Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 263 ν. 4072/2012, αν συντρέχει στο πρόσωπο ενός εταίρου περιστατικό που θα δικαιολογούσε την λύση της εταιρίας λόγω σπουδαίου λόγου στο πρόσωπό του, το μονομελές πρωτοδικείο, μπορεί, ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων, η οποία εκδικάζεται κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αντί της λύσης της εταιρίας, να διατάξει τον αποκλεισμό του εταίρου.

Ο αποκλειόμενος εταίρος έχει αξίωση κατά της εταιρίας για καταβολή της πλήρους αξίας της μερίδας του, εφ όσον η εταιρική σύμβαση δεν προβλέπει διαφορετικά. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον προσδιορισμό της αξίας της μερίδας αποφαίνεται το δικαστήριο.

Σημείωση 1

Αν η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την κάλυψη των χρεών της εταιρείας, ο αποκλειόμενος εταίρος υποχρεούται να τα καλύψει κατά τον λόγο της συμμετοχής του στις ζημίες.

Σημείωση 2

Την υποχρέωση προς απόδοση της αξίας της εταιρικής μερίδας του αποκλεισμένου εταίρου έχει μόνο το νομικό πρόσωπο της εταιρίας και όχι οι παραμένοντες εταίροι ατομικώς, ως εκ τούτου η σχετική αξίωση ασκείται αποκλειστικός από τον αποκλειόμενο εταίρο κατά της εταιρίας, η οποία νομιμοποιείται παθητικώς στη σχετική δίκη (ΜονΕφΑθ 732/2019).