Κατά το άρθρο 69 ΑΚ, που έχει εφαρμογή και στις ανώνυμες εταιρείες, ελλείψει σχετικής ρύθμισης στον ν. 2190/1920, καθένας που διαθέτει έννομο συμφέρον έχει δικαίωμα να προκαλέσει τον δικαστικό διορισμό προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις.

α) αν λείπουν τα πρόσωπα, που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου και

β) αν τα συμφέροντα τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου.

Η διάταξη αυτή ισχύει και για το διοικητικό συμβούλιο πτωχεύσασας ανώνυμης εταιρίας, με την έννοια ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει τον μεταβατικό διορισμό μελών του διοικητικού της συμβουλίου στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις.

Λόγο διορισμού συνιστά μόνο η έλλειψη διοίκησης,  χωρίς να απαιτείται να συντρέχει και επείγουσα περίπτωση (ΑΠ 914/2010).