είναι δυνατός ο κανονισμός νέων τιμών μονάδας, είναι δυνατόν να ανατεθούν απολογιστικά.

Η πληρωμή του Υπεργολάβου για τις εργασίες που εκτελούνται απολογιστικά, θα γίνεται βάσει κανονικών καταστάσεων ημερομισθίων και αξίας υλικών, που υπογράφονται από τον Υπεργολάβο, τον εκπρόσωπο του Αναδόχου και τους δικαιούχους των ποσών που αναγράφονται σε αυτές.

Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται καθημερινά στον Ανάδοχο.

 1. Αν η υποβολή τους καθυστερήσει πέραν των τριών ημερών ο Ανάδοχος δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή. Οι τιμές των ημερομισθίων και υλικών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από τις αγοραίες τιμές κατά την περίοδο εκτελέσεως των εργασιών.

Στις καταστάσεις των ημερομισθίων επισυνάπτεται απόδειξη πληρωμής των προς το ΙΚΑ υποχρεώσεων.

 1. Η απολογιστική εκτέλεση εργασιών δεν απαλλάσσει τον Υπεργολάβο από τις καθοριζόμενες με την παρούσα ευθύνες και υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 21. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ

 1. Στις συμβατικές τιμές μονάδας ή στην κατ αποκοπή τιμή, που καθορίζονται στο Τιμολόγιο, συμφωνείται ότι συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του Υπεργολάβου, οποιασδήποτε φύσεως, που απαιτούνται για την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνη με τους όρους της συμβάσεως εκτέλεση των εργασιών, καθώς και εκείνες που έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτή.
 2. Ο Υπεργολάβος δηλώνει ότι η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε βάσει προϋπολογισμού του, του οποίου την ακρίβεια και επάρκεια εγγυάται ρητά και ως εκ τούτου παραιτείται ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε, ακόμη και μελλοντικό, δικαίωμά του να ζητήσει οποιαδήποτε αύξηση του συμφωνηθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και από τους λόγους και σχετικά δικαιώματα που πηγάζουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 Α.Κ.
 3. Συμφωνείται ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει αναθεώρηση τιμών, ακόμη και αν τύχει να μεταβληθούν οι σημερινές οικονομικές συνθήκες, η αυξηθεί η αξία των πάσης φύσεως υλικών και η αμοιβή των ημερομισθίων και ασφαλιστικών εισφορών του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, των ανωτέρω αναφερομένων εντελώς ενδεικτικά, δεδομένου ότι ο Υπεργολάβος δηλώνει ανεπιφύλακτα, ότι έχει λάβει σχετική πρόνοια και ότι στις συμφωνηθείσες τιμές έχει συμπεριλάβει και ποσοστό το οποίο τον καλύπτει από τον κίνδυνο κάθε τυχόν ανατιμήσεως η απροβλέπτου κόστους από άλλη αιτία.

ΑΡΘΡΟ 22. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

 1. Απαγορεύεται στον Υπεργολάβο, με ποινή άμεσης εκπτώσεως, να εκχωρήσει άμεσα ή έμμεσα, μερικά ή ολικά την παρούσα Υπεργολαβία προς άλλο πρόσωπο ή Εταιρεία.
 2. Επίσης απαγορεύεται στον Υπεργολάβο η εκχώρηση της παρούσας σύμβασης ή οποιουδήποτε δικαιώματος πηγάζει από αυτή, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού ανταλλάγματος, ή η ενεχυρίαση τους προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του Εργοδότη.

Οποιαδήποτε εκχώρηση ή ενεχυρίαση, κατά παράβαση της προαναφερομένης απαγορεύσεως, είναι απολύτως άκυρη και ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεπάγεται για τον Εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΑΜΟΝΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 1. Κατά την υπογραφή της συμβάσεως, ο Υπεργολάβος υποχρεούται, με έγγραφη δήλωσή του, να γνωστοποιήσει στον Εργοδότη, τον τόπο της διαμονής του.

Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος του Υπεργολάβου απουσιάζει, ή αρνηθεί την παραλαβή εγγράφου, τούτο θα αποστέλλεται με συνημμένη επιστολή στην δηλωμένη διεύθυνση του Υπεργολάβου.

 1. Αν ο Υπεργολάβος αλλάξει διεύθυνση υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμέσως στον Εργοδότη, έναντι έγγραφης αποδείξεως, την νέα διεύθυνσή του, γιατί αλλιώς θεωρείται νόμιμη κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην αρχική διεύθυνση.
 2. Αν ο Υπεργολάβος δεν δηλώσει τον τόπο της διαμονής, τότε οποιαδήποτε κοινοποίηση εγγράφου γίνεται προς το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του έργου, οπότε και θεωρείται ως έγκυρη κοινοποίηση προς τον Υπεργολάβο από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

ΑΡΘΡΟ 24. ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

 1. Ο Υπεργολάβος έχει την ευθύνη της φυλάξεως των τμημάτων του έργου που εκτελεί, των υλικών που έχει εισκομίσει στο Εργοτάξιο και του εξοπλισμού του καθ όλο το χρονικό διάστημα από την εγκατάστασή του μέχρι της ημέρας παραλαβής των έργων.

Ο Εργοδότης σε όλο το χρονικό αυτό διάστημα, δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για απώλεια ή ζημιές των υλικών, ή του εξοπλισμού του Υπεργολάβου καθώς και για ζημιές που τυχόν προκληθούν στα τμήματα του Έργου που εκτελεί ο Υπεργολάος.

 1. Ο Υπεργολάβος έχει επίσης την ευθύνη της φυλάξεως των υλικών που τυχόν του παρέδωσε ο Εργοδότης.
 2. Απαγορεύεται αυστηρά, κατά τις μη εργάσιμες ώες, η είσοδος και η παραμονή στο εργοτάξιο, οποιουδήποτε προσώου, που δεν έχει πάρει ειδική άδεια από τον Εργοταξιάρχη.

ΑΡΘΡΟ 25. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 1. Ο Υπεργολάβος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Εργοταξιάρχη εγγράφως την περάτωση των εργασιών. Ο Εργoταξιάρχης, εφ όσον δεν υπάρχουν ημιτελείς εργασίες, ή κακοτεχνίες, ή ελλείψεις, οφείλει εντός 15 ημερών να συντάξει Πρακτικό Περαιώσεως Εργασιών. Αν υπάρχουν ελλείψεις, ή κακοτεχνίες ο Εργοταξιάρχης θα συντάξει το Πρακτικό, εφ όσον ο Υπεργολάβος προέβη στην συμπλήρωση, ή αποκατάστασή τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του.

Το Πρακτικό Περαιώσεως Εργασιών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν παραλαβή των εργασιών εκ μέρους του Εργοδότη, αποσκοπεί αποκλειστικά στον έλεγχο της τηρήσεως των συμβατικών προθεσμιών εκ μέρους του Υπεργολάβου και τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών σε περίπτωση τυχόν υπερβάσεώς τους.

 1. Μέσα σε εύλογο χρόνο από την σύνταξη του Πρακτικού Περαιώσεως, συντάσσεται από τον εκπρόσωπο του Εργοδότη η τελική επιμέτρηση των εργασιών, την οποία προσυπογράφει και ο Υπεργολάβος.

Κατά τις μετρήσεις για την σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως καλείται να παραστεί και ο Υπεργολάβος. Στην τελική επιμέτρηση αναγράφονται οι πραγματικές ποσότητες των διαφόρων εργασιών που εκτέλεσε ο Υπεργολάβος.

Στην περίπτωση που ο Υπεργολάβος διαφωνεί για κάποια ποσότητα ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου περί επιλύσεως διαφωνιών.

 1. Η προσωρινή παραλαβή του έργου, διενεργείται οπωσδήποτε μετά την έκδοση των Πρακτικών Περαιώσεως, της τελικής επιμετρήσεως των εργασιών και της παραλαβής του έργου από την Τεχνική Διεύθυνση της Νομαρχίας και του Νοσοκομείου.
 2. Κατά την προσωρινή παραλαβή ελέγχεται η Τελική Επιμέτρηση και οι εκτελεσθείσες εργασίες, εάν αυτές εκτελέσθηκαν από τον Υπεργολάβο σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του, εάν παρέδωσε ο Υπεργολάβος τα Κατασκευαστικά Σχέδια της Υπεργολαβίας, διενεργείται κατά το εφικτό ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και τέλος συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο προσυπογράφει ο Υπεργολάβος.

Αν υπάρχουν ελλείψεις, ή κακοτεχνίες τάσσεται στον Υπεργολάβο εύλογη προθεσμία για την συμπλήρωση η επιδιόρθωσή τους.

Αν ο Υπεργολάβος αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ή το υπογράψει με επιφύλαξη ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου περί επιλύσεως διαφορών.

Αν ο Υπεργολάβος δεν εμφανισθεί, καίτοι είχε κληθεί, κατά την ημέρα που έχει ορισθεί για την παραλαβή, το έργο παραλαμβάνεται και κοινοποιείται στον Υπεργολάβο το πρωτόκολλο το οποίο συντάσσεται.

 1. Ο Υπεργολάβος δύναται με επιστολή του προς τον Ανάδοχο έγκαιρα να ζητήσει τη σύσταση Επιτροπής Παραλαβής.
 2. Η χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο του Έργου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραλαβή των εργασιών που έχουν εκτελεστεί σ αυτό.
 3. Κατά το μεταξύ της προσωρινής και οριστικής παραλαβής διάστημα, ο Υπεργολάβος έχει υποχρέωση συντηρήσεως του Έργου που εξετέλεσε, επανορθώνοντας οποιεσδήποτε τυχόν ζημίες, ή φθορές, που προέρχονται από κακή κατασκευή, εκτός από τις φθορές που οφείλονται σε συνήθη χρήση.

Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της σχετικής ταχθείσας προθεσμίας, οφείλει να συμπληρώσει ή επισκευάσει τις ελλείψεις, ή κακοτεχνίες, οι οποίες μνημονεύονται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

Σε περίπτωση αρνήσεως του Υπεργολάβου, ο Ανάδοχος εκτελεί όλες τις προαναφερθείσες εργασίες εις βάρος και για λογαριασμό του Υπεργολάβου, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τις εγγυήσεις που εξακολουθεί να κρατά εις χείρας του.

 1. Η οριστική παραλαβή διενεργείται μετά την προσωρινή παραλαβή. Κατά την οριστική παραλαβή εξετάζεται η ποιοτική κατάσταση του 'Έργου, η συντήρησή του και η υλοποίηση των παρατηρήσεων που τυχόν είχαν αναγραφεί στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

Αν διαπιστωθούν ελλείψεις αναβάλλεται η σύνταξη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τάσσεται εύλογη προθεσμία στον Υπεργολάβο για συμπλήρωσή τους. Η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας αυτής δεν συνεπάγεται ότι έγινε αυτοδίκαιη οριστική παραλαβή των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 26. ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ

 1. Εντός ενενήντα ημερών (90) από την περαίωση των εργασιών και εφ όσον έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δοκιμές, έχουν παραδοθεί όλα τα πιστοποιητικά για τη καλή λειτουργία των δικτύων και του εξοπλισμού των ιατρικών αερίων και εφ όσον έχει παραλάβει η Τεχνική Διεύθυνση της Νομαρχίας και του Νοσοκομείου και έχει γίνει προσωρινή παραλαβή του έργου και έχει συνταχθεί και γίνει αποδεκτό το σχετικό πρωτόκολλο, συντάσσεται τελικός λογαριασμός, και επιστρέφεται στον Υπεργολάβο η εγγύηση για την καλή και πιστή εφαρμογή και εκτέλεση του Έργου.
 2. Μετά την σύνταξη του τελικού εξοφλητικού λογαριασμού και την προσκόμιση βεβαιώσεως ότι έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις του Υπεργολάβου προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αναφορικά με το έργο και μετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την σύνταξη και αποδοχή του σχετικού πρωτοκόλλου, επιστρέφονται οι κρατήσεις από τους εκάστοτε λογαριασμούς για εγγύηση για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.
 3. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή του τελικού εξοφλητικού λογαριασμού από τον Υπεργολάβο αποκλείει οποιαδήποτε μεταγενέστερη έγερση απαιτήσεών του.
 4. Αν κατά την σύνταξη του τελικού λογαριασμού προκύψουν διαφωνίες μεταξύ Εργοδότη και Υπεργολαβου, ο τελευταίος πληρώνεται το ποσό του τελικού λογαριασμού σύμφωνα με τις απόψεις του Αναδόχου και για το υπόλοιπο εφαρμόζεται το άρθρο περί επιλύσεως διαφορών. Για τις αντιρρήσεις, ή αξιώσεις του αυτές, ο Υπεργολάβος πρέπει να επιφυλαχθεί εγγράφως προ της πληρωμής του τελικού λογαριασμού.
 5. Εάν ο τελικός λογαριασμός αποβεί αρνητικός σε βάρος του Υπεργολάβου, ο Yπεργoλάβoς υποχρεούται να εξοφλήσει ολοσχερώς την προκύπτουσα διαφορά, αλλιώς ο Ανάδοχος δικαιούται να παρακρατήσει το ποσό της διαφοράς από τις κρατήσεις καλής εκτελέσεως που εξακολουθεί να κρατάει.

ΑΡΘΡΟ 27. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 1. Αν υπάρξει διακοπή εργασιών οφειλόμενη σε εντολή των Αρχών, ή σε γενική απεργία, ή σε γεγονός που συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, ή σε εντολή του Αναδόχου, ο Yπεργoλάβoς δεν δικαιούται κανενός είδους αποζημίωση για όσο χρόνο διήρκεσε η διακοπή, δικαιούται όμως ισόχρονη παράταση των προθεσμιών.
 2. Αν η διακοπή διαρκέσει πέραν των δύο (2) μηνών, ο Υπεργολάβος έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση, χωρίς εκ του λόγου αυτού να δημιουργείται δικαίωμα για αποζημίωσή του από οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 28. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

 1. Κάθε παράβαση των όρων του παρόντος Συμφωνητικού από τον Υπεργολάβο, δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να τον κηρύξει έκπτωτο με απλή δήλωση του.
 2. Με την κήρυξη της εκπτώσεως του Υπεργολάβου, καταπίπτουν αμέσως υπέρ του Εργοδότη, ως ποινική ρήτρα, οι πάσης φύσεως κρατήσεις που έχουν γίνει και η εγγύηση καλής εκτελέσεως.
 3. Επί πλέον ο Εργοδότης δικαιούται να επιδιώξει την αποζημίωσή του για κάθε θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση ζημία την οποία υπέστη από την αντισυμβατική συμπεριφορά του Υπεργολάβου και την μη εκπλήρωση των όρων της παρούσας Σύμβασης.
 4. Μετά την κήρυξη της εκπτώσεως ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να προβεί σε εκτέλεση των εργασιών με δαπάνη και για λογαριασμό του Υπεργολάβου, σύμφωνα με τους όρους της επόμενης παραγράφου.

Επίσης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να διατάξει τον Υπεργολάβο να απομακρύνει από το Εργοτάξιο, εντός ορισμένης προθεσμίας, όλα τα υλικά και τον εξοπλισμό του.

Στην τελευταία περίπτωση ο Υπεργολάβος υποχρεούται να συμμορφωθεί εντός της καθορισθείσης προθεσμίας, άλλως χορηγεί από τώρα με το παρόν  ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ανάδοχο να τα απομακρύνει αυτός, με έξοδα του Υπεργολάβου, και χωρίς υποχρέωση φύλαξής τους μετά την απομάκρυνση.

 1. Επίσης δικαιούται ο Ανάδοχος να απαγορεύσει την είσοδο στο Εργοτάξιο του Υπεργολάβου καθώς και κάθε άλλου προσώπου που έχει σχέση με την Υπεργολαβία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 29. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

 1. Η έναρξη εκτελέσεως των εργασιών με δαπάνη και για λογαριασμό του Υπεργολάβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο γνωστοποιείται σ αυτόν με απλή δήλωση του Αναδόχου.
 2. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα στην περίπτωση εκτελέσεως με δαπάνη και για λογαριασμό του Υπεργολάβου, είτε

α) να εκτελέσει τις εργασίες, δεσμεύοντας μέχρι τέλους των εργασιών, τον εξοπλισμό ή και το προσωπικό του Υπεργολάβου, χωρίς εξ αυτού του λόγου να δημιουργείται δικαίωμα αποζημιώσεως του Υπεργολάβου, είτε

β) να εκτελέσει τις εργασίες που αποτελούν αντικείμενο της Υπεργολαβίας, με αυτεπιστασία, ή με νέα Υπεργολαβία.

 1. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προβεί σε εκτέλεση των εργασιών με δαπάνη και για λογαριασμό του Υπεργολάβου, δεν υποχρεούται σε κανενός είδους λογοδοσία για τον τρόπο εκτέλεσης και το κόστος των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 30. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

 1. Ο Ανάδοχος δικαιούται ακόμη και πριν την προσωρινή παραλαβή των 'Εργων, να πάρει στην κατοχή του, ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε αποπερατωθέν εν όλο ή εν μέρει τμήμα τους, χωρίς το δικαίωμα τούτο να δύναται να θεωρηθεί σαν παραλαβή του Έργου, ή τμήματός του με την έννοια της προσωρινής ή οριστικής παραλαβής.
 2. Προκειμένου τμήμα του Έργου να παραληφθεί προς χρήση πριν την προσωρινή παραλαβή, συντάσσεται πρακτικό μεταξύ του παραδίδοντος Υπεργολάβου και του εκπροσώπου του χρησάμενου, στο οποίο αναφέρεται η κατάσταση του προς χρήση έργου.
 3. Αν ο Υπεργολάβος κληθεί και δεν παρουσιαστεί, το πρακτικό συντάσσεται σε απουσία του και του κοινοποιείται.

ΑΡΘΡΟ 31. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

 1. Ο Υπεργολάβος πριν την προσωρινή παραλαβή υποχρεούται να έχει αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία προξενήθηκε από τον ίδιο, το προσωπικό του ή τα μηχανήματά του, κατά την διάρκεια ή συνεπεία των εργασιών της Υπεργολαβίας που ανέλαβε, ανεξάρτητα αν η ζημία επήλθε στην περιουσία του Αναδόχου, άλλων Υπεργολάβων ή τρίτων.
 2. Σε περίπτωση που ο Υπεργολάβος αθετήσει την υποχρέωσή του αυτή, ο Aνάδoχoς έχει τη διακριτική ευχέρεια, είτε να καθυστερήσει την προσωρινή παραλαβή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών αυτών, είτε να προχωρήσει στην προσωρινή ή και οριστική παραλαβή των εργασιών, παρακρατώντας από τον Υπεργολάβο την πλήρη δαπάνη για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών.

Η παρακράτηση μπορεί να γίνει, είτε από οποιοδήποτε ποσό εξακολουθεί να οφείλει στον Υπεργολάβο, είτε από τις εγγυήσεις ή κρατήσεις καλής εκτελέσεως που εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια του.

ΑΡΘΡΟ 32. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Σε περίπτωση θανάτου, πτωχεύσεως, λύσεως ή θέσεως υπό αναγκαστική διαχείριση πιστωτών του Υπεργολάβου, ο Ανάδοχος δικαιούται να προβεί σε μονομερή καταγγελία της συμβάσεως.

Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται μόνο Τελική Επιμέτρηση και Τελικός Λογαριασμός.

ΑΡΘΡΟ 33. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 1. Για κάθε διαφωνία, ή διαφορά σχετική με την παρούσα Υπεργολαβία θα γίνεται προσπάθεια φιλικής επιλύσεώς της μεταξύ των συμβαλλομένων.
 2. Συμφωνείται ρητά ότι εφ όσον δεν κατέστη δυνατή η φιλική διευθέτησή τους, κάθε διαφορά ή διαφωνία σχετική με την ερμηνεία ή εκτέλεση της Σύμβασης Υπεργολαβίας θα επιλύεται από διαιτησία υπό την εποπτεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η απόφασή του οποίου θα είναι αμετάκλητη και άμεσα εκτελεστή.
 3. Συμφωνείται ρητά ότι σε κάθε περίπτωση τα Πολιτικά Δικαστήρια των Αθηνών καθίστανται αρμόδια ακόμη και κατά παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ              Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ