Συγχώνευση ανώνυμης εταιρείας με απορρόφηση είναι εκείνη με την οποία μία ή περισσότερες εταιρείες (απορροφούμενες), οι οποίες λύνονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία (απορροφούσα) το σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό (άρθρα 68 παρ. 1 και 2 και 75 παρ. 1 και 2 ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», όπως το πρώτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 π.δ 498/1987 και το δεύτερο προστέθηκε με το άρθρο 12 του ίδιου π.δ).

Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, η απορροφούσα εταιρία υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των απορροφουμένων εταιριών (η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή).

Οι απορροφούμενες εταιρίες παύουν να υπάρχουν και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα εταιρία, ή κατ΄ αυτής, χωρίς καμιά ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βίαιη διακοπή της δίκης, ούτε να απαιτείται δήλωση επανάληψής τους ( ΕφΠειρ 615/2008).

Επί δικών, που έχουν αρχίσει με συμμετοχή της απορροφουμένης εταιρίας, νομιμοποιείται ενεργητικώς, αλλά και παθητικώς, για τη συνέχιση των δικών αυτών, π.χ για την άσκηση έφεσης, μόνο η απορροφούσα εταιρία, αφού η απορροφηθείσα έχει παύσει να υπάρχει ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και επομένως δεν έχει ικανότητα να είναι διάδικος (ΑΠ 568/2005).

Οι εκκρεμείς συμβάσεις μεταξύ τρίτων και της συγχωνευομένης με απορρόφηση εταιρείας δεν καταργούνται, αλλά συνεχίζεται η εκτέλεσή τους με τους ίδιους συμβατικούς κανόνες δέσμευσης των μερών, όπως και προηγούμενα, μεταξύ των τρίτων και της απορροφούσας εταιρίας, σαν να μην είχε μεσολαβήσει η συγχώνευση.

Η συμβατική θέση του αντισυμβληθέντος τρίτου δεν χειροτερεύει, ούτε βελτιώνεται. Η υπογραφείσα σύμβαση ισχύει στο ίδιο μέτρο και με τους ίδιους όρους έναντι της συγχωνεύσασας εταιρίας (Α.Π. 1181/2004).