Α. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 69 ΑΚ, 740 παρ. 1 και 786 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι, α) αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται κατά τον νόμο, ή το καταστατικό, για την διοίκηση του νομικού προσώπου, ή β) αν τα συμφέροντα τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, όπου έχει την έδρα της η εταιρεία, διορίζει, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, προσωρινή διοίκηση. Αυτό ισχύει για όλα τα νομικά πρόσωπα.

Β. Το δικόγραφο της αίτησης περί διορισμού προσωρινής διοίκησης δεν απευθύνεται κατά της εταιρείας ή των εταίρων, ούτε κλητεύεται υποχρεωτικά κάποιο πρόσωπο, εκτός αν ο δικαστής, κατά την υποβολή της αίτησης και τον ορισμό δικασίμου, διατάξει αυτοβούλως την κλήτευση προσώπου, το οποίο, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, έχει έννομο συμφέρον από την δίκη, ορίζοντας, συνάμα, την προθεσμία για την κοινοποίησή της στο πρόσωπο αυτό και έτσι προσδίδεται στο τελευταίο η ιδιότητα διαδίκου (ΑΠ 41/2003).

Γ. Έλλειψη διοίκησης υφίσταται όταν, α) οφείλεται σε περιπτώσεις θανάτου, βαριάς ασθένειας, έκπτωσης ή λήξης της θητείας των μελών του ΔΣ (πραγματική), ή β) οφείλεται σε δυστροπία ή κακοβουλία των διαχειριστών - μελών του ΔΣ, άρνηση ή αδιαφορία τους για την άσκηση των αναγκαίων πράξεων διοίκησης (πλασματική). Μεταξύ των λόγων που δημιουργούν έλλειψη διοίκησης είναι και η λήξη της θητείας, εφ όσον η απελθούσα διοίκηση δεν είχε συγκαλέσει πριν από την λήξη της θητείας της γενική συνέλευση προς εκλογή νέας διοίκησης

Δ. Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται

α) Στην περίπτωση διενέργειας πράξεων ανταγωνιστικών προς την εταιρία από μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, όπως π.χ. ίδρυση και συμμετοχή σε άλλη εταιρία ανταγωνιστική εκείνης την οποία διοικούν, επιδίωξη συμφερόντων τρίτων σε βάρος των συμφερόντων αυτής και γενικά όταν παραβιάζεται η υποχρέωση ιδιαίτερης αφοσιώσεως και πίστης που αυτοί οφείλουν να έχουν στην εταιρία.

β) Επί συνάψεως συμβάσεως των διοικούντων προσώπων ατομικώς με το νομικό πρόσωπο, ή επί μονομερούς δικαιοπραξίας απευθυντέας προς αυτό καθώς και επί εγέρσεως και διεξαγωγής οποιασδήποτε φύσεως δίκης, λόγω διαφοράς αυτών με το νομικό πρόσωπο και γενικά σε κάθε υπόθεση κατά την οποία τα διοικούντα πρόσωπα, έχουν ίδιο συμφέρον αντίθετο προς αυτό και κωλύονται να το αντιπροσωπεύσουν, ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία ενεργούς διοικήσεως.

Ε. Στην σύγκρουση συμφερόντων δεν υπάγεται

α) Η περίπτωση της κακής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, ή όταν προκειμένου για ΑΕ, μέτοχοι που αποτελούν την μειοψηφία, αποδίδουν στα μέλη του ΔΣ παράβαση των νόμων, ή κακή διαχείριση των οικονομικών, ή άρνηση επιβαλλόμενης ενέργειας, ή άρνηση να λογοδοτήσουν ατομικά προς αυτούς, ή όταν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των μετόχων, ή όταν πρόκειται για διενέξεις που έχουν ανακύψει μεταξύ τους, ή όταν ζητείται ο διορισμός, για να διενεργηθεί τακτικός ή έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της ΑΕ.  

β) Η περίπτωση, όταν μεταξύ των διαχειριστών εταίρων και των λοιπών εταίρων υπάρχει διαφορά απόψεων ως προς τα μέσα για την επιδίωξη ενός επιχειρηματικού στόχου, ή την σκοπιμότητα μιας επιχειρηματικής ενέργειας, ούτε όταν γίνεται κακή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και οι μη διαχειριστές εταίροι αποδίδουν στους διαχειριστές παράβαση των νόμων, ή κακή διαχείριση, ή άρνηση επιβαλλόμενης ενέργειας, ή άρνησή τους να λογοδοτήσουν. Αν υπάρχουν σφάλματα του διαχειριστή περί την διαχείριση, δεν συντρέχει από το λόγο αυτό σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ διαχειριστή και εταιρείας.

ΣΤ. Το δικαστήριο είναι ελεύθερο, κατά την κυριαρχική του κρίση, να επιλέξει τα κατάλληλα και ικανά πρόσωπα που θα διορίσει ως προσωρινή διοίκηση, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι διάδικοι.

Ζ. Σε  επείγουσα περίπτωση, η προς αποτροπή επικειμένου κινδύνου, επιτρέπεται  ο διορισμός προσωρινής διοίκησης με ασφαλιστικά μέτρα (άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ). Έτσι με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων  μπορεί να γίνει διορισμός  και αντικατάσταση προσωρινών διαχειριστών εμπορικής εταιρίας, εφ όσον τέτοιοι δεν υπάρχουν. Τούτο συμβαίνει σε περίπτωση θανάτου, βαριάς ασθένειας, μακράς απουσίας, απαγόρευσης, ανάκρισης, έκπτωσης, λήξης της θητείας του, καθώς και όταν τα συμφέροντα των προσώπων της διοίκησης συγκρούονται με εκείνα του νομικού προσώπου.