Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 267 του ν. 4072/2012, όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 ν. 4403/2016, αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφ όσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ η είσοδος νέου εταίρου.

Με την παραπάνω διάταξη εισήχθη ο θεσμός της «μονοπρόσωπης» ομόρρυθμης εταιρίας, περιορισμένης, όμως, χρονικής διάρκειας (τεσσάρων μηνών) και ειδικού σκοπού (διερεύνηση περιθωρίων βιωσιμότητας της εταιρίας μετά την αποχώρηση εταίρου για οποιονδήποτε λόγο).

Σημείωση

Δεν αποκλείεται η κατάθεση αιτήσεως αποκλεισμού εταίρου από διμελή ομόρρυθμη εταιρία, ιδίως, αν ο αιτών εταίρος ισχυρίζεται με το δικόγραφο της αιτήσεως αποκλεισμού ότι έχει εξευρεθεί νέος εταίρος, ο οποίος προτίθεται να εισέλθει εμπροθέσμως στην εταιρία με τήρηση των προβλεπομένων όρων δημοσιότητας, ώστε να καταστεί εφικτή η κατά νόμον εξακολούθηση της λειτουργίας της εταιρίας (ΜονΕφΑθ 732/2019).