Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 282 του ν. 4072/2012, η ετερόρρυθμη εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Επιπλέον, σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού, ή θανάτου του μοναδικού ετερόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται ως ομόρρυθμη.