Υπόδειγμα συμφωνητικού εργολάβου με υπεργολάβο τεχνικού έργου.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα στις …….μεταξύ των συμβαλλόμενων :

εης στο …..εδρεύουσας Εταιρείας ….που εκπροσωπείται νόμιμα από τον…. καλούμενης στο εξής «Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και

Της εδρεύουσας στη ………………….που εκπροσωπείται νόμιμα από τον …εξής  «Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ» συνεφωνήθησαν και εγένοντο αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :

Η εταιρεία ………έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου από την ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία…με βάση το με αριθμό θεώρησης ………..ιδιωτικό συμφωνητικό Υπεργολαβίας.

Η πρώτη των συμβαλλομένων …………….(ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ) αναθέτει στην δεύτερη (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ) και αυτή αναλαμβάνει την κατασκευή των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι (Προϋπολογισμός Υπεργολάβου) το οποίο είναι αναπόσπαστο στοιχείο του παρόντος, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

Η εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου όπως περιγράφονται στην σύμβαση με το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών    Εφαρμογών & Μηχανικού  Εξοπλισμού (Δ13) και στα  λοιπά  συμβατικά τεύχη εις ότι αφορά ΜΟΝΟ τις αναλαμβανόμενες προς εκτέλεση εργασίες του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ήδη, βάσει των ως άνω δεδομένων, ο Εργοδότης αναθέτει με το παρόν στον Υπεργολάβο τις κατωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενες εργασίες τις οποίες ο Υπεργολάβος αναλαμβάνει να εκτελέσει κατά τρόπο που να ικανοποιεί απόλυτα τον Εργοδότη και τον επιβλέποντα μηχανικό του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ υπό τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και συμφωνίες.

ΑΡΘΡΟ 1 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση αφορά την κατασκευή των …εγκαταστάσεων της …………..του κτιρίου εξυπηρέτησης της ……σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τα συμβατικά τεύχη.

ΑΡΘΡΟ ΙΙ . ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, μεταξύ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ  και του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  Διεύθυνση …….τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και της παρούσας σύμβασης.

Ο Υπεργολάβος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Εργοδότη και του επιβλέποντα Μηχανικού του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ευθυνόμενος πλήρως για οποιαδήποτε παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Οι εργασίες και οι αντίστοιχες τιμές μονάδος που θα εκτελέσει ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι (Προϋπολογισμός Υπεργολάβου).

Επισημαίνεται ότι ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα εκτελέσει όλες τις εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη χωρίς  να προκαλέσει φθορά στα μηχανήματα, εξοπλισμό και υλικά που θα τοποθετήσει (είτε αυτά που θα του προσκομίσει ο ανάδοχός είτε εκείνα που θα αγοράσει ο ίδιος) και γενικότερα στις λοιπές εγκαταστάσεις της σήραγγας. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρυνθεί το κόστος των ζημιών.

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

Στις τιμές μονάδος του ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ περιλαμβάνονται όλες εν γένει οι πάσης φύσεως δαπάνες του ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ  του παρόντος.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται :

H μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων μηχανημάτων και εργαλείων.

Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας, αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή, (αποζημίωση λόγω καταγγελίας συμβάσεως εργασίας κ.λ.π.) του εργατοτεχνικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως εισφορών προς τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και προς το Ελληνικό Δημόσιο .

Η μεταφορά του προσωπικού εις τον και από τον τόπο του έργου .

Κάθε επιβάρυνση, γενικά, του προσωπικού του υπεργολάβου.

Οι πάσης φύσεως δαπάνες για μηχανήματα (αποσβέσεις , μισθώματα, καύσιμα , λιπαντικά, φθορές κ.λ.π., ανυψωτικά μηχανήματα, γερανοί, ικριώματα, εργαλεία, ξυλεία κ.λ.π.)

Το όφελος του υπεργολάβου και τα γενικά του έξοδα και εν γένει κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Τον Υπεργολάβο  επίσης βαρύνουν οι δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου, από τα άχρηστα υλικά και η αποκατάσταση πιθανών ζημιών που τα εργαλεία ή τα μηχανήματα ή το προσωπικό του προξενήσουν.

Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δηλώνει ότι επισκέφθηκε τον τόπο που πρόκειται να εκτελέσει το έργο, τον εξέτασε επισταμένως, διαπίστωσε τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν στο μέρος που πρέπει να εκτελεστεί το έργο και δηλώνει ότι τον βρήκε απολύτως κατάλληλο για την αναλαμβανόμενη εκτέλεση του παραιτούμενος από κάθε επιφύλαξη.  Επίσης ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το ειδικευμένο προσωπικό για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών σύμφωνα τους όρους και συμβατικά τεύχη.

Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ δηλώνει ότι γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου πρέπει να εκτελεστούν όλες οι ανωτέρω εργασίες, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος συμφωνητικού και το οποίο προκύπτει από την Σύμβαση Ανάθεσης του έργου.

Οι τιμές μονάδος των εργασιών του παρόντος παραμένουν σταθερές στο πρώτο έτος της υπεργολαβίας, και θα αναθεωρηθούν σε ποσοστό ανάλογο του μέσου επίσημου πληθωρισμού, για κάθε επόμενο έτος, ο δε υπεργολάβος ρητά εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού των τιμών μονάδας τον οποίο ο ίδιος μελέτησε και συνέταξε παραιτούμενος του δικαιώματος να ζητήσει αύξηση της αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το συνολικό συμφωνηθέν εργολαβικό τίμημα διαμορφώνεται στο ενδεικτικό ποσό των ευρώ

Επισημαίνεται ότι ο παραπάνω προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και ο πραγματικός θα προκύψει μετά  από ακριβείς επιμετρήσεις, και με την βοήθεια των τιμών μονάδος όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (Προϋπολογισμός Υπεργολάβου) του παρόντος συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο Υπεργολάβος οφείλει να κάνει έναρξη των εργασιών στις …….μόλις του δοθεί η σχετική εντολή από τον εργοταξιάρχη, έχοντας προβλέψει να έχει προσκομίσει έγκαιρα στο εργοτάξιο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό.

 Παρερχομένης της……ο Υπεργολάβος θεωρείται έκπτωτος και το παρόν  συμφωνητικό άκυρο και ως ουδέποτε γενόμενο.     

Ο Υπεργολάβος οφείλει να ολοκληρώσει τις εργασίες  εντός των συμβατικών ημερομηνιών του αναδόχου.

Εάν περάσει την παραπάνω προθεσμία χωρίς να έχει περατωθεί το έργο από υπαιτιότητα του Υπεργολάβου, επιβάλλεται εις βάρος του ποινική ρήτρα διακόσια ευρώ (200,00) ημερησίως. Συγχρόνως ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να συνεχίσει το έργο με άλλον Υπεργολάβο.

Ο Εργοδότης οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αναθέσει μέρος ή όλο το αντικείμενο των προσφερομένων εργασιών σε άλλο Υπεργολάβο έπειτα από έγγραφο προς τον Υπεργολάβο.

Εάν τελικά ο Υπεργολάβος αποδειχθεί μη αποδοτικός σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου ο εργολάβος έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο και να λύσει το υπεργολαβικό συμφωνητικό μαζί του χωρίς να έχει αξίωση για αποζημίωση.

Στο έργο θα κρατείται καθημερινά ημερολόγιο που θα αναγράφονται οι εργασίες που εκτελούνται.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Με την υπογραφή του συμφωνητικού ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα λάβει προκαταβολή…..

Στο τέλος του μήνα ο Υπεργολάβος θα συντάξει και θα υποβάλλει στον εργοδότη επιμέτρηση των εργασιών που πραγματικά έχει εκτελέσει. Η ως άνω επιμέτρηση θα είναι πλήρης, αναλυτική και απολύτως σύμφωνη προς τα οριζόμενα σχετικά συμβατικά τεύχη.

Ο Εργοδότης  θα ελέγξει την εν λόγω επιμέτρηση (εντός 10 ημερών) και εφόσον  είναι ακριβής θα αφαίρεση τα ακόλουθα ποσά :

Ποσοστό 3% από το συνολικό λαβείν του Υπεργολάβου επί του προ ΦΠΑ ποσού για προκαταβολή φόρου εισοδήματος του, το οποίο ποσοστό αποδίδεται στο δημόσιο.

10% κράτηση επί του συνολικού ποσού της πιστοποίησης ως εγγύηση για την πιστή εφαρμογή του παρόντος (εγγύηση καλής εκτέλεσης).

Την προκαταβολή

Το απομένον μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω κρατήσεων ποσό θα καταβάλλεται  στον Υπεργολάβο στο τελευταίο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης του τιμολογίου με επιταγή ……ημερών.

Προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε μιας πιστοποίησης είναι η προσκόμιση από τον Υπεργολάβο στον Εργοδότη :

α) Ισόποσου τιμολογίου το οποίο θα προσαυξάνεται με το αναλογούντα Φ.Π.Α. , ο οποίος θα βαρύνει τον Εργοδότη.

β) Φωτοαντιγράφων αποδείξεων ή καταστάσεων που να αποδεικνύουν την εξόφληση των αποδοχών του χρησιμοποιηθέντος  προσωπικού με σχετική δήλωση του Υπεργολάβου και

γ) Εάν ο Υπεργολάβος χρησιμοποιεί άλλους ( τρίτους ως προς αυτόν ) υπεργολάβους , υποχρεούται να προσκομίσει φωτοαντίγραφα αποδείξεων του χρησιμοποιηθέντος από αυτούς προσωπικού με σχετική δήλωση Ν. 1599/86 του (τρίτου υπεργολάβου).

Μέρος των εργασιών που έχουν εκτελεστεί από τον Εργολάβο δεν επιμετρούνται.

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Ο Υπεργολάβος υποχρεούται :

1) Να οργανώνει τα συνεργεία  του κατά τρόπο που να μην παρενοχλεί ή δυσχεραίνει τις εργασίες άλλων υπεργολάβων ή του Εργοδότη και να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις περί εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περί ικριωμάτων, περί ημερών και ωρών εργασίας κλπ. καθόσον είναι μόνο υπεύθυνος για κάθε σχετική παράβαση .

2) Να έχει κάθε ευθύνη πληρωμής προστίμων ή αποζημιώσεων σε περίπτωση ατυχήματος για το προσωπικό που θα διαθέσει στην εκτέλεση του έργου, ως και κάθε αστική ή ποινική ευθύνη, που προκύπτουν αμέσως  ή εμμέσως από την εκτέλεση του έργου του καθώς και κάθε απαίτηση του προσωπικού του βάσει των άρθρων 657-658 Α.Κ.

3)Όλο το χρησιμοποιούμενο από τον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ προσωπικό πρέπει να είναι ασφαλισμένο στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς για τους οποίους είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, κύρια ή επικουρική και σε περίπτωση που απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό θα προσκομίζεται, προς οποιαδήποτε ανάληψη εργασίας του, η αντίστοιχη άδεια εργασίας (του προσωπικού).

Η δαπάνη ασφαλίσεως του προσωπικού του βαρύνει τον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ.

4) Αν για οποιοδήποτε λόγο αναγόμενο στην ασφάλιση του προσωπικού του ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ επιβαρυνθεί ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ οποιαδήποτε ποσά, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, τότε ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα καταβάλλει αμέσως και απροφάσιστα την οποιανδήποτε επιβάρυνση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ο οποίος πάντως ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ σε περίπτωση μη πληρωμής, μπορεί να παρακρατήσει τα σχετικά ποσά από τον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ. Αν συντρέχει περίπτωση, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα ειδοποιεί τον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ και αυτός θα αναλαμβάνει όλες τις σχετικές δικαστικές ή εξώδικες προς το ΙΚΑ ή άλλους οργανισμούς ενέργειες και δαπάνες. Σε περίπτωση που καταβληθεί οποιαδήποτε ποσό από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ θα πρέπει να καταβάλλετε άμεσα και απροφάσιστα στους ανωτέρω από τον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ. 

5) Να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου εκτελεί τις εργασίες του και να αποκρίνει τα άχρηστα υλικά και απορρίμματα.

6) Να εκδίδει τα αναγκαία φορολογικά στοιχεία για τις διακινήσεις των μηχανημάτων από και προς το εργοτάξιο.

7) Τα υλικά που θα προσκομίσει ο Υπεργολάβος για τη κατασκευή των εργασιών που περιγράφονται στο άρθρο ΙΙΙ του παρόντος, θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητάς τους και θα είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές. 

8) Να  εκδόσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά για ηλεκτροδοτήσεις

9) Να  τηρεί τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις απαιτήσεις του Κύριου του Έργου τις υποδείξεις της ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτους από υπαιτιότητά του. Είναι υπεύθυνος για την παροχή μέσων Ατομικής Προστασίας στο προσωπικό του. Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ υποχρεούται να τηρεί τις προβλέψεις του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας του Έργου και της Ελληνικής Νομοθεσίας και θα υπακούει στις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας και Υγείας του Έργου επί ποινή.

10) Να εκτελεί το Έργο μόνο με έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό, επαρκές σε αριθμό για τις  ανάγκες του έργου, το οποίο θα επιλεγεί αυτός με δική του ευθύνη.

11) Έναντι του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του ανατεθειμένου σ’ αυτούς έργου στην ακριβή τήρηση όλων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, όπως επίσης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα και πλήρως όλες τις πάσης φύσεως νόμιμες ή συμβατικές αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.

12) Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ευθύνεται για κάθε ζημία που προκαλείται  στην       ΕΡΓΟΛΑΒΟ από δόλο ή αμέλεια.

13) Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλα τα εργαλεία και ο εξοπλισμός για την κατασκευή καθώς και οι προσωρινές εγκαταστάσεις και τα τεχνικά μέσα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση των ανατεθειμένων εργασιών και παρέχονται από αυτόν είναι σε ασφαλή, καλή και χωρίς ελαττώματα κατάσταση και σε κατάσταση που επιτρέπει να εκτελούν τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζονται.

14) Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες τρίτων ή και σε κινητά, καθώς επίσης και για ατυχήματα, εργατικά και άλλα για τα οποία καλείται ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ να αποζημιώσει τρίτους, εφ’ όσον οι ζημίες προέρχονται από την εκτέλεση των φυσικών μερών του ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.

15) Ο Υπεργολάβος θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφάλεια και φύλαξη των δικών του ή υπ’ αυτού ενοικιασθέντων μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών, κλπ που θα χρησιμοποιεί στο εκτελούμενο έργο.

16) Ο Υπεργολάβος θα προσκομίσει στο εργοτάξιο μηχανήματα μόνο ύστερα από έγκριση του εργοταξιάρχη.

17) Ο Υπεργολάβος είναι υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων (σύμφωνα με την νομοθεσία) που θα κατασκευάσει και υποχρεούται μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ να επισκευάζει τυχόν βλάβες ή δυσλειτουργίες των εγκαταστάσεων αυτών που πιθανόν προκύψουν, οι οποίες αυτές αποδειχθούν ότι οφείλονται σε δική του ευθύνη κατά την εγκατάσταση, χωρίς να ζητήσει επιπλέον αποζημίωση.

18) Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα προβεί με δαπάνες του στην σύνταξη των τελικών σχεδίων ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ του όλου αντικειμένου, από πιθανές  τροποποιήσεις συνοδευόμενα από τεχνική περιγραφή των   και τις προδιαγραφές του έργου. Τα ως άνω σχέδια ως κατασκευάστηκε , με τις ενδεχόμενες μικροδιορθώσεις, υπόκεινται στην τελική έγκριση του Κυρίου του Έργου.  Τα σχέδια περιλαμβάνουν όλο το αντικείμενο του  συμφωνητικού και θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή .

19) Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου . Τα τεχνικά φυλλάδια των οποίων θα παραδωθούν στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση στην υπηρεσία . Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία ζητηθούν από την υπηρεσία . Σε περίπτωση απόρριψης κάποιου από τα υλικά ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει νέα τεχνικά φυλλάδια νέου υλικού για έγκριση χωρίς να μεταβληθεί το συμφωνηθέν αντίτιμο για το συγκεκριμένο υλικό.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

Η οριστική παραλαβή του έργου :

Θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο Υπεργολάβος έχει παραδώσει απόλυτα καθαρούς τους χώρους των εργασιών του και έχει απομακρύνει από το εργοτάξιο τα μηχανήματα και εργαλεία του.

Αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές σωστής και ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων και θα αποδεικνύεται με βεβαίωση που υπογράφεται από τον Εργοταξιάρχη και τον Υπεργολάβο.

Μετά την οριστική ως άνω παραλαβή των εργασιών ο εργοδότης υποχρεούται μέσα σε 30 ημέρες να επιστρέψει στον Υπεργολάβο την εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Εργοδότης διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα του ελέγχου της εργασίας που εκτελεί ο Υπεργολάβος, από άποψη ποιότητας, ακρίβειας εφαρμογής κλπ., ο δε Υπεργολάβος υποχρεούται στην άμεση αποξήλωση και ανακατασκευή των κακότεχνων τμημάτων του έργου εφ' όσον του δοθεί σχετική εντολή από τον Εργοδότη.

Εάν ο Υπεργολάβος δεν αποξηλώσει, ανακατασκευάσει το, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, τμήμα του ΄Εργου που απορρίφθηκε καθώς και τα υλικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην απομάκρυνση, ανακατασκευή του τμήματος αυτού και όλες οι δαπάνες που θα προκύψουν θα είναι σε βάρος και για λογαριασμό του Υπεργολάβου. Ο Εργοδότης μπορεί να διατάξει την διακοπή οποιουδήποτε τμήματος του ΄Εργου, στο οποίο διαπιστώνεται ελαττωματική εκτέλεση, ή για το οποίο χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλα μέσα. Ο Υπεργολάβος δεν μπορεί να συνεχίσει το ΄Εργο που έχει διακοπεί, μέχρι να εκτελέσει τις απαιτούμενες αλλαγές.

Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης, κατά την απόλυτη κρίση του, να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του Υπεργολάβου.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και κατά την απόλυτη κρίση του Εργοδότη. Μπορεί αφ' ενός να μειωθεί με την κατάργηση ορισμένων εργασιών ή την ανάθεση εργασιών σε άλλο υπεργολάβο χωρίς να απορρέει απ' αυτό καμιά υποχρέωση αποζημίωσης, αφ' ετέρου να αυξηθεί το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών με νέες εντολές.

Ο Υπεργολάβος υποχρεούται να προβαίνει στην εκτέλεση κάθε νέας εργασίας που δεν προβλέπεται στο τιμολόγιο αλλά που τυχόν θα εμφανιστεί, εφ' όσον λάβει σχετική έγγραφη εντολή από τον εργοδότη. Η τιμή μονάδας της νέας αυτής εργασίας θα καθορίζεται από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Υπεργολάβου.

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΦΟΡΑ

α)Οποιαδήποτε δέσμευση του Εργοδότη έναντι του Υπεργολάβου θα αναγνωρίζεται μόνο με γραπτή εντολή του Εργοδότη ή του εκπροσώπου του στο έργο προς τον Υπεργολάβο.

β)Ο Υπεργολάβος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει σε άλλον τα εκ του παρόντος δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

γ)Ο Υπεργολάβος δηλώνει ότι μόνιμη διεύθυνσή του είναι στην ……..όπου ο Εργοδότης μπορεί να του κοινοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο.

δ)Για κάθε διαφορά εκ του παρόντος αποκλειστικώς καθ όλη αρμόδια τυγχάνουν τα Δικαστήρια Αθηνών.

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν σε τέσσερα (4) αντίγραφα, έλαβαν από ένα αντίγραφο ο καθένας από τους συμβαλλομένους και δύο θα κατατεθούν στην αρμόδια ΔΟΥ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για    τον    Εργοδότη                Ο   Υπεργολάβος