Σύμφωνα με το άρθρο 858 ΑΚ ο εγγυητής, εφ όσον ικανοποίησε το δανειστή και έχει δικαίωμα αναγωγής εναντίον του πρωτοφειλέτη, υποκαθίσταται στα δικαιώματα του δανειστή.

Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για να υπάρξει υποκατάσταση του εγγυητή στα δικαιώματα του δανειστή, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις.

α ) ο εγγυητής να ικανοποίησε τον δανειστή. Πριν από την ικανοποίηση του δανειστή δεν υπάρχουν τα αναγκαία περιστατικά για τη γέννηση του δικαιώματος της υποκατάστασης κι έτσι αυτό δεν είναι γεννημένο.

β) ο εγγυητής να έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη. Το δικαίωμα αυτό πηγάζει από τη μεταξύ τους έννομη σχέση. Η σχέση αυτή μπορεί να είναι εντολή, διοίκηση αλλοτρίων, εταιρία, παραγγελία, μίσθωση έργου, κλπ.

Σημείωση

Το δικαίωμα αναγωγής δεν δίνεται πάντοτε στον εγγυητή, αλλά μόνον εφ όσον αυτός συνδέεται με τον πρωτοφειλέτη με κάποια ιδιαίτερη σχέση που το δικαιολογεί. Συνεπώς ο εγγυητής, και αν ακόμη ικανοποίησε το δανειστή, δεν μπορεί να στραφεί κατά του πρωτοφειλέτη, αν δεν έχει δικαίωμα αναγωγής εναντίον αυτού, το οποίο πηγάζει από την μεταξύ αυτών (εγγυητή και πρωτοφειλέτη) έννομη σχέση (ΕφΘεσ 2393/1997, ΕφΘεσ 251/2000).

Σημείωση

Τέτοια έννομη σχέση, η οποία παρέχει δικαίωμα αναγωγής στον εγγυητή μπορεί να είναι η σύμβαση της εντολής, που παρέχει στον εντολοδόχο το δικαίωμα να ζητήσει από τον εντολέα οτιδήποτε δαπάνησε για την κανονική εκτέλεσή της (άρθρο 722 ΑΚ), ή ακόμη η διοίκηση αλλοτρίων (άρθρα 730 έως 740 ΑΚ) (ΑΠ 428/20190.