Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 282Α του ν. 4072/2012, με ομόφωνη απόφαση των ομορρύθμων εταίρων είναι δυνατή η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία, α) με την είσοδο νέου εταίρου με την ιδιότητα του ετερορρύθμου εταίρου, β) με μετατροπή της ιδιότητας ενός ή περισσοτέρων από τους ομόρρυθμους εταίρους σε ετερόρρυθμο.

Σημείωση

Κάθε ομόρρυθμος εταίρος, ο οποίος μετατράπηκε σε ετερόρρυθμο, εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον και απεριόριστα επί (5) έτη μετά τη μετατροπή της εταιρείας για όσες εταιρικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν μέχρι και την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. εκτός εάν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.